Program operațional 'Ungaria - România'

Program operațional în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană, cofinanțat de Fondul european de dezvoltare regională (FEDER)

România

Alte instrumente

 

La 21 decembrie 2007, Comisia Europeană a aprobat un program de cooperare transfrontalieră între Ungaria și România pentru perioada 2007–2013. Programul oferă sprijin comunitar regiunilor maghiare Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés, Csongrád și județelor române Satu-Mare, Bihor, Arad și Timiș.

Bugetul total al programului este de aproximativ 275 de milioane de euro, iar asistența comunitară prin Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) se ridică la circa 224 de milioane de euro. Aceasta reprezintă aproximativ 2,6% din totalul investițiilor UE alocate obiectivului de cooperare teritorială europeană în cadrul politicii de coeziune pentru perioada 2007-2013.

1. Obiectivul și scopul programului

Obiectivul strategic global al programului este acela de a apropia persoanele, comunitățile și agenții economici din zona transfrontalieră pentru a facilita dezvoltarea comună a zonei de cooperare, bazându-se pe avantajele-cheie ale zonei de frontieră.

Zona de frontieră eligibilă este omogenă și, în general, prezintă caracteristici economice și sociale similare. Ea este bogată în diferite resurse naturale: de exemplu, abundența râurilor constituie un atu important, dar prezintă și riscuri de inundații puternice și de poluare transfrontalieră a râurilor. În ceea ce privește principalele sectoare economice, agricultura și industria alimentară joacă un rol-cheie în economia întregii regiuni.

Investițiile străine directe (ISD) au un rol important în dezvoltarea și restructurarea economiei zonei de frontieră. În timp ce întreprinderile mari și societățile multinaționale activează cu succes, întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) din zonă sunt încă fragile, iar șomajul continuă să creeze probleme sociale, mai ales în zonele rurale. O altă problemă importantă este nivelul foarte scăzut al activității de cercetare și dezvoltare (R&D).

Infrastructura rutieră și accesibilitatea din zonă au fost mult îmbunătățite prin realizarea unor porțiuni de autostradă. Cu toate acestea, căile de acces spre așezările rurale mici, mai ales spre cele situate în apropierea imediată a granițelor, continuă să fie foarte deteriorate.

Situația este eterogenă în ceea ce privește utilitățile publice: în timp ce în Ungaria majoritatea utilităților sunt conforme standardelor europene, partea românească a zonei transfrontaliere se confruntă cu probleme mai mari. Lipsa accesului la internet în bandă largă reprezintă o problemă în așezările mici situate de ambele părți ale graniței.

2. Impactul preconizat al investițiilor

Programul urmărește să amelioreze infrastructura de transport, pentru a sprijini accesibilitatea în cadrul zonei de frontieră, îmbunătățind astfel fluxul de informații privind oportunitățile comune din această zonă, precum și utilizarea eficientă și protecția resurselor naturale comune. De asemenea, vor fi consolidate legăturile economice din zona de frontieră, în scopul de a încuraja dezvoltarea economică durabilă, valorificând diferitele avantaje comparative. Activitățile programului au ca obiectiv și mărirea coerenței sociale și culturale a persoanelor și a comunităților. Astfel se va asigura egalitatea între femei și bărbați, se va ține cont de nevoile specifice ale persoanelor dezavantajate, cu dizabilități sau aparținând minorităților etnice și se vor asigura măsuri de protecție a mediului natural și a celui antropic pentru a sprijini dezvoltarea durabilă.

3. Priorități

Programul operațional se structurează în funcție de următoarele patru priorități:

Prioritatea 1: Îmbunătățirea condițiilor-cheie pentru dezvoltarea durabilă comună a zonei de cooperare [aproximativ 48,9% din finanțarea totală]

Această prioritate urmărește îmbunătățirea facilităților de transport și a comunicării transfrontaliere, precum și protecția mediului. Ea va fi realizată prin intermediul următoarelor acțiuni: construcția, reabilitarea și lărgirea drumurilor și porțiunilor de căi ferate transfrontaliere, studii de fezabilitate, redactarea de planuri și documente tehnice (EIA), proiectarea de servicii de transport public transfrontalier, realizarea infrastructurii de internet în bandă largă, programe de promovare a accesului comunităților, realizarea facilităților necesare unor buletine de știri transfrontaliere.

În privința mediului, se preconizează acțiuni în domeniile protecției naturii (cooperare între instituții, planuri de gestionare și infrastructuri comune în ariile protejate, conferințe, laboratoare și expoziții comune), resurselor de apă și gestionării calității (cooperare între instituții, previziunea și prevenirea inundațiilor) și reducerii poluării (sisteme de colectare și tratare a deșeurilor solide, schimb de bune practici în domeniul gestionării deșeurilor).

Prioritatea 2: Întărirea coeziunii sociale și economice din zona de frontieră [aproximativ 41,3% din finanțarea totală]

Această prioritate urmărește creșterea competitivității economice a zonei prin dezvoltarea mediului antreprenorial și îmbunătățirea resurselor umane. Domeniile de intervenție planificate sunt: sprijinirea cooperării antreprenoriale transfrontaliere (investiții dedicate infrastructurii antreprenoriale și promovării cooperării); promovarea cooperării în domeniile cercetării și dezvoltării și inovării; cooperarea în domeniul pieței muncii; educația – colaborarea în vederea dezvoltării competențelor și cunoștințelor, în domeniile sănătății și prevenirii riscurilor comune, precum și colaborarea între comunități.

Prioritatea 3: Asistența tehnică [aproximativ 9,8% din finanțarea totală]

Aceasta include acțiuni în sprijinul punerii în aplicare a programului. Se va oferi o asistență generală în ceea ce privește programul operațional de pregătire a proiectului, gestionarea și aplicarea programului, precum și informarea în legătură cu programul și evaluarea acestuia.

Informaţii financiare şi tehnice

Program operațional 'Ungaria - România'

Tipul de intervenţie

Program de acţiune

Nr. CCI

2007CB163PO067

Number of decision

C/2007/6602

Data pentru aprobarea finală

21/12/2007

Împărţirea veniturilor în funcţie de axa priorităţilor

Axa Priorităţilor Investiţia UE Contribuţia Publică Naţională Contribuţia Publică Totală
Îmbunătățirea condițiilor-cheie pentru dezvoltarea durabilă comună a zonei de cooperare 114 482 217 20 202 744 134 684 961
Întărirea coeziunii sociale și economice din zona de frontieră 96 524 222 17 033 686 113 557 908
Asistența tehnică 13 468 496 13 468 496 26 936 992
Total 224 474 935 50 704 926 275 179 861