Rețele de transport și energie

Cetățenii și întreprinderile vor beneficia în mod direct de investițiile în serviciile de transport și infrastructură. Mobilitatea inteligentă, transportul multimodal, transportul curat și mobilitatea urbană sunt priorități notabile ale politicii de coeziune în perioada de finanțare 2014-2020. Politica de coeziune sprijină totodată investițiile în infrastructura dedicată sistemelor de distribuție, stocare și transport de energie (în special în regiunile mai puțin dezvoltate).

Alte instrumente

 

Transportul durabil și mobilitatea

Promovarea sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore este unul din cele unsprezece obiective tematice ale politicii de coeziune în perioada 2014-2020. Asistența din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și din Fondul de coeziune este disponibilă pentru a asigura cofinanțare din partea UE pentru proiectele legate de următoarele priorități de investiții din cadrul obiectivului tematic nr. 7:

  • sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor prin realizarea de investiții în rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T);
  • sporirea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale (exclusiv FEDR);
  • dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul (inclusiv cu zgomot redus) și cu emisii reduse de dioxid de carbon, printre care căile navigabile interioare și transportul maritim, porturile, legăturile multimodale și infrastructura aeroportuară, în vederea promovării mobilității locale și regionale durabile;
  • dezvoltarea și reabilitarea sistemelor feroviare interoperabile, de înaltă calitate și globale, precum și promovarea măsurilor de reducere a zgomotului.

Este totodată posibil să se beneficieze de sprijin din partea UE pentru investiții în transportul cu emisii reduse de dioxid de carbon în cadrul obiectivului tematic orientat către susținerea trecerii la o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon în toate sectoarele, în special pentru promovarea mobilității urbane multimodale durabile (obiectivul tematic nr. 4).

În vederea garantării impactului maxim al acestor investiții, accentul este plasat, în perioada 2014-2020, în special pe necesitatea de a asigura un mediu strategic sănătos (inclusiv adoptarea de către statele membre a unui „plan cuprinzător de transport” care să descrie contribuția pe care proiectele urmează să o aibă la dezvoltarea spațiului unic european al transporturilor și a rețelei transeuropene de transport).

Infrastructura de energie și interconexiunile

Investițiile în infrastructura dedicată sistemelor inteligente de distribuție, stocare și transport de energie sunt la rândul lor incluse în obiectivele tematice ale politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020. Asistența din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) este disponibilă pentru a asigura cofinanțare din partea UE, în special în regiunile mai puțin dezvoltate, pentru proiectele legate de următoarele priorități de investiții din cadrul obiectivului tematic nr. 7:

  • îmbunătățirea eficienței energetice și a securității aprovizionării prin dezvoltarea de sisteme inteligente de distribuție, stocare și transport de energie, precum și prin integrarea generării de energie din surse regenerabile;

Investițiile pot fi direcționate către proiecte atât în sectorul energiei electrice, cât și în cel al gazelor naturale și ar trebui să contribuie la dezvoltarea unor sisteme inteligente și să vină în completarea investițiilor dedicate sprijinirii trecerii la o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon. O precondiție pentru ca statele membre să beneficieze de sprijin este ca acestea să dispună de planuri cuprinzătoare care să descrie prioritățile naționale în materie de infrastructură de energie, în conformitate cu cel de-al treilea pachet legislativ privind piața internă de energie și cu planul pe zece ani privind dezvoltarea de rețele la nivelul întregii Uniuni, și care să conțină o conductă realistă și matură de proiecte pentru care se preconizează acordarea de sprijin din partea FEDR.

Este totodată posibil să se acorde sprijin pentru investiții în sistemele inteligente de distribuție de energie și în distribuția (și producția) de energie din surse regenerabile în cadrul obiectivului tematic nr. 4 (economia cu emisii reduse de dioxid de carbon).


În cazul investițiilor în transport și în energie, menționate anterior, asistența din politica de coeziune ar trebui să fie planificată în strânsă cooperare cu sprijinul din partea Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE) și al Fondului european pentru investiții strategice (FEIS) pentru a asigura complementaritatea și conexiunile optime ale diferitelor infrastructuri la nivel local, regional, național, macroregional și european.

Sursele private de finanțare sunt preconizate să acopere investițiile din acest domeniu, fiind suplimentate din surse publice în caz de deficit de finanțare. Finanțarea din surse publice nu ar trebui să înlocuiască, ci să suplimenteze și să mobilizeze investițiile din surse private, în conformitate cu normele privind ajutorul de stat.Thematic Objective 7: Transport and energy networks by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020