Rozwijanie umiejętności, które pomagają kobietom odnieść sukces na rynku pracy

Dwuletni projekt pomaga kobietom rozwijać umiejętności oraz oferuje doradztwo w zakresie znalezienia zatrudnienia, w szczególności w zdominowanych przez mężczyzn obszarach, takich jak technologie informacyjno-komunikacyjne czy przedsiębiorczość.

Inne narzędzia

 
Pomoc kobietom w realizacji ich pomysłów na nowe przedsięwzięcia, innowacje, zatrudnienie i projekty Pomoc kobietom w realizacji ich pomysłów na nowe przedsięwzięcia, innowacje, zatrudnienie i projekty

Już od 2010 roku projekt Winnet 8 wspiera kobiety w poszukiwaniu pracy i zakładaniu własnej działalności, przyczyniając się do rozwoju różnych regionów Europy. Ten skierowany do wybranych grup i regionów projekt ma także na celu kształtowanie regionalnych, krajowych i unijnych polityk odnoszących się do statusu kobiet na rynku pracy i zagwarantowanie, że takie podejście zostanie uwzględnione w głównych politykach. W ten sposób program stanowi odpowiedź na istniejące wyzwania na poziomie polityki rozwoju dotyczące trudności, jakie wciąż spotykają kobiety w zakresie szukania pracy i rozwoju kariery w niektórych branżach i zawodach.

Zdobywanie wiedzy specjalistycznej

Łącząc dziewięć regionów w ośmiu państwach członkowskich (Bułgaria, Finlandia, Grecja, Włochy, Polska, Portugalia, Szwecja i Wielka Brytania), projekt integruje najlepsze praktyki stosowane w całej Europie, aby wypracować nowe strategie wspierania kobiet. Jednym z głównych celów projektu jest propagowanie powstałego w Szwecji modelu Centrów Zasobów dla Kobiet, (Woman Resources Centres) — sieci oddolnie zarządzanych lokalnych ośrodków, które stanowią narzędzie promocji równości płci w całej Europie.

Główną grupą docelową CZK są kobiety, które chcą zrealizować swoje pomysły na biznes, innowacje, zatrudnienie, projekty itp. Centra zapewniają kobietom doradztwo biznesowe, edukację, szkolenia, rozwój projektów, finansowanie, wspieranie działalności gospodarczej, a także opiekę mentora i włączenie w sieć wspólnych działań na różnych szczeblach (lokalnym, regionalnym krajowym i międzynarodowym).

Promowanie podejmowania dobrych decyzji

Decydenci i urzędnicy służby cywilnej również stanowią ważną grupę docelową działań CZK. Aby dotrzeć także to tych osób, na szczeblu lokalnym powstały regionalne grupy skupiające wielu przedstawicieli. Są one forum współpracy organów zarządzających, lokalnych i regionalnych władz, przedsiębiorstw, instytutów badań, CZK, organizacji pozarządowych oraz inicjatyw ochotniczych.

Na podstawie doświadczeń i wiedzy gromadzonych na międzynarodowych sesjach szkoleniowych, wizytach studyjnych i warsztatach, państwa członkowskie tworzą dziewięć regionalnych Planów Działań. Rezultaty wdrażania tych regionalnych Planów Działań będą stanowić wkład w strategię Europa 2020 oraz politykę spójności na lata 2014–2020 zarówno dla zaangażowanych regionów, jak i dla całej UE. Wydano także książkę zawierającą zalecenia dotyczące polityki „Innovation & Policies, for Smart, Inclusive and Sustainable Growth” („Innowacje i polityki na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”), która została rozpowszechniona na szczeblu regionalnym, krajowym i europejskim.

Centrum doskonałości Winnet powstało w Szwecji w 2011 r. i będzie dalej rozwijane jako obszar testowy w zakresie Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego. Będzie dalej analizowało doświadczenia CZK i zajmowało się ich rozpowszechnianiem w całej Europie, tak jak to robi od połowy lat 90. ubiegłego wieku, oraz pomagało szczegółowym strategiom wpływać na politykę i wdrażanie dobrych praktyk.

Ponadto, dzięki międzynarodowej wymianie dobrych praktyk, wizytom studyjnym i badaniom w ramach projektu powstał przewodnik „Women Resource Centres, Innovation & Practices for Smart, Inclusive and Sustainable Growth” („Centra zasobów dla kobiet: innowacje i praktyki na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”), w którym zawarto szereg wybranych przykładów dobrych praktyk z państw członkowskich. Powstały także inne publikacje na temat dobrych praktyk.

„Doświadczenie Szwecji w zwiększaniu szans zatrudnienia kobiet jest niezwykle cenne dla innych krajów w Europie... [To oczywiste, że] projekt WINNET 8 wnosi cenny wkład w priorytety polityki spójności na lata 2014-2020, zakładające zwiększenie równouprawnienia na rynku pracy” —

powiedziała Carin Nises z gminy Älvdalen (główny partner).


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji „Winnet 8 - an Interreg IVC capitalisation project, Improving gender equality in employment, human capital and education” (Winnet 8 — projekt kapitalizacji finansowany ze środków programu Interreg IVC, mający na celu zwiększenie równouprawnienia na rynku pracy, kapitału ludzkiego i w zakresie edukacji) wynosi 2 356 778 EUR, z czego 1 835 850 EUR zostanie wyasygnowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt jest finansowany w ramach priorytetu „Innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy”, programu współpracy międzyregionalnej i nawiązywania kontaktów INTERREG IVC w okresie programowania 2007–2013.


Data projektu

22/11/2013