Regionálna politika vo vašej krajine


Politika súdržnosti spôsobilosť 2014-2020
Rakúsko Belgicko Bulharsko Cyprus Česká republika Dánsko Estónsko Fínsko Francúzsko Nemecko Grécko Maďarsko Írsko Taliansko Lotyšsko Litva Luxembursko Malta Holandsko Poľsko Portugalsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Španielsko Švédsko Spojené Chorvátsko Portugalsko Španielsko Francúzsko

Regionálna politika

Regionálna politika EÚ je investičnou politikou. Podporuje vytváranie pracovných miest, konkurencieschopnosť, hospodársky rast, zvyšovanie kvality života a udržateľný rozvoj. Tieto investície podporujú plnenie cieľov stratégie Európa 2020.

Žiaci zo Slovenska a z Maďarska sa vďaka projektu financovanému z EFRR dozvedeli o vplyvoch zmeny klímy pozdĺž ich spoločnej hranice, ktorú tvorí rieka......
Združenie európskych pohraničných regiónov (AEBR), celoeurópska sieť pohraničných a cezhraničných regiónov, riadi od roku 2017 iniciatívu......
Súťaž RegioStars 2021 opäť prináša príležitosť zviditeľniť a oceniť inovatívne a úspešné projekty, ktoré prispievajú k......
Zámerom projektu EDUPARK je prostredníctvom interaktívneho vzdelávania v exteriéri učiť deti, akú hodnotu má ochrana prírody......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset