Orientări pentru statele membre privind verificările de gestiune

Alte instrumente

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 17/09/2015

Scopul prezentului document este de a oferi orientări cu privire la anumite aspecte practice ale aplicării dispozițiilor de la articolul 125 alineatul (4) litera (a) și alineatul (5) din RDC, precum și de la articolul 23 din CTE. Acesta este conceput pentru a fi utilizat de către statele membre ca document de referință în ceea ce privește punerea în aplicare a articolelor menționate. Prezentele orientări se aplică fondurilor ESI, cu excepția FEADR. Statelor membre li se recomandă să respecte orientările, ținând seama de propriile structuri organizaționale și de propriile măsuri de control. Orientările prezintă o serie de bune practici care pot fi puse în aplicare de AM și de organisme astfel cum se indică la articolul 23 alineatul (4) din CTE, ținând seama de particularitățile fiecărui sistem de gestiune și control. Activitățile de audit ale Comisiei desfășurate în perioadele de programare 2000-2006 și 2007-2013 au evidențiat potențialele beneficii ale unui astfel de document.

Orientările se referă la cerințele de reglementare, principiile generale și scopul verificărilor, la organismele răspunzătoare de efectuarea acestora, la data, domeniul de aplicare și amploarea verificărilor, la organizarea verificărilor la fața locului, la cerința de documentare a activității și la externalizare. Sunt prezentate exemple mai detaliate de bune practici în mai multe domenii specifice, de exemplu achizițiile publice și schemele de ajutor, care au fost uneori problematice în statele membre. Sunt furnizate, de asemenea, informații privind verificările gestiunii în domeniul instrumentelor financiare, al proiectelor generatoare de venit și al cooperării teritoriale europene. Se abordează, de asemenea, aspecte privind durabilitatea operațiunilor, egalitatea, nediscriminarea și mediul.

Cu toate acestea, având în vedere diferențele semnificative dintre statele membre în ceea ce privește structurile organizatorice, în prezentul document nu pot fi abordate toate situațiile. Verificările gestiunii intră în atribuțiile AM atunci când acestea sunt efectuate în temeiul articolului 125 alineatul (4) litera (a) din RDC și în temeiul articolului 23 alineatul (3) din CTE. AM își poate delega atribuțiile unor organisme intermediare. Prin urmare, atunci când în notă se menționează AM, poate fi vorba despre organisme intermediare în cazul în care AM și-a delegat integral sau parțial atribuțiile de verificare a gestiunii. În celelalte cazuri, pentru programele CTE, răspunderea pentru efectuarea verificărilor gestiunii aparține statelor membre, țărilor terțe sau teritoriilor care desemnează organismul sau persoana în conformitate cu articolul 23 alineatele (3) și (4) din CTE.

Având în vedere obiectivul de a reduce sarcina administrativă a beneficiarilor fondurilor ESI, este necesar să se sublinieze că schimbul de informații între beneficiari și AM, AC, AA și OI poate fi efectuat cu ajutorul unor sisteme electronice de schimb de date. Normele din pachetul legislativ 2014-2020 privind inițiativa „e-coeziune” sunt formulate astfel încât să permită statelor membre și regiunilor să identifice soluții în conformitate cu structura lor organizatorică și instituțională și cu nevoile lor specifice, stabilind, în același timp, cerințe minime uniforme.

More information :

Guidance on European Structural and Investment Funds 2014-2020

Publications