Zmniejszenie emisji w regionie Morza Bałtyckiego

Projekt finansowany ze środków EFRR propaguje sposoby ograniczania zanieczyszczeń powietrza powodowanych przez statki pływające po Morzu Bałtyckim z jednoczesnym zwiększeniem konkurencyjności branży morskiej w tym regionie.

Inne narzędzia

 
EUSBSR 4th Annual Forum, 11-12 November 2013, Vilnius ©Vladimiras Ivanovas / Inga Juodyte EUSBSR 4th Annual Forum, 11-12 November 2013, Vilnius ©Vladimiras Ivanovas / Inga Juodyte

" Cieszy nas bardzo pozytywny odbiór projektu BSR InnoShip w regionie Morza Bałtyckiego. Do jego sukcesu przyczyniły się instytucje administracji publicznej, środowisko akademickie, przemysł, a także organizacje pozarządowe. Utworzone w ramach tego projektu partnerstwa będą przynosić korzyści w dłuższej perspektywie, obserwujemy też wzrost akceptacji dla innowacji niskoemisyjnych jako ekonomicznego rozwiązania problemów nękających transport morski. "

Tapani Stipa, kierownik projektu

Na Morzu Bałtyckim, należącym do najbardziej ruchliwych na świecie morskich szlaków przewozowych, obserwuje się wzrost emisji CO2, co stanowi zagrożenie zarówno dla zdrowia ludzkiego, jak i dla środowiska. Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) oczekuje zmniejszenia emisji tlenku siarki przez pływające po tych wodach statki. W efekcie branża żeglugowa w tym regionie musi teraz pilnie zaspokoić zapotrzebowanie na infrastrukturę i technologię niskoemisyjną.

Projekt BSR InnoShip uruchomiono, aby zapewnić decydentom, władzom i kluczowym zainteresowanym podmiotom z sektora morskiego dostęp do niezbędnej wiedzy i najlepszych praktyk umożliwiających złagodzenie skutków emisji CO2 na Bałtyku. 21 partnerów oraz 24 stowarzyszonych partnerów z krajów regionu Morza Bałtyckiego i Rosji zajęło się też nagłaśnianiem gospodarczych konsekwencji obniżenia emisji.

Podręcznik najlepszych praktyk

Głównym efektem projektu BSR InnoShip był tzw. „Podręcznik najlepszych praktyk” opracowany przez organizacje partnerskie. To przeznaczone dla branży morskiej opracowanie zawiera opis narzędzi wspierających ochronę środowiska i rozwój gospodarki, pomagając temu sektorowi dostosować się do nowych przepisów w sprawie redukcji zanieczyszczeń w żegludze po Morzu Bałtyckim.

Zespół realizujący projekt opracował również interaktywną platformę zachęcającą do szybkiej wymiany informacji na temat partnerstw publiczno-prywatnych. Na platformie tej publikowane są wyniki różnych ankiet przeprowadzanych wśród zainteresowanych podmiotów oraz badań dotyczących inwestycji w transeuropejską sieć transportową TEN-T, a także inne artykuły przeznaczone dla branży morskiej i decydentów.

Ponadto w 2013 r. zorganizowano konkurs Baltic Sea Clean Maritime Award, aby w jego ramach popularyzować innowacyjne i ekologiczne pomysły, projekty i rozwiązania dotyczące regionu Morza Bałtyckiego. Konkurs ten stanowił także znakomitą platformę do prezentacji przykładów najlepszych praktyk, ułatwiając jednocześnie wymianę wiedzy.

W ramach projektu przeprowadzono również analizę ekonomiczną ekologicznego transportu morskiego, a także dokonano oceny jego wpływu na środowisko. Opracowano też mapy koncentracji emisji, wspomagające decydentów w podejmowaniu decyzji.

Wymiana najlepszych praktyk

Wnioski z projektu BSR InnoShip popularyzowano w ramach różnych imprez i warsztatów organizowanych w całej UE. Rozpowszechniano je również za pośrednictwem Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku (HELCOM) oraz innych kanałów, w tym Europejskiej Agencji Kosmicznej i Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego, a także różnych dyrekcji generalnych Komisji Europejskiej.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Współpraca w regionie Morza Bałtyckiego na rzecz zmniejszania emisji ze statków i portów poprzez konkurencyjność opartą na wiedzy i innowacyjności (BSR InnoShip)” wyniosła 3 621 450 EUR, z czego 3 110 134 EUR pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionu Morza Bałtyckiego w okresie programowania 2007–2013.


Data projektu

01/02/2016