Turism

Europa este destinația turistică favorită la nivel mondial. Turismul deține un rol esențial în dezvoltarea multor regiuni europene, în special regiunile mai puțin dezvoltate, datorită potențialului său considerabil de contagiune și creare de locuri de muncă, în special în rândul tinerilor. De asemenea, turismul a dat dovadă de o reziliență semnificativă, înregistrând o creștere constantă pe parcursul crizei recente.

Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) sprijină competitivitatea, durabilitatea și calitatea turismului la nivel regional și local. Turismul este, fără îndoială, strâns corelat cu utilizarea și dezvoltarea capitalului natural, istoric și cultural și cu atractivitatea orașelor și regiunilor ca spații propice traiului, activităților profesionale și vizitelor de agrement. Totodată, acesta este în strânsă legătură și cu dezvoltarea, inovarea și diversificarea de produse și servicii destinate vizitatorilor.

Perioada de programare 2014-2020

Turismul nu a fost inclus ca obiectiv tematic în cadrul regulamentelor privind fondurile structurale și de investiții europene, deoarece reprezintă mai degrabă un mijloc sau un sector decât un obiectiv. Totuși, regulamentele prevăd multe posibilități de investiții inteligente în turism.

Comisia a publicat o orientare tematică privind investițiile în turism. Documentul recomandă ca aceste investiții:

  • să fie conforme cu unul sau mai multe obiective tematice și priorități de investiții,
  • să corespundă cu analiza SWOT a PO naționale/regionale/transnaționale relevante,
  • să vizeze o mai bună valorificare a capitalului cultural și turistic de la nivel local,
  • să stimuleze inovarea și diversificarea produselor, proceselor și serviciilor, precum și specializarea acestora pentru piețe de nișă, în vederea depășirii dependenței de munca temporară cu valoare adăugată scăzută și asigurării activității economice și a locurilor de muncă în afara sezonului turistic.
  • Ar trebui să se acorde o atenție deosebită triplării capacității de excelență, inovare și internaționalizare a IMM-urilor și clusterelor, grupării activităților (trans)disciplinare, inclusiv prin consolidarea legăturilor interne și externe.
  • Având în vedere că unul din avantajele specifice ale sectorului turismului este acela că obstacolele existente în calea pătrunderii pe piață sunt deosebit de reduse, ar trebui să se pună un accent și pe sprijinirea spiritului antreprenorial și a creării de noi întreprinderi.

Turismul va continua să ocupe un loc important la nivelul investițiilor planificate din FEDR, precum și al investițiilor conexe în conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural (a se vedea graficul), dispunând de o alocare prevăzută din FEDR de aproximativ 8 miliarde de euro.

Baza de date eye@RIS3, care documentează contextul nou apărut al specializărilor inteligente regionale din Europa în cadrul platformei de specializare inteligentă, arată că multe regiuni acordă prioritate la nivelul strategiilor proprii de specializare inteligentă inovării serviciilor și modelelor de afaceri din sectorul turismului, urmând să aloce fonduri substanțiale pentru realizarea acestui obiectiv.

Acestea își vor concentra eforturile, de exemplu, asupra dezvoltării unor piețe de nișă competitive și a unor branduri, vizând printre altele turismul pentru vârstnici („economia vârstei a treia”) sau turismul ecologic, îmbunătățindu-și lanțurile valorice din sectorul turismului prin țintirea unor segmente de piață mai avansate și diversificâdu-și activitățile turistice pentru a-și reduce dependența de turismul sezonier.

Aceste regiuni dispun de strategii cuprinzătoare vizând atingerea unui nivel mai ridicat de valoare adăugată nu doar prin investiții în inovarea din sectorul turismului, ci și prin stimularea unor repercusiuni mai semnificative la nivelul altor sectoare, cum ar fi industriile culturale și creative, sectorul agroalimentar, construcțiile etc.