'România – Serbia' Program IPA de cooperare transfrontalieră 2007-2013

„Programul IPA de cooperare transfrontalieră România – Serbia”, care beneficiază de asistenţă în cadrul componentei de cooperare transfrontalieră a instrumentului de asistenţă pentru preaderare (IPA)

Serbia

Alte instrumente

 
La 27 martie 2008, Comisia Europeană a aprobat un program de cooperare transfrontalieră între România şi Serbia pentru perioada 2007-2013, care este adoptat şi cofinanţat în cadrul componentei de cooperare transfrontalieră a instrumentului de asistenţă pentru preaderare (IPA). Programul reprezintă o continuare a Programului de vecinătate 2004-2006, derulat anterior. Acesta implică sprijinul Comunităţii pentru anumite regiuni ale României şi Serbiei, situate de-a lungul frontierei comune dintre cele două state, şi anume regiunile româneşti Timiş, Caraş-Severin şi Mehedinţi şi regiunile sârbe Severnobanatski, Srednjebanatski, Južnobanatski, Braničevski şi Borski.
Fondurile comunitare alocate programului pentru perioada 2007-2011 se ridică la aproximativ 6 milioane EUR. Acestea sunt suplimentate cu fonduri naţionale în valoare de aproximativ 6,3 milioane EUR, valoarea totală a programului ridicându-se la aproximativ 42,3 milioane EUR.

1. Obiectivul şi scopul programului

Obiectivul general al programului este acela de a utiliza proiectele transfrontaliere comune şi acţiunile comune derulate de părţile interesate din România şi Serbia ca bază pentru o dezvoltare socio-economică mai echilibrată şi durabilă în zona de frontieră româno-sârbă.
Programul a fost defalcat pe două obiective specifice de către ţările participante:
- Creşterea competitivităţii economice globale în zona de frontieră. În acest caz, scopul este acela de a oferi partenerilor din România şi Serbia un cadru coerent şi convenit de comun acord, ca mijloc de a beneficia de valoarea adăugată a acţiunilor comune, fiind abordate probleme colective care afectează competitivitatea şi acordându-se sprijin măsurilor destinate încurajării creşterii competitivităţii în întreaga regiune de frontieră.
- Îmbunătăţirea calităţii vieţii comunităţilor din zona de frontieră. În acest caz, obiectivul este acela de a soluţiona probleme prin intermediul unor măsuri comune cu un pronunţat caracter transfrontalier (de exemplu, impactul transfrontalier asupra mediului) şi/sau în situaţia în care îmbunătăţirea calităţii vieţii de ambele părţi ale frontierei este frânată de o serie de factori.

2. Impactul preconizat al investiţiei

O serie de indicatori, aplicabili fiecărei priorităţi a programului, au fost dezvoltaţi de ţările participante pentru a permite evaluarea progreselor realizate în cursul implementării programului. Rezultatele vor fi măsurate în termeni de circulaţie transfrontalieră a persoanelor şi a bunurilor, de afaceri demarate, rate ale şomajului, niveluri ale poluării, grade de conştientizare în materie de mediu etc.

3. Priorităţi

Programul este implementat printr-o structură simplificată care cuprinde trei priorităţi principale, precum şi o prioritate de „asistenţă tehnică”.


Prioritatea 1: Dezvoltare economică şi socială [aproximativ 50 % din totalul fondurilor]
În cadrul acestei priorităţi sunt abordate aspecte legate de conexiuni, competitivitate şi dezvoltare rurală. Scopurile urmărite sunt următoarele:
Sprijinirea infrastructurilor economice şi sociale locale/regionale. Iniţiativele locale şi regionale pun accentul pe infrastructurile economice/sociale, printre care se numără utilităţile publice şi centrele socio-educaţionale, precum şi pe elaborarea de studii de fezabilitate şi alte lucrări pregătitoare necesare finanţării în cadrul altor programe a activităţilor investiţionale la scară largă. De asemenea, sunt create conexiuni de transport local integrate şi compatibile cu mediul, printre care îmbunătăţiri ale transportului rutier local şi infrastructuri intermodale, în vederea măririi capacităţii logistice şi a eficienţei zonei de frontieră.
Dezvoltarea turismului, inclusiv consolidarea identităţii proprii a regiunii de frontieră ca destinaţie turistică. Sunt create, modernizate şi îmbunătăţite atracţiile turistice şi sunt desfăşurate activităţi promoţionale şi de marketing în sprijinul iniţiativelor de promovare a identităţii transfrontaliere a regiunii ca zonă turistică. Este acordată o atenţie specială iniţiativelor bazate pe exploatarea potenţialului de ecoturism curativ, turism cultural, turism termal, precum şi utilizării/dezvoltării parcurilor naţionale.
Promovarea dezvoltării IMM-urilor. Schemele de sprijin facilitează dezvoltarea consolidată în domeniul marketingului şi al întreprinderilor, inclusiv în sectorul agricol. IMM-urile concep produse şi servicii transfrontaliere comune cu o identitate transfrontalieră clară. Vor fi dezvoltate servicii de consultanţă care să ofere asistenţă IMM-urilor în ceea ce priveşte conceperea de activităţi comerciale asociate.
Sprijinirea creşterii nivelurilor de cercetare, dezvoltare şi inovare (CD&I), precum şi a inovării în regiunea de frontieră. Schemele de sprijin promovează dezvoltarea CD&I, în special în scopul parteneriatelor universitare/comerciale, care implică transferuri de tehnologie, centre de inovare şi alte iniţiative. Este acordată o atenţie deosebită activităţilor concepute pentru stimularea eforturilor comune în materie de inovare şi CD&I în toate sectoarele, punându-se accentul pe proiecte care promovează adoptarea mai extinsă a abordărilor inovatoare ale activităţilor din domeniul întreprinderilor.


Prioritatea 2: Mediul şi prevenirea situaţiilor de urgenţă [aproximativ 26 % din totalul fondurilor]
În cadrul celei de-a doua priorităţi sunt recunoscute o serie de probleme comune existente de ambele părţi ale frontierei, legate de mediu şi de prevenirea situaţiilor de urgenţă, în privinţa cărora sunt necesare acţiuni comune pentru obţinerea unor rezultate semnificative şi durabile. Scopurile urmărite sunt următoarele:
Îmbunătăţirea sistemelor şi a abordărilor în ceea ce priveşte provocările, protecţia şi gestionarea transfrontalieră în domeniul mediului (inclusiv campanii de creştere a gradului de conştientizare şi campanii de informare, cursuri de formare în domeniul mediului şi al pregătirii pentru situaţii de urgenţă). Se realizează cercetarea şi lucrările pregătitoare (de exemplu, studiile de fezabilitate). În acelaşi timp, va fi consolidată punerea în aplicare a cadrelor legislative naţionale şi comunitare în domeniul mediului, care reglementează mediul şi prevenirea situaţiilor de urgenţă, precum şi crearea de proceduri de urgenţă transfrontaliere specifice şi de sisteme de gestiune comună (inundaţii, sănătate, siguranţă alimentară).
Dezvoltarea şi punerea în aplicare a unor strategii eficiente în domeniul gestionării deşeurilor şi a apelor uzate. Este planificată sprijinirea elaborării, actualizării şi punerii în aplicare a unor strategii/planuri de acţiune transfrontaliere comune în domeniul gestionării deşeurilor şi a apelor uzate.
Sisteme şi abordări mai eficiente în materie de pregătire pentru situaţii de urgenţă (între altele, aspecte precum prevenirea/controlul inundaţiilor, siguranţa alimentară şi probleme de sănătate). Sunt create şi puse în aplicare activităţi educaţionale şi de formare, precum şi campanii de informare în domeniul mediului şi al pregătirii pentru situaţii de urgenţă. Vor fi sporite competenţele resurselor umane pentru asigurarea unor reacţii mai bune în cazurile de urgenţe de mediu. De asemenea, vor fi realizate studii de fezabilitate şi alte lucrări pregătitoare pentru activităţi investiţionale la scară largă, care urmează să fie finanţate în cadrul altor programe.


Prioritatea 3: Promovarea schimburilor între comunităţi [aproximativ 14 % din totalul fondurilor]
Este esenţială elaborarea unor măsuri în acest al treilea domeniu prioritar, în vederea lărgirii şi adâncirii gradului de angajament din partea comunităţilor situate de ambele părţi ale frontierei în cadrul acţiunilor comune. În acest sens, a treia prioritate îşi propune următoarele:
Sprijinirea dezvoltării societăţii civile şi a comunităţilor locale. Legături sociale şi culturale mai strânse, planificate între comunităţile din zona de frontieră şi acţiuni comune de consolidare a capacităţii destinate societăţii civile.
Îmbunătăţirea guvernanţei locale în ceea ce priveşte furnizarea de servicii locale pentru comunităţile din zonele de frontieră. Planuri şi strategii comune de dezvoltare locală, concepute în domenii specifice, precum şi activităţi de formare şi de consolidare a capacităţii destinate instituţiilor şi ONG-urilor de pe plan local, în vederea promovării îmbunătăţirii guvernanţei locale şi a furnizării de servicii.
Intensificarea schimburilor educaţionale, culturale şi sportive. Programe de schimburi educaţionale şi culturale/sportive şi activităţi educaţionale/culturale/sportive comune destinate promovării diseminării de bune practici de la nivelul „centrelor de excelenţă” către zonele mai puţin dezvoltate ale regiunii de frontieră.
Creşterea gradului de integrare socială şi culturală în zonele de frontieră. Acţiuni comune de consolidare a capacităţii planificate destinate organizaţiilor societăţii civile şi organizaţiilor locale.


Prioritatea 4: Asistenţă tehnică [aproximativ 10 % din totalul fondurilor]
În cadrul acestei priorităţi este oferit sprijin în materie de gestionare şi implementare de programe, inclusiv suport tehnic, comunicări şi publicitate, cercetare şi evaluare, precum şi acţiuni direcţionate de consolidare a capacităţii.

Informaţii financiare şi tehnice

'România – Serbia' Program IPA de cooperare transfrontalieră 2007-2013

Tipul de intervenţie

Program de acţiune

Nr. CCI

2007CB16IPO005

Number of decision

C(2008)1076

Data pentru aprobarea finală

27/03/2008

Împărţirea veniturilor în funcţie de axa priorităţilor

Axa Priorităţilor Investiţia UE Contribuţia Publică Naţională Contribuţia Publică Totală
Dezvoltare economică şi socială 18 002 843 3 176 972 21 179 815
Mediu şi pregătire pentru situaţii de urgenţă 9 361 478 1 652 026 11 013 504
Promovarea schimburilor între comunităţi 5 040 796 889 553 5 930 349
Asistenţă tehnică 3 600 568 635 395 4 235 963
Total 36 005 685 6 353 946 42 359 631