Competitivitatea IMM-urilor

Întreprinderile mici și mijlocii dețin un rol esențial în cadrul economiei UE, acestea reprezentând peste 99 % din întreprinderile europene și asigurând două treimi din locurile de muncă existente în sectorul privat.

Alte instrumente

 

Îmbunătățirea competitivității IMM-urilor este unul dintre cele 11 obiective tematice ale politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020, însă IMM-urile sunt sprijinite și în cadrul altor obiective tematice, în special al celor care vizează cercetarea și inovarea, economia cu emisii reduse de carbon și tehnologiile informației și comunicațiilor. Asigurând o finanțare dedicată în mod specific IMM-urilor de peste 65 de miliarde EUR, adică aproximativ 20 % din finanțarea FEDR, Fondul european de dezvoltare regională reprezintă una dintre principalele surse de sprijin pentru noua strategie care vizează IMM-urile cu scopul de a stimula
o economie în serviciul cetățenilor”. Utilizarea sporită a instrumentelor financiare, care mobilizează finanțare UE, națională și regională suplimentară pe perioada de finanțare 2014-2020, este, de asemenea, în beneficiul IMM-urilor.

Aceste investiții vor sprijini IMM-urile în vederea:

 • accesării de fonduri pentru investiții prin subvenții, împrumuturi, garanții de împrumut, capitaluri de risc etc.;
 • beneficierii de sprijinul destinat întreprinderilor, de exemplu know-how și consiliere antreprenorială, precum și oportunități de colaborare în rețea și parteneriate transfrontaliere;
 • îmbunătățirii accesului acestora pe piețele globale și în cadrul lanțului internațional de valori;
 • exploatării noilor surse de creștere, cum ar fi economia ecologică, serviciile de turism și de sănătate și serviciile sociale durabile, inclusiv „economia vârstei a treia” și industriile culturale și de creație;
 • investirii în capitalul uman și în organizațiile care asigură educație și formare vocațională practică;
 • consolidării legăturilor cu centre de cercetare și universități pentru promovarea inovării.
 • Înființarea și extinderea IMM-urilor

Noi norme și măsuri comune și simplificate înlesnesc accesul IMM-urilor la fondurile din cadrul politicii de coeziune în perioada 2014-2020. Printre acestea se numără:

 • raportarea online cu privire la modul de utilizare a fondurilor;
 • norme de eligibilitate mai clare;
 • audituri mai aplicate și mai puțin frecvente pentru operațiunile mici;
 • o sferă mai largă și simplificarea creării și accesului la instrumente financiare.

Consultați evaluarea ex post a sprijinului acordat IMM-urilor de FEDR în perioada 2007-2013

Creșterea investițiilor în IMM-uri în perioada 2014-2020 se va baza pe realizările politicii de coeziune a UE din perioada de finanțare 2007-2013:

 • Peste 95 000 de întreprinderi nou-înființate au beneficiat de sprijin
 • Peste 300 000 de locuri de muncă create în cadrul IMM-urilor

 

Thematic Objective: 3 SME competitiveness by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020