Competitivitatea IMM-urilor

Întreprinderile mici și mijlocii dețin un rol esențial în cadrul economiei UE, acestea reprezentând peste 99 % din întreprinderile europene și asigurând două treimi din locurile de muncă existente în sectorul privat. În perioada 2014-2020, Fondurile structurale și de investiții europene vor pune la dispoziția statelor membre peste 450 de miliarde de euro pentru finanțarea de investiții destinate sporirii locurilor de muncă și consolidării creșterii.

Alte instrumente

 

Îmbunătățirea competitivității IMM-urilor se numără printre cele 11 obiective tematice ale politicii de coeziune aferente perioadei 2014-2020. Totodată, IMM-urile vor beneficia de investiții suplimentare în cadrul altor obiective tematice, în special cercetarea și inovarea, economia cu emisii reduse de carbon și tehnologiile informației și comunicațiilor. 57 de miliarde de euro sau aproximativ 20 de procente din finanțarea disponibilă prin Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) vor fi direcționate în mod explicit către IMM-uri. Se preconizează că utilizarea sporită a instrumentelor financiare, suplimentând fondurile europene, naționale și regionale mobilizate în cursul perioadei de programare 2014-2020, va fi de asemenea benefică pentru IMM-uri.

Aceste investiții vor sprijini IMM-urile în vederea:

 • accesării de fonduri pentru investiții prin subvenții, împrumuturi, garanții de împrumut, capitaluri de risc etc.;
 • beneficierii de sprijinul destinat întreprinderilor, de exemplu know-how și consiliere antreprenorială, precum și oportunități de colaborare în rețea și parteneriate transfrontaliere;
 • îmbunătățirii accesului acestora pe piețele globale și în cadrul lanțului internațional de valori;
 • exploatării noilor surse de creștere, cum ar fi economia ecologică, serviciile de turism și de sănătate și serviciile sociale durabile, inclusiv „economia vârstei a treia” și industriile culturale și de creație;
 • investirii în capitalul uman și în organizațiile care asigură educație și formare vocațională practică;
 • consolidării legăturilor cu centre de cercetare și universități pentru promovarea inovării.

Noi norme și măsuri comune și simplificate înlesnesc accesul IMM-urilor la fondurile din cadrul politicii de coeziune în perioada 2014-2020. Printre acestea se numără:

 • raportarea online cu privire la modul de utilizare a fondurilor;
 • norme de eligibilitate mai clare;
 • audituri mai aplicate și mai puțin frecvente pentru operațiunile mici;
 • o sferă mai largă și simplificarea creării și accesului la instrumente financiare.

Creșterea investițiilor în IMM-uri în perioada 2014-2020 se va baza pe realizările politicii de coeziune a UE din perioada de finanțare 2007-2013:

 • Peste 95 000 de întreprinderi nou-înființate au beneficiat de sprijin
 • Peste 300 000 de locuri de muncă create în cadrul IMM-urilor

 

Thematic Objective: 3 SME competitiveness by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020