Fondul de Solidaritate al UE

Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) este principalul instrument de care dispune UE pentru a face faţă catastrofelor naturale majore şi pentru a-şi manifesta solidaritatea cu regiunile din Europa afectate de dezastre. Fondul a fost creat ca reacţie la inundaţiile devastatoare care au lovit Europa Centrală în vara anului 2002. De atunci, a fost utilizat în cazul a 80 de dezastre de diverse tipuri: inundaţii, incendii forestiere, cutremure, furtuni şi secetă. Până în prezent, au fost sprijinite 24 de ţări europene diferite, suma totală alocată depăşind 5 miliarde de euro. Clic aici pentru a accesa lista tuturor intervenţiilor PDF en

Ca răspuns la epidemia de COVID-19, domeniul de aplicare al Fondului de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) a fost extins începând cu 1 aprilie 2020 pentru a include urgențe majore în domeniul sănătății publice. Puteți consulta aici pagina dedicată.

Cererile trebuie să ajungă la Comisie în termen de 12 săptămâni de la data înregistrării primelor pagube cauzate de dezastru. În cazul catastrofelor cu evoluție lentă, cum ar fi secetele sau urgențele sanitare, termenul este de 12 săptămâni de la adoptarea primei intervenții oficiale. Pentru a citi condițiile speciale aplicabile cererilor legate de COVID-19, (consultați pagina dedicată).

Este recomandabil ca organismul responsabil de întocmirea cererii să stabilească, cât mai curând, un contact direct cu serviciul responsabil din cadrul Direcţiei Generale Politică Regională, care poate oferi consultanţă de specialitate utilă pentru o accelerare a procedurii.

Această pagină este actualizată periodic. Vă rugăm să descărcați ultima versiune a formularului de cerere.

 • Formular de cerere (Ultima actualizare: 16-11-2017) Word en
 • Note orientative (Ultima actualizare: 16-11-2017)Word en
 • Praguri pentru catastrofe majore PDF en
 • Praguri pentru catastrofe regionale PDF en
 • Calcularea pragului pentru catastrofele care afectează mai multe regiuni (pe baza PIB-ului mediu ponderat) xls en
 • La ce sume vă puteți aștepta? PDF en
 • Guidance on implementation, closure and auditing processes PDF en

Comisia evaluează cererea şi, dacă o consideră acceptabilă, propune Parlamentului European şi Consiliului o sumă pe care aceste instituţii trebuie să o aprobe înainte de a fi acordată. De îndată ce fondurile devin disponibile în bugetul UE, ajutorul este plătit imediat, într-o singură tranşă, după semnarea unui acord între Comisie şi statul beneficiar. După efectuarea plăţii, statul afectat răspunde de implementare, inclusiv de selectarea operaţiunilor, precum şi de auditarea şi monitorizarea acestora. Măsurile de urgenţă pot fi finanţate retroactiv, începând cu ziua în care a survenit dezastrul.

De reţinut că FSUE nu este un instrument de reacţie rapidă vizând înlăturarea efectelor unui dezastru natural. Ajutorul financiar nu poate fi acordat statului solicitant decât pe baza unei cereri şi a unui proces bugetar care poate dura câteva luni.

În mai 2019 Comisia a publicat o evaluare majoră a activității Fondului de la crearea sa, în 2002, document în care a formulat și recomandări pentru viitor. Evaluarea subliniază puternica valoare adăugată a Fondului în ceea ce privește sprijinirea eforturilor de intervenție urgentă și de reconstrucție și reducerea sarcinii financiare care le revine autorităților naționale și regionale. Fondul a furnizat 5,2 miliarde EUR, inclusiv un o sumă record de 1,2 miliarde de euro după cutremurele survenite în 2016-2017 în centrul Italiei.
Raportul a identificat, de asemenea, că există posibilități de îmbunătățire în ceea ce privește viteza, coerența și eficacitatea intervențiilor, precum și sensibilizarea publicului referitor la acestea.
Mai multe despre evaluare

Comisia Europeană
Direcția Generală Politică Regională și Urbană
Unit E1/EUSF
B-1049 Brussels
Belgium
Inguna Kramina
Inguna.KRAMINA@ec.europa.eu
Tel: +32 229-66062
Nyla Cruz
Nyla.Cruz@ec.europa.eu
Tel: +32 2 295 36 09

În ce cazuri poate interveni FSUE?

The EUSF FSUE poate oferi ajutor financiar statelor membre și țărilor angajate în negocierile de aderare

 • în cazul unuia „dezastru major”: daunele directe totale care depășesc 3 miliarde EUR la prețurile din 2011 sau 0,6 % din VNB-ul statului afectat, reținându-se valoarea cea mai mică;
 • în cazul producerii unor „catastrofe regionale” mai mici: daune directe totale care depășesc 1,5 % din PIB-ul regional (la nivelul NUTS 2). Pentru regiunile ultraperiferice, pragul este de 1 % din PIB-ul regional;
 • în cazul în care un stat eligibil este afectat de aceeași catastrofă majoră ca și un stat învecinat eligibil;
 • în cazul unei „urgențe majore în materie de sănătate”: costul total al măsurilor de intervenție în caz de urgență este estimat la peste 1,5 miliarde EUR la prețurile din 2011 sau la peste 0,3 % din VNB.

Care este bugetul disponibil?

Ajutorul din Fondul de Solidaritate poate fi mobilizat în limita unui total anual de 500 milioane EUR (la prețurile din 2011), la care se adaugă sumele necheltuite din anul precedent, resursele financiare fiind constituite deasupra plafonului cadrului bugetar normal al UE. Fiecare cerere de finanțare trebuie aprobată de Parlamentul European și de Consiliu, pe baza unei propuneri prezentate de Comisie. În fiecare an, un sfert din această sumă trebuie să fie încă disponibilă la data de 1 octombrie, pentru a putea face față eventualelor nevoi care pot apărea până la sfârșitul anului. În cazuri excepționale și dacă resursele rămase pentru restul anului nu sunt suficiente, deficitul poate fi acoperit din bugetul pe anul următor.

Pentru ce tip de acțiuni?

The EUSF FSUE vine în completarea bugetului alocat de statele membre pentru următoarele măsuri de urgență esențiale:

 • repunerea în funcțiune a infrastructurilor și a instalațiilor în domeniile energiei, apelor și apelor uzate, telecomunicațiilor, transporturilor, sănătății și învățământului;
 • furnizarea de cazare temporară și finanțarea serviciilor de salvare pentru satisfacerea nevoilor populației afectate;
 • securizarea infrastructurilor de prevenție și măsurile de protejare a patrimoniului cultural;
 • curățarea zonelor afectate de catastrofă, inclusiv a zonelor naturale, conform abordărilor bazate pe ecosisteme, dacă este cazul, și refacerea imediată a zonelor naturale afectate, în scopul evitării efectelor imediate provocate de eroziunea solului;
 • acordarea rapidă de asistență, inclusiv medicală, populației afectate de o urgență majoră în domeniul sănătății publice;
 • protejarea populației împotriva riscului de a fi afectată, inclusiv prevenirea, monitorizarea sau controlul răspândirii bolilor, combaterea riscurilor grave pentru sănătatea publică sau atenuarea impactului acestora asupra sănătății publice.

FSUE nu a fost creat cu scopul de a acoperi toate costurile generate de dezastrele naturale. Fondul se limitează, în principiu, la pagubele care nu fac obiectul asigurărilor. El nu compensează pierderile suferite de persoanele fizice. Măsurile pe termen lung, cum ar fi cele care vizează reconversia economică sau prevenirea, nu sunt eligibile pentru finanțare prin FSUE. Totuși, acestea ar putea beneficia de ajutor în temeiul altor instrumente, în special fondurile structurale și de investiții europene.

Exemplu

Austria – Inundațiile din august 2005 (catastrofă regională)

În august 2005, au avut loc inundații masive în unele părți ale landurilor austriece Vorarlberg și Tyrol. Inundațiile au afectat grav sectorul agricol, turistic, locuințele și clădirile comerciale, rețeaua de transport și alte infrastructuri. Pagubele directe totale au fost estimate la 591,94 milioane de euro, reprezentând aproximativ 0,27 % din VNB-ul Austriei. Având în vedere că cifra este inferioară pragului aplicabil mobilizării Fondului de Solidaritate pentru dezastre majore (0,6 % din VNB-ul Austriei sau 1,3363 miliarde de euro), cererea a fost analizată după criteriile excepționale stabilite pentru așa-numitele catastrofe regionale ieșite din comun. Comisia a concluzionat că cererea oferea suficiente argumente în favoarea mobilizării excepționale a Fondului de Solidaritate și acordării unui ajutor financiar în valoare de 14,79 milioane de euro. Fondurile au fost utilizate pentru:

 • repunerea imediată în funcțiune a infrastructurii, în special a drumurilor naționale. FSUE a contribuit, în total, cu suma de 9,86 milioane EUR.
 • asigurarea, de urgență, a unor infrastructuri de prevenire, în special reconstrucția digurilor, inclusiv îndepărtarea copacilor și a resturilor de clădiri, îndiguiri, stabilizarea și restabilirea albiilor râurilor. FSUE a contribuit, în total, cu suma de 4,93 milioane EUR.

Documente

Fișă informativă

Rapoarte

Panorama (revistă)

Comunicate de presă