Regulamentele privind fondurile structurale pentru perioada 2007-2013

Articolele 158-162 din Tratatul de instituire a Comunităţilor Europene stabileau că Uniunea trebuie să promoveze o dezvoltare generală armonioasă şi să consolideze coeziunea economică şi socială reducând discrepanţele de dezvoltare dintre regiuni. Pentru perioada 2007-2013, instrumentele prin care se urmăresc aceste obiective îşi au baza legală într-un pachet de cinci reglementări adoptat de Consiliu şi de Parlamentul European în iulie 2006.

Regulamentele următoare au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (Eur-Lex). Linkul spre Eur-Lex vă oferă acces la o descriere bibliografică; aceasta conţine întregul text, erata şi anexele (dacă există) şi toate celelalte informaţii utile, cum ar fi informaţiile privind procedura şi relaţia dintre documente.

Regulamentul general

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006 din 11 iulie 2006, prin care se stabilesc prevederile generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de Coeziune şi se abrogă Regulamentul (CE) nr. 1260/1999

Un Regulament general defineşte principiile, regulile şi standardele comune pentru implementarea celor trei instrumente de coeziune: Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european (FSE) şi Fondul de coeziune. În baza principiului de gestionare partajată între Uniune, statele membre şi regiuni, acest regulament stabileşte un proces de programare reînnoit, bazat pe Orientările strategice comunitare privind coeziunea şi pe continuarea acestora, precum şi pe standarde comune de management financiar, control şi evaluare. Sistemul de aplicare reînnoit va asigura o gestionare mai simplă, proporţională şi cu un grad sporit de descentralizare în ceea ce priveşte fondurile structurale şi Fondul de coeziune.

Textul complet al regulamentului pe Eur-Lex

Regulamentul de aplicare

Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1828/2006 din 8 decembrie 2006, prin care se stabilesc regulile pentru implementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006, prin care se stabilesc prevederile generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune, şi pentru implementarea Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională

Regulamentul de implementare al Comisiei Europene pentru fondurile structurale şi pentru Fondul de coeziune 2007-2013 reprezintă un set de norme detaliate privind administrarea instrumentelor financiare ale politicii de coeziune.

Textul complet al regulamentului pe Eur-Lex

Regulamentul FEDR

Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul european de dezvoltare regională, prin care se abrogă Regulamentul (CE) nr. 1783/1999

Regulamentul privind Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) îşi defineşte rolul şi domeniile de intervenţie, cum ar fi promovarea investiţiilor publice şi private care contribuie la reducerea discrepanţelor la nivelul Uniunii. FEDR va sprijini programele care vizează dezvoltarea regională, schimbarea economică, creşterea competitivităţii şi cooperarea teritorială în întreaga UE. Printre priorităţile de finanţare se numără cercetarea, inovarea, protecţia mediului şi prevenirea riscurilor, investiţiile în infrastructură continuând să deţină un rol important, în special în regiunile cele mai slab dezvoltate.

Textul complet al regulamentului pe Eur-Lex

Regulamentul FSE

Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul social european, prin care se abrogă Regulamentul (CE) nr. 1784/1999

Fondul social european (FSE) va fi implementat în conformitate cu Strategia europeană privind ocuparea forţei de muncă şi va viza patru domenii cheie: sporirea adaptabilităţii muncitorilor şi a întreprinderilor, îmbunătăţirea accesului la locurile de muncă şi participarea la piaţa muncii, consolidarea incluziunii sociale prin combaterea discriminării şi prin facilitarea accesului la piaţa muncii pentru persoanele dezavantajate, precum şi promovarea parteneriatului pentru reformă în domeniul ocupării forţei de muncă şi al incluziunii.

Textul complet al regulamentului pe Eur-Lex

Regulamentul GECT

Regulamentul (CE) nr. 1082/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind o Grupare europeană de cooperare teritorială (GECT)

Al cincilea regulament prezintă o Grupare europeană de cooperare teritorială (GECT). Obiectivul acestui nou instrument juridic este de facilita cooperarea transfrontalieră, transnaţională şi/sau interregională dintre autorităţile regionale şi locale. Acestea din urmă ar dobândi personalitate juridică pentru implementarea programelor de cooperare teritorială bazate pe o convenţie încheiată între autorităţile participante naţionale, regionale, locale sau alte autorităţi publice.

Textul complet al regulamentului pe Eur-Lex

Regulamentul privind Fondul de coeziune

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1084/2006 din 11 iulie 2006, prin care se înfiinţează un Fond de coeziune şi se abrogă Regulamentul (CE) nr. 1164/94

Fondul de coeziune contribuie la intervenţiile din domeniul mediului şi al reţelelor transeuropene de transport. Acest fond se aplică în statele membre cu un produs naţional brut (PNB) situat sub 90% din media la nivelul Comunităţii, ceea ce înseamnă că fondul cuprinde noile state membre, Grecia şi Portugalia. Spania va avea o eligibilitate de tranziţie pentru Fondul de coeziune. În noua perioadă, Fondul va contribui, alături de FEDR, la programele de investiţii multianuale administrate într-o manieră descentralizată, fără a fi supus aprobării individuale a proiectelor de către Comisie.

Textul complet al regulamentului pe Eur-Lex

Regulamentul IPA

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1085/2006 din 17 iulie 2006, prin care se înfiinţează un Instrument de asistenţă pentru preaderare (IPA)

Textul complet al regulamentului pe Eur-Lex