URBACT

Interreg

Alte instrumente

 

Programme description

Prezentare generală a URBACT III

URBACT III este un program de cooperare teritorială europeană (2014-2020) cofinanțat de Uniunea Europeană (prin intermediul Fondului european de dezvoltare regională, aproximativ 75 de milioane de euro).

URBACT III va acționa ca un program european de schimb și învățare care promovează dezvoltarea urbană durabilă. Acesta va permite orașelor europene să caute împreună soluții la provocările urbane și să facă schimb de bune practici, experiențe și soluții cu toate părțile interesate implicate în domeniul politicii urbane din întreaga Europă. Programul va viza cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, precum și două țări partenere - Norvegia și Elveția.

URBACT III va facilita schimbul de cunoștințe și de bune practici între orașe și alte niveluri administrative pentru a promova dezvoltarea durabilă integrată și pentru a îmbunătăți eficacitatea politicii regionale și de coeziune. În acest sens, URBACT III va contribui la realizarea obiectivelor strategiei Europa 2020, furnizând părților interesate implicate în elaborarea și punerea în aplicare a politicii urbane un mecanism care să le permită dezvoltarea cunoștințelor și competențelor. Noile cunoștințe și competențe dobândite în urma participării în cadrul programului URBACT III vor contribui la consolidarea și dinamizarea continuă a orașelor europene și vor ajuta la soluționarea unei serii de probleme urbane emergente legate de creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii (cele trei domenii prioritare pentru strategia Europa 2020).

Strategie propusă, obiective și intervenții principale pentru URBACT III

Pentru a face față diverselor provocări cu care se confruntă zonele urbane, administrațiile orașelor trebuie să își îmbunătățească și să își dezvolte în mod constant cunoștințele și competențele pentru a putea elabora și pune în aplicare o politică durabilă integrată. Această consolidare a capacității va avea un impact pozitiv asupra punerii în aplicare a programelor operaționale în perioada de programare 2014-2020, în decursul căreia dimensiunea urbană a politicii de coeziune va fi de asemenea consolidată. URBACT III va permite schimbul și învățarea între reprezentanții aleși, funcționari și alte părți interesate de la nivel local, contribuind la îmbunătățirea planificării și punerii în aplicare a abordărilor urbane integrate în orașele europene.

Programul URBACT III va fi organizat în jurul a patru obiective principale:

1. Capacitatea de aplicare a politicilor: consolidarea capacității orașelor de a gestiona practici și politici urbane durabile într-o manieră integrată și participativă.

2. Elaborarea politicilor: îmbunătățirea elaborării de planuri de acțiune și de strategii durabile în orașe.

3. Punerea în aplicare a politicilor: îmbunătățirea implementării de planuri de acțiune și de strategii urbane integrate și durabile în orașe

4. Consolidarea și partajarea cunoștințelor: facilitarea accesului la cunoștințe al practicienilor și al factorilor de decizie de la toate nivelurile și partajarea know-how-ului cu privire la toate aspectele dezvoltării urbane durabile în vederea îmbunătățirii politicilor de dezvoltare urbană.

Pentru a atinge aceste obiective, URBACT III va organiza trei tipuri de intervenții: schimburi transnaționale, consolidarea capacității și capitalizare și diseminare. Fiecare dintre aceste intervenții va exploata rezultatele URBACT II.

Concentrarea asupra obiectivelor tematice 

Deși tipul și natura problemelor urbane variază de la un oraș la altul, URBACT III se va concentra în special asupra mai multor teme comune cu care se confruntă orașele europene.

 • Obiectivul tematic nr. 1: Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării
 • Obiectivul tematic nr. 4: Sprijinirea trecerii la o economie cu emisii reduse de carbon în toate sectoarele
 • Obiectivul tematic nr. 6: Protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor
 • Obiectivul tematic nr. 8: Promovarea ocupării forței de muncă și sprijinirea mobilității lucrătorilor
 • Obiectivul tematic nr. 9: Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei

Această concentrare se va realiza prin direcționarea cererilor de propuneri pentru activitățile URBACT III asupra acestor obiective tematice. 

Efecte preconizate

 • Practicienii din orașe și-au aprofundat cunoștințele și capacitatea cu privire la abordările integrate ale dezvoltării urbane durabile
 • Orașele și-au elaborat planuri de acțiune și strategii integrate pentru o dezvoltare urbană durabilă
 • Orașele și-au îmbunătățit performanțele cu privire la punerea în aplicare a planurilor integrate pentru o dezvoltare urbană durabilă
 • Practicienii și factorii de decizie de la toate nivelurile și-au consolidat accesul la cunoștințele tematice URBACT cu privire la dezvoltarea urbană durabilă și exploatează aceste cunoștințe

Regions

 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czechia
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Ireland
 • Italy
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Netherlands
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • United Kingdom

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 74,301,909.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 96,324,550.00 €

Total EU contribution: 74,301,909.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFIR003