Program Operaţional 'Creşterea competitivităţii economice'

Program dezvoltat în cadrul obiectivului 'Convergenţă', cofinanţat de Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

România

Alte instrumente

 

La 12 iulie, Comisia Europeană a aprobat Programul Operaţional pentru România finanţat de Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) pentru perioada 2007-2013, denumit Program Operaţional „Creşterea competitivităţii economice”. Bugetul total al programului este de aproximativ 3 miliarde de euro iar asistenţa comunitară se ridică la 2,5 miliarde de euro (aproximativ 12,7% din totalul fondurilor UE investite în România în cadrul politicii de coeziune 2007-2013).

1. Obiectivul investiţiei UE

Obiectivul general îl constituie creşterea productivităţii societăţilor româneşti în conformitate cu principiile dezvoltării durabile şi reducerea disparităţilor comparativ cu productivitatea medie a Uniunii Europene. Ţinta o reprezintă o creştere anuală medie a PIB per salariat de aproximativ 5,5%. Aceasta va permite României să atingă aproximativ 55% din productivitatea medie a UE până în 2015.

2. Impactul preconizat al investiţiei

Se preconizează ca fondurile să încurajeze crearea şi dezvoltarea societăţilor, în special a întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri) în toate regiunile din România. Se vor promova gestiunea internă a acestora şi accesul lor pe pieţele internaţionale. Se preconizează, astfel, crearea a peste 5 000 de locuri de muncă şi se speră că cifra de afaceri din activităţile de export va creşte cu 10% în IMM-urile care vor primi asistenţă. În plus, se prevede înfiinţarea a 500 de societăţi, incubate prin intermediul iniţiativei JEREMIE (Joint European Resources for Micro to medium Enterprises – Resurse europene comune pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mijlocii).

În ceea ce priveşte acţiunile dedicate sprijinirii inovării şi cercetării şi dezvoltării (C&D), fondurile ar trebui să contribuie la sporirea cheltuielilor private în acest sector, cu 270 milioane de euro în 2015, dar să permită, de asemenea, în continuare eliberarea cererilor de brevete (50). Se preconizează crearea a 400 de noi locuri de muncă în acest sector.

În ceea ce priveşte tehnologiile informaţiei şi comunicării (TIC), fondurile vor acţiona în ambele direcţii – cea a ofertei şi cea a cererii. Atenţia va fi acordată, în special, sectoarelor în care există deficienţe ale pieţei, în care se va promova dotarea cu reţele de bandă largă. În consecinţă, se preconizează conectarea, în aceste sectoare, a 5 000 de noi întreprinderi. Instrumentele de e-guvernare vor fi, de asemenea, dezvoltate având un număr de utilizatori de până la un milion.

În sfârşit, se prevede ca promovarea surselor de energie regenerabile (SER) şi a eficienţei energiei să conducă la o reducere de 30% a emisiilor poluante în întreprinderile asistate, în timp ce se preconizează o putere instalată de 120 MW pentru producerea SER.

3. Axe prioritare

Ţinând cont de posibilităţile de consolidare a poziţiei competitive a întreprinderilor româneşti, au fost identificate următoarele axe prioritare:

Axa prioritară 1: Un sistem de producţie inovativ şi eficient din punct de vedere ecologic

Obiectivele din cadrul acestei axe prioritare constau în consolidarea şi creşterea durabilă a sectorului productiv din România şi stabilirea unui mediu favorabil dezvoltării întreprinderilor. Este necesară transpunerea legislaţiei UE în legislaţia naţională privind întreprinderile mici şi mijlocii.

Axa prioritară 2: Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare pentru competitivitate

Această axă prioritară se concentrează pe mai multe aspecte pentru a contribui la următoarele obiective: creşterea capacităţii de cercetare prin investirea în dezvoltarea infrastructurii de cercetare şi dezvoltare (C&D) şi atragerea de noi tineri cercetători şi de specialişti la nivel înalt, atât în institutele de cercetare şi dezvoltare (universităţi şi institute de cercetare), precum şi în întreprinderile care dispun de departamente de cercetare; consolidarea furnizării de cunoştinţe din partea universităţilor şi a institutelor de cercetare; stimularea transferului de tehnologie bazat pe cooperarea dintre institutele de cercetare şi dezvoltare şi întreprinderi; stimularea cererii pentru inovaţii a întreprinderilor; crearea şi consolidarea societăţilor de înaltă tehnologie şi dezvoltarea unor centre de excelenţă şi de competitivitate.

Axa prioritară 3: TIC pentru sectorul privat şi public

O infrastructură energetică eficientă, flexibilă, sigură şi curată constituie o condiţie preliminară necesară pentru dezvoltarea economică deoarece încurajează productivitatea şi, ca urmare, competitivitatea. România are ca scop îmbunătăţirea eficienţei energiei şi creşterea, în cadrul consumului naţional brut de electricitate, a procentului de electricitate produsă cu ajutorul surselor regenerabile.

Procentul de energie electrică produsă din surse regenerabile din consumul naţional brut de energie electrică a fost de aproape 29% în 2004, aproape de ţinta stabilită de 33% până în 2010, aproape toată însă realizată în mari hidrocentrale. Prin urmare, diferenţa ar trebui acoperită în primul rând prin alte surse regenerabile în vederea evitării unei recurgeri masive la hidroenergia produsă în cantităţi vaste.

Axa prioritară 5: Asistenţă tehnică

Obiectivul acestei axe prioritare este acela de a furniza sprijin pentru procesul de punere în aplicare a programului şi pentru utilizarea eficientă a contribuţiei financiare comunitare şi a cofinanţării naţionale.

Informaţii financiare şi tehnice

Program Operaţional 'Creşterea competitivităţii economice'

Tipul de intervenţie

Program de acţiune

Nr. CCI

2007RO161PO002

Number of decision

C/2007/3472

Data pentru aprobarea finală

12/07/2007

Împărţirea veniturilor în funcţie de axa priorităţilor

Axa Priorităţilor Investiţia UE Contribuţia Publică Naţională Contribuţia Publică Totală
Un sistem de producţie inovativ şi eficient din punct de vedere ecologic 928 651 290 151 175 785 1 079 827 075
Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare pentru competitivitate 536 395 116 109 864 060 646 259 176
TIC pentru sectorul privat şi public 383 170 104 86 265 570 469 435 674
Creşterea eficienţei energetice şi a siguranţei în aprovizionare, în contextul combaterii schimbărilor climatice 638 475 370 87 064 824 725 540 194
Asistenţă tehnică 67 530 229 22 510 078 90 040 307
Total 2 554 222 109 456 880 317 3 011 102 426