Programul Operaţional 'Europa de Sud-Est (ESE)'

Programul de cooperare transnaţional în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană cofinanţat de Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER)

Moldova

Alte instrumente

 

La 20 decembrie 2007, Comisia Europeană a aprobat „Programul de cooperare transnaţională” pentru perioada 2007-2013. Acest program implică sprijin comunitar pentru regiuni din 16 ţări - state membre, ţări candidate, ţări candidate potenţiale şi ţări terţe.

- Pentru 14 ţări zona eligibilă reprezintă întreg teritoriul ţării, şi anume Albania, Austria, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, România, Croaţia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Grecia, Ungaria, Serbia, Muntenegru, Slovacia, Slovenia şi Moldova;

- În 2 ţări doar anumite regiuni sunt eligibile. În Italia regiunile eligibile sunt: Lombardia, Bolzano/Bozen, Trento, Veneto, Friuli-Venezia-Giulia, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia Basilicata, iar în Ucraina: Cjermovestka Oblast, Ivano-Frankiviska Oblast, Zakarpatska Oblast şi Odessa Oblast.

Aceasta reprezintă o populaţie totală de 200 de milioane. Bugetul total al programului este de 245 de milioane de euro şi asistenţa comunitară prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER) se ridică la 206 milioane de euro.

1. Obiectivul şi scopul programului

Obiectivul strategic general al programului este de a îmbunătăţi „procesul de integrare teritorială, economică şi socială şi de a contribui la coeziune, stabilitate şi competitivitate” prin dezvoltarea parteneriatelor transnaţionale. Programul se axează pe patru priorităţi tematice: Inovare, Mediu, Accesibilitate şi Dezvoltare urbană durabilă. Acest program va reprezenta o ocazie concretă pentru Balcanii de Vest de a se apropia de Uniunea Europeană şi va aprofunda relaţiile cu ţările vecine ale UE.

Zona Europei de Sud-Est este cea mai diversă, eterogenă şi complexă zonă de cooperare transnaţională din Europa, fiind alcătuită dintr-un număr mare de ţări având fiecare specificitatea sa. Emergenţa unor noi ţări şi apariţia, astfel, a unor noi frontiere a schimbat modelele relaţiilor politice, economice, sociale şi culturale.

După schimbările din 1990, această zonă trece printr-o schimbare fundamentală a modelelor economice şi de producţie. În timp ce unele regiuni, în special capitalele, se adaptează bine noilor provocări, altele încearcă să se reorienteze. Pe teritoriul în care se realizează programul există disparităţi regionale semnificative în ceea ce priveşte puterea economică, inovarea, competitivitatea şi accesibilitatea între zonele urbane şi zonele rurale.

În cadrul reţelei europene de transport, Europa de Sud-Est constituie o punte între nordul, sudul, estul şi vestul Europei. Cu toate acestea, reţelele existente nu pot ţine pasul cu creşterea cererii şi cu standardele din ce în ce mai ridicate. Un număr mare de instrumente şi concepte intersectează această zonă, de exemplu Reţelele transeuropene (RTE) şi coridoarele paneuropene de transport, dar acestea trebuie dezvoltate în continuare.

Există râuri adaptate pentru transportul de mărfuri, frontiere maritime şi Dunărea, o cale navigabilă internaţională importantă şi un factor integrant în multe domenii, cum ar fi transportul, comerţul şi mediul. Europa de Sud-Est se caracterizează printr-o vastă biodiversitate şi resurse naturale de o mare valoare de mediu. Potenţialul pentru utilizarea tehnologiilor care respectă mediul şi oportunităţile pentru o viitoare dezvoltare economică şi socială reprezintă punctele forte ale zonei, dar rămân de înfruntat, de asemenea, daunele aduse mediului în trecut.

2. Impactul prevăzut al investiţiilor

Programul va promova inovarea, spiritul antreprenorial, cunoaşterea, economia şi societatea informaţională prin acţiuni concrete de cooperare şi rezultate vizibile. De asemenea, programul vizează sporirea atractivităţii regiunilor şi a oraşelor luând în calcul dezvoltarea durabilă, accesibilitatea fizică sau a cunoştinţelor şi calitatea mediului prin abordări integrate şi acţiuni concrete de cooperare şi rezultate vizibile. În cele din urmă, va promova integrarea prin sprijinirea unor capacităţi echilibrate pentru cooperarea transnaţională la toate nivelurile.

3. Priorităţi

Prioritatea 1: Facilitarea inovării şi a spiritului antreprenorial

vizează să contribuie în mod specific la dezvoltarea viitoare a Europei de Sud-Est ca un spaţiu al inovării, să faciliteze inovarea, spiritul antreprenorial şi economia cunoaşterii şi să sporească integrarea şi relaţiile economice în zona de cooperare. Aceste obiective pot fi atinse prin dezvoltarea reţelelor tehnologice şi de inovare, promovarea unui mediu favorabil spiritului antreprenorial inovator şi îmbunătăţirea condiţiilor-cadru pentru inovaţie. Exemple de proiecte care pot fi sprijinite includ: studii de fezabilitate, cursuri comune de formare legate de inovare şi tehnologie, crearea de reţele de întreprinderi mici şi mijlocii (IMM-uri) etc.

Prioritatea 2: Protecția și îmbunătățirea mediului

şi o mai bună gestionare a zonelor naturale protejate şi a altor zone naturale/seminaturale, să depăşească constrângerile impuse de barierele naţionale, să prevadă viitoarele ameninţări şi oportunităţi de mediu şi să dezvolte acţiuni comune transnaţionale pentru protecţia naturii şi a persoanelor. Aceste obiective pot fi atinse prin gestionarea integrată a apei şi prevenirea şi gestionarea inundaţiilor, prevenirea riscurilor de mediu, gestionarea resurselor naturale şi promovarea eficienţei resurselor şi a energiei. Exemple de proiecte ar include: sisteme comune de protecţie civilă, mecanisme comune de avertizare, strategii pentru turismul rural şi maritim, dezvoltarea reţelelor privind „industriile verzi” etc.

Prioritatea 3: Îmbunătăţirea accesibilităţii vizează să facă legătura

între actorii locali şi regionali şi reţelele europene (inclusiv transportul rutier, feroviar, fluvial şi maritim). Acest aspect include infrastructura fizică precum şi accesul la societatea informaţională. De asemenea, promovează pregătirea coordonată pentru dezvoltarea reţelelor de accesibilitate şi sprijinirea multimodalităţii. Acest obiectiv poate fi atins prin coordonarea promovării, planificării şi funcţionării reţelelor de transport primare şi secundare, dezvoltarea strategiilor de combatere a „diferenţelor de infrastructură digitală” şi îmbunătăţirea condiţiilor-cadru pentru platformele multimodale.

Prioritatea 4: Dezvoltarea sinergiilor transnaţionale pentru zonele de creştere durabilă

Acest obiectiv vizează rezolvarea disparităţilor din ce în ce mai mari între anumite regiuni şi oraşe din Europa de Sud-Est şi determinarea unui tip de dezvoltare „policentric”. Obiectivul poate fi îndeplinit prin abordarea provocărilor problemelor cruciale care afectează zonele metropolitane şi sistemele regionale de aşezare, promovarea unui model echilibrat de zone de creştere atractive şi accesibile şi promovarea unor valori culturale ca element activ al dezvoltării. Exemple de acţiuni ar include: dezvoltarea cooperării în domeniul infrastructurii publice şi a serviciilor publice, soluţii de cooperare pentru reînnoirea urbană, planuri pentru restructurarea fostelor baze militare, pentru mai buna gestionare a siturilor arheologice etc.

Prioritatea 5: Asistenţa tehnică în vederea sprijinirii implementării şi a consolidării capacităţilor

va contribui la punerea în aplicare eficace a programului şi va creşte capacitatea instituţiilor şi a beneficiarilor din regiunile cuprinse în program.

Informaţii financiare şi tehnice

Programul Operaţional 'Europa de Sud-Est (ESE)'

Tipul de intervenţie

Program de acţiune

Nr. CCI

2007CB163PO069

Number of decision

C/2007/6590

Data pentru aprobarea finală

20/12/2007

Împărţirea veniturilor în funcţie de axa priorităţilor

Axa Priorităţilor Investiţia UE Contribuţia Publică Naţională Contribuţia Publică Totală
Inovare 44 051 157 7 773 734 51 824 891
Mediu înconjurător 53 739 828 9 483 499 63 223 327
Accesibilitate 55 160 834 9 734 265 64 895 099
Zone de creștere durabilă 41 338 329 7 294 999 48 633 328
Asistență Tehnică 12 401 497 4 133 832 16 535 329
Total 206 691 645 38 420 329 245 111 974