Principala politică de investiții a UE

Politica regională este principala politică de investiții a UE

Politica regională se adresează tuturor regiunilor și orașelor din Uniunea Europeană, sprijinind crearea de locuri de muncă, competitivitatea întreprinderilor, creșterea economică, dezvoltarea durabilă și îmbunătățirea calității vieții.

În perioada 2014-2020, au fost alocate 355,1 miliarde € – aproximativ o treime din bugetul total al UE – pentru politica de coeziune, în vederea atingerii acestor obiective şi a îndeplinirii diverselor nevoi existente la nivelul tuturor regiunilor din UE. 

Cum se acordă finanțarea

Obiectivele politicii regionale sunt realizate prin intermediul a trei fonduri principale: Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul de coeziune (FC) și Fondul social european (FSE).

Acestea constituie, împreună cu Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (EMFF), Fondurile structurale și de investiții europene (ESI).

Thematic Objective 1: Research and innovation by Country for 2014-2020

ESI Funds - Breakdown by Fund

Politica regională și prioritățile politice ale Comisiei

Politica regională are un impact puternic în multe domenii. Investițiile sale contribuie la îndeplinirea multor obiective de politică ale UE și vin în completarea altor politici ale UE, precum cele din domeniul educației, ocupării forței de muncă, energiei, mediului, pieței unice, cercetării și inovării.

Fondurile structurale și de investiții europene sprijină în mod direct planul de investiții și prioritățile Comisiei.

Politica regională asigură cadrul de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor strategiei Europa 2020 pentru creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii în Uniunea Europeană.

Cele cinci obiective pentru UE în 2020 sunt:

 1. Ocuparea forței de muncă: 75 % dintre persoanele cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani să fie încadrate în muncă
 2. Cercetare și dezvoltare 3 % din PIB-ul UE să fie investit în C&D
 3. Schimbări climatice și durabilitate energetică
  • reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20 % comparativ cu nivelurile din 1990
  • 20 % din energie din surse regenerabile
  • creșterea eficienței energetice cu 20 %
 4. Educație:
  • reducerea ratei abandonului școlar timpuriu sub 10 %
  • scăderea numărului persoanelor aflate în sau expuse riscului de sărăcie și excluziune socială cu cel puțin 20 de milioane
 5. Combaterea sărăciei și excluziunii sociale: Scăderea numărului persoanelor aflate în sau expuse riscului de sărăcie și excluziune socială cu cel puțin 20 de milioane

Fiecare stat membru a adoptat propriile obiective naționale în aceste domenii.

Politica regională stă la baza solidarității europene

Cea mai mare parte a fondurilor de care dispune politica de coeziune sunt orientate către țările și regiunile europene mai slab dezvoltate, în scopul sprijinirii acestora în vederea recuperării și reducerii decalajelor economice, sociale și teritoriale existente în continuare la nivelul UE.

Total allocations of Cohesion Policy 2014-2020: Breakdown by spending categories (million €, current prices)

Total allocations of Cohesion Policy 2014-2020: Breakdown by spending categories (current prices)

Politica regională a atenuat efectele extrem de negative ale crizei asupra regiunilor și orașelor Europei.

Prin sprijinul acordat investițiilor publice și prin implementarea flexibilă a investițiilor UE, de exemplu prin reprogramarea fondurilor sau prin creșterea ratei de cofinanțare în țări precum Cipru, Grecia, Ungaria, Irlanda, Portugalia și România, politica regională a atenuat efectele crizei financiare care a debutat în 2008. De asemenea, în contextul unei consolidări fiscale susținute, politica regională a UE a devenit de importanță majoră. În absența politicii de coeziune, investițiile publice atât de necesare din statele membre mai puțin dezvoltate ar fi înregistrat o scădere cu încă 45 % în perioada de criză.

Working Paper: The impact of the economic and financial crisis on the reform of Cohesion Policy 2008-2013 pdf en

Impactul financiar general

Politica de coeziune este un catalizator pentru finanțări suplimentare din fonduri publice și private, deoarece aceasta impune statelor membre cofinanțarea din bugetul național și generează totodată încredere în rândul investitorilor.

Luând în calcul contribuțiile naționale și alte investiții private, impactul politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020 este estimat la aproximativ 450 de miliarde de euro.