Program operațional 'România–Bulgaria'

Program în cadrul Obiectivului de cooperare teritorială europeană, cofinanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER)

Bulgaria

Alte instrumente

 

La 18 decembrie 2007, Comisia Europeană a aprobat un program de cooperare transfrontalieră între România și Bulgaria pentru perioada 2007–2013. Acest program oferă sprijin comunitar pentru 15 regiuni NUTS 3, și anume șapte regiuni din România (județele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași și Constanța) și șapte regiuni din Bulgaria (districtele Vidin, Vrața, Montana, Plevna, Veliko Tarnovo, Ruse Silistra și Dobrici). Pe lângă acestea, districtul bulgar Razgrad a fost inclus în zona eligibilă a programului, conform regulii flexibilității menționate la articolul 21 alineatul (1) din Regulamentul privind Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER).

Bugetul total al programului este de 262 milioane de euro, iar sprijinul comunitar prin intermediul FEDER se ridică la 218 milioane de euro, reprezentând circa 2,5% din totalul investițiilor alocate Obiectivului de cooperare teritorială europeană în cadrul politicii de coeziune pentru perioada 2007–2013.

1. Scopul și obiectivul programului

Zona eligibilă se caracterizează prin probleme specifice zonelor de frontieră, unde caracterul marginal și distanța față de centrele economice și decizionale sunt accentuate de prezența unor frontiere care limitează schimburile economice, sociale și culturale și afectează gestionarea comună și eficientă a teritoriului. Zona transfrontalieră nu este omogenă și nu are o identitate ca regiune. Analiza situației socio-economice actuale arată că dezvoltarea economică, creșterea și crearea de locuri de muncă sunt lente; cu toate acestea, potențialul unei cooperări transfrontaliere benefice există. În ceea ce privește mediul, zona se caracterizează, de asemenea, prin peisaje, ecosisteme și o morfologie bogate și variate, dar și foarte vulnerabile.

Prin urmare, obiectivul strategic general al programului este acela de a reuni persoanele, comunitățile și economiile zonei transfrontaliere România–Bulgaria și de a sprijini crearea de către acestea a unei zone de cooperare, care să valorizeze resursele și avantajele sale umane, naturale și ecologice, bazându-se pe o abordare durabilă.

2. Impactul prevăzut al investițiilor

Se preconizează că programul va avea un impact semnificativ asupra dezvoltării economice, a mediului și a mobilității din zona transfrontalieră. Dezvoltarea durabilă se află la baza tuturor eforturilor din cursul acestei perioade de programare. Printre rezultatele preconizate se află:

  • accesul la infrastructuri TIC pentru 3 200 000 de persoane;
  • 30 de proiecte care să dezvolte sisteme de gestionare comună pentru protecția mediului;
  • 100 de proiecte privind sensibilizarea în legătură cu protecția și gestionarea mediului;
  • crearea de sisteme comune de prevenire a inundațiilor pentru 70% din cursul Dunării în zona transfrontalieră;
  • infrastructuri de afaceri pentru 500 de IMM-uri;
  • informarea a 360 000 de persoane cu privire la posibilitățile de ocupare a forței de muncă;
  • absolvirea unor cursuri de formare transfrontaliere de către 3 500 de persoane.

3. Priorități

Programul operațional se structurează în funcție de următoarele priorități:

Prioritatea 1: Accesibilitate (aproximativ 36,4% din finanțarea totală)

Această prioritate vizează îmbunătățirea mobilității și a accesului la infrastructura de transport din zona transfrontalieră. Obiectivele specifice sunt ameliorarea mobilității transfrontaliere prin îmbunătățirea situației existente și prin crearea unor infrastructuri de transport noi în zona eligibilă, precum și crearea condițiilor necesare pentru un schimb constant de informații și de date relevante pentru zona transfrontalieră.

Prioritatea 2: Mediu (aproximativ 34,3% din finanțarea totală)

Această prioritate vizează utilizarea durabilă și protecția resurselor naturale și a mediului, precum și promovarea gestionării eficiente a riscului în zona transfrontalieră. Obiectivele sale sunt următoarele: asigurarea unei protecții și a unei utilizări eficiente a avantajelor naturale ale zonei, prin intermediul unor sisteme de gestionare comună coordonate; sensibilizarea cu privire la protecția și gestionarea mediului în zona transfrontalieră; protecția populației, a întreprinderilor, a mediului și a infrastructurii din această zonă împotriva potențialelor consecințe dezastruoase ale crizelor cauzate de factori naturali sau umani.

Prioritatea 3: Dezvoltarea economică și socială (aproximativ 21,6% din finanțarea totală)

Cea de-a treia prioritate vizează stimularea dezvoltării economice și a coeziunii sociale prin intermediul unor eforturi comune în vederea identificării și punerii în valoare a avantajelor comparative ale regiunii. Obiectivele sunt: dezvoltarea unor infrastructuri și a unor servicii comerciale transfrontaliere, a unor produse turistice comune integrate, a cooperării între universități, institute de cercetare și activități comerciale, schimbul de informații privind posibilitățile de ocupare a forței de muncă, serviciile de formare în vederea ocupării forței de muncă, precum și crearea de contacte și de schimburi între centre de instrucție sau de formare. De asemenea, programul își propune să consolideze coerența și cooperarea dintre populația și comunitățile locale din zona în cauză în domeniul social și în cel cultural.

Prioritatea 4: Asistența tehnică (aproximativ 7,7% din finanțarea totală)

Această prioritate va contribui la punerea în aplicare a programului. Se va oferi o asistență generală în ceea ce privește pregătirea proiectului, gestionarea și aplicarea programului, activitățile de informare, precum și evaluarea acestuia.

Informaţii financiare şi tehnice

Program operațional 'România–Bulgaria'

Tipul de intervenţie

Program de acţiune

Nr. CCI

2007CB163PO021

Number of decision

C/2007/6331

Data pentru aprobarea finală

18/12/2007

Împărţirea veniturilor în funcţie de axa priorităţilor

Axa Priorităţilor Investiţia UE Contribuţia Publică Naţională Contribuţia Publică Totală
Accesibilitate 80 594 790 14 832 151 95 426 941
Mediu 76 238 315 13 646 018 89 884 333
Dezvoltare economică și socială 47 921 227 8 577 497 56 498 724
Asistență Tehnică 13 069 425 7 124 118 20 193 543
Total 217 823 757 44 179 784 262 003 541