Îmbunătățirea modului de investire și de gestionare a fondurilor

Comisia oferă sprijin statelor membre pentru a le ajuta să utilizeze în mod optim finanțarea oferită prin politica de coeziune și pentru a aborda problemele legate de punerea în aplicare. Acest sprijin a fost consolidat pentru perioada de finanțare 2014-2020.

Alte instrumente

 

Sporirea capacității administrative

Capacitatea statelor membre de a gestiona în mod eficient fondurile structurale și de investiții europene este unul dintre factorii-cheie care contribuie la succesul politicii de coeziune. Comisia contribuie la consolidarea capacității administrative a administrațiilor naționale și regionale prin îmbunătățiri aduse structurilor, resurselor umane, sistemelor și instrumentelor. Pe lângă faptul de a investi în capacitate pentru a gestiona fondurile, finanțarea oferită prin politica de coeziune în perioada 2014-2020 sprijină administrația publică eficientă într-un mod mai amplu prin finanțare pentru consolidarea capacității instituționale și reformă.

TAIEX-REGIO PEER 2 PEER: schimburi de experți regionali

Sistemul de schimb de experți TAIEX-REGIO PEER 2 PEER en este un instrument de corelare a nevoilor cu know-how-ul din diferitele țări. Acest instrument bazat pe cerere răspunde direct solicitărilor specifice din partea autorităților naționale sau regionale care gestionează fondurile prin misiuni de experți, vizite de studiu și ateliere specifice.

Pacte de integritate

Direcția Generală Politică Regională și Urbană a Comisiei Europene se angajează să caute și să testeze noi moduri de salvgardare a fondurilor UE împotriva riscurilor de administrare defectuoasă, de fraudă și corupție, precum și de creștere a transparenței privind modul de utilizare a fondurilor. Printre inițiativele lansate în acest domeniu se numără un proiect-pilot intitulat „Pactele de integritate – mecanism de control civil pentru salvgardarea fondurilor UE împotriva fraudei și a corupției”. Proiectul este pus în aplicare în cooperare cu Transparency International și vizează introducerea pactelor de integritate în cadrul mai multor proiecte cofinanțate din fondurile structurale și de coeziune ale UE în statele membre.
Pentru informații suplimentare despre pactele de integritate și proiectul-pilot, vă rugăm să vizitați pagina de aici en.

Grupul operativ pentru punerea în aplicare

Comisia a creat un grup operativ pentru o mai bună punere în aplicare en cu scopul de a furniza sprijin personalizat unui număr de opt state membre care se confruntă cu provocări deosebite legate de punerea în aplicare a fondurilor politicii de coeziune (Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Ungaria, Italia, Slovacia, Slovenia, România).

Grupul la nivel înalt privind monitorizarea simplificării

Grupul de experți are sarcina de a consilia Comisia cu privire la simplificarea și reducerea sarcinii administrative pentru beneficiarii fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI).
Grupul la nivel înalt privind monitorizarea simplificării pentru beneficiarii fondurilor ESI en

Inițiativa privind regiunile rămase în urmă

Comisia va analiza motivele pentru care au rămas în urmă regiunile cu un nivel scăzut de dezvoltare economică sau regiunile care se confruntă mai mulți ani cu o rată negativă de creștere a PIB-ului. Această tendință este deosebit de importantă pentru politica de coeziune, care are ca obiectiv reducerea disparităților dintre nivelurile de dezvoltare ale regiunilor Europei.
Inițiativa privind regiunile rămase în urmă en

Formare pentru experți cu privire la norme și regulamente

Comisia oferă cursuri de formare en pentru autoritățile de management, certificare și audit care se ocupă de Fondul european de dezvoltare regionalăFondul social european și Fondul de coeziune. Formarea se axează pe noile elemente-cheie din cadrul legislativ al politicii de coeziune a UE pentru 2014-2020 și este organizată în două module:

  • programare și punere în aplicare;
  • aspecte legate de gestiunea financiară și de control.

Memo: O mai bună investire și gestionare a fondurilor politicii de coeziune a UE de către statele membre și regiunile din Uniune (24 martie 2015) bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Planul de acțiune privind achizițiile publice

Planul de acțiune privind achizițiile publice en al Comisiei stabilește o serie de inițiative care au obiectivul de a ajuta statele membre să îmbunătățească performanța atât a administrațiilor, cât și a beneficiarilor în ceea ce privește aplicarea achizițiilor publice pentru investiții UE în perioada de programare 2014-2020.

Comunități de practicieni Regio

Conlucrăm cu autoritățile de management în vederea conturării unor comunități de practicieni care să lucreze în cadrul autorităților de management/al organismelor intermediare pentru schimbul de practici și experiență. Pentru aceasta, am adoptat moduri mai inovatoare de a lucra, folosind o abordare de tip laborator de politici.
Comunitățile de practicieni Regio en

Studiile privind integrarea noilor elemente de reglementare în cadrul procesului de programare

Aceste studii au scopul de a face un bilanț al modului în care au fost integrate în procesul de programare noile elemente de reglementare ale politicii reformate. În plus, ultimul studiu oferă informații privind domeniul dimensiunilor proiectelor în perioada 2007-2013.
Studiile furnizează dovezi și o bază analitică pentru dezbaterea privind elaborarea politicii după 2020 și evaluările de impact aferente.
Studiile privind integrarea noilor elemente de reglementare în cadrul procesului de programare en

ARACHNE

ARACHNE este un instrument informatic integrat dezvoltat de Comisia Europeană pentru explorarea datelor (data mining) și îmbogățirea datelor(data enrichment). El a fost conceput pentru a ajuta autoritățile de management în efectuarea controalelor administrative și de gestiune în domeniul fondurilor structurale (Fondul social european și Fondul european de dezvoltare regională).
Instrumentul De Notare A Riscului Arachne

Cadrul de competențe al UE pentru gestionarea și implementarea FEDR și a Fondului de coeziune

Comisia pune la dispoziție un cadru de competențe al UE însoțit de un instrument de autoevaluare pentru organismele naționale de coordonare, autoritățile de management, de certificare și de audit, secretariatele comune și organismele intermediare. Aceste instrumente vor sprijini administrațiile în eforturile acestora de a-și îmbunătăți capacitatea administrativă pentru gestionarea fondurilor, ajutându-le să identifice și să abordeze posibilele lacune în ceea ce privește competențele.
Cadrul de competențe al UE pentru gestionarea și implementarea FEDR și a Fondului de coeziune

Consolidarea capacității administrative în regim anticipat, pentru perioada de după 2020

Autoritățile de management sunt invitate să depună cereri pentru un proiect-pilot lansat de Comisie, denumit „Consolidarea capacității administrative în regim anticipat”. Dacă sunt selectate, acestea pot beneficia de sprijin consultativ personalizat din partea UE cu privire la dezvoltarea capacității lor administrative, pentru a fi pregătite pentru perioada de după 2020. Sprijinul consultativ va fi acordat în strânsă colaborare cu OCDE.

Pașii următori:

Autoritățile de management pot să depună cereri până la data de 9 aprilie 2018. Rezultatele cererilor de propuneri vor fi făcute publice la sfârșitul lunii aprilie. Pentru detalii suplimentare, consultați cererea de exprimare a interesului.
Consolidarea capacității administrative în regim anticipat, pentru perioada de după 2020 en