Programul Operaţional Regional

Program dezvoltat în cadrul obiectivului 'Convergenţă', cofinanţat de Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

România

Alte instrumente

 

La data de 12 iulie, Comisia Europeană a aprobat programul operaţional pentru România pentru perioada 2007-2013 cofinanţat de Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), denumit „Programul Operaţional Regional” (POR). Bugetul total al programului este de aproximativ 4,38 miliarde de euro, iar sprijinul financiar acordat de Comunitate se ridică la 3,7 miliarde de euro (aproximativ 19% din totalul fondurilor europene investite în România în cadrul politicii de coeziune 2007-2013).

1. Obiectivul investiţiei UE

Obiectivul general constă în sprijinirea dezvoltării economice, sociale, echilibrate teritorial şi durabile a regiunilor din România, ţinând seama de nevoile şi resursele specifice ale acestora şi punând accentul pe polii urbani de creştere, pe îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a infrastructurii de bază. Regiunile României, în special cele mai puţin dezvoltate, ar putea deveni zone mai atractive în ceea ce priveşte locuirea, interesul turistic, investiţiile şi piaţa forţei de muncă.

Acest obiectiv va fi atins prin alocarea diferenţiată a fondurilor pentru fiecare regiune, în funcţie de nivelul de dezvoltare a acestora şi în strânsă coordonare cu acţiunile puse în aplicare în cadrul altor programe operaţionale.

Această strategie va acorda prioritate regiunilor mai puţin dezvoltate şi, în acelaşi timp, se va acorda o atenţie specială sprijinirii polilor urbani de creştere, care pot contribui la dezvoltarea policentrică a României.

2. Impactul preconizat al investiţiei

Obiectivul strategic al programului cuprinde:

  • Crearea a 15 000 de noi locuri de muncă până la sfârşitul anului 2015.
  • Reducerea disparităţilor dintre regiuni cu privire la PIB pe cap de locuitor în perioada 2007-2015.

Se preconizează că punerea în aplicare a acestui program va crea condiţii mai bune pentru dezvoltarea economică şi socială echilibrată teritorial a tuturor regiunilor din România şi a polilor urbani de creştere care sprijină dezvoltarea.

POR va susţine promovarea acţiunilor menite să îmbunătăţească standardele de siguranţă, să reducă efectele adverse asupra mediului, să diminueze schimbările climatice, să protejeze infrastructurile de transport în caz de dezastre naturale, precum şi să elimine tronsoanele rutiere cu risc ridicat (puncte negre). Cu toate că anumite acţiuni specifice, cum ar fi îmbunătăţirea infrastructurii rutiere, tind în mod inevitabil să conducă la creşterea emisiilor de gaze cu efect de seră, alte intervenţii, de exemplu îmbunătăţirea transportului în comun, modernizarea instalaţiilor de producţie, eliminarea blocajelor în materie de transport, pot contribui la reducerea acestor emisii. Efectul global al programului va fi reducerea consumului de energie şi a emisiilor de gaze care provoacă schimbări climatice, prin utilizarea celor mai bune tehnici disponibile.

3. Axe prioritare

Dezvoltarea echilibrată a tuturor regiunilor ţării se va realiza printr-o abordare integrată, bazată pe asocierea investiţiilor publice în infrastructura locală, a politicilor active de stimulare a activităţilor economice şi a sprijinului acordat pentru valorificarea resurselor locale, prin intermediul următoarelor axe prioritare:

Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creştere

Această axă prioritară are ca obiectiv creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă în oraşe prin reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătăţirea serviciilor, inclusiv a serviciilor sociale, precum şi prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a mediului de afaceri şi a antreprenoriatului.a

Pentru a contribui la dezvoltarea ţării în mod echilibrat teritorial şi pentru a evita sporirea disparităţilor interne, investiţiile vor fi concentrate în oraşele care funcţionează ca poli urbani de creştere regionali şi/sau locali, care extind dezvoltarea către zonele înconjurătoare, acordându-se prioritate polilor de creştere situaţi în regiuni şi judeţe cu un nivel mai scăzut de dezvoltare în ceea ce priveşte PIB-ul şi rata şomajului.

Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale

Obiectivul acestei axe este sporirea accesibilităţii regiunilor şi a mobilităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor, pentru a favoriza dezvoltarea economică durabilă.

Axa prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale

Această axă vizează crearea premiselor pentru îmbunătăţirea accesului populaţiei la serviciile esenţiale, contribuind la realizarea obiectivului european de coeziune economică şi socială prin îmbunătăţirea infrastructurii în domeniul sănătăţii, educaţiei, serviciilor sociale şi siguranţei publice în situaţii de urgenţă.

Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local

Această axă prioritară are ca scop înfiinţarea şi extinderea structurilor regionale şi locale de sprijinire a mediului de afaceri, reabilitarea zonelor industriale şi susţinerea iniţiativelor antreprenoriale la nivel regional şi local, în vederea facilitării creării de locuri de muncă şi a creşterii economice durabile.

Axa prioritară 5: Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului

Această axă prioritară vizează în mod special valorificarea durabilă şi promovarea patrimoniului cultural şi a resurselor naturale cu potenţial turistic, precum şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor de cazare şi a infrastructurii de turism, în scopul creşterii atractivităţii regiunilor, dezvoltării economiilor locale şi creării de noi locuri de muncă.

Axa prioritară 6: Asistenţă tehnică

Obiectivul acestei axe prioritare este sprijinirea punerii în practică transparente şi eficiente a programului.

Informaţii financiare şi tehnice

Programul Operaţional Regional

Tipul de intervenţie

Program de acţiune

Nr. CCI

2007RO161PO001

Number of decision

C/2007/3470

Data pentru aprobarea finală

12/07/2007

Împărţirea veniturilor în funcţie de axa priorităţilor

Axa Priorităţilor Investiţia UE Contribuţia Publică Naţională Contribuţia Publică Totală
Sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creştere 1 117 806 529 273 365 256 1 391 171 785
Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale 758 355 021 118 355 985 876 711 006
Îmbunătăţirea infrastructurii sociale 558 903 260 98 629 992 657 533 252
Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local 633 423 700 76 471 117 709 894 817
Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului 558 903 264 57 862 924 616 766 188
Asistenţă tehnică 98 629 988 32 876 662 131 506 650
Total 3 726 021 762 657 561 936 4 383 583 698