Projekt Q-AGEING: zapewnienie lepszego życia dla osób, które ukończyły 60 lat

Międzynarodowy projekt europejski umożliwił opracowanie lepszych usług publicznych i stworzenie bardziej przyjaznego środowiska miejskiego dla osób starszych.

Inne narzędzia

 
Animacja wykorzystywana w ramach zestawu narzędzi, w której występuje pewna energiczna staruszka. Animacja wykorzystywana w ramach zestawu narzędzi, w której występuje pewna energiczna staruszka.

" Większość miast w Europie może wnieść ważny wkład w kwestię aktywnego starzenia się, a ich pomysły mogą stanowić źródło inspiracji dla innych. Z tego względu wszyscy współpracujemy przy propagowaniu aktywnego starzenia się. "

Tamás Hoffmann, burmistrz dzielnicy Újbuda (XI dzielnica Budapesztu, Węgry)

W finansowanym ze środków EFRR projekcie Q-AGEING wzięli udział partnerzy z Niemiec, Polski, Słowenii, Węgier i Włoch. Uczestnicy projektu pokazali wspólnie, jak znaczny wkład mogą wnieść w życie społeczeństwa osoby starsze. W tym celu zrealizowali w każdym z krajów starannie dobrany zestaw testowych projektów pilotażowych.

Projekt rozpoczął się od analizy codziennych warunków życia, zdrowia i przemieszczania się osób starszych, a także ich sytuacji w zakresie zatrudnienia. Na podstawie wyników tych badań opracowano regionalne plany działania skupione na najważniejszych obszarach.

Następnie partnerzy zorganizowali różne programy pilotażowe, spośród których wybrali najbardziej obiecujące studia przypadków. Przygotowali także plan programu przeznaczony do wykorzystania przez wszelkie instytucje lub władze miejskie, które chciałyby w większym zakresie włączyć osoby starsze w życie społeczeństwa. Sformułowano też odpowiednie zalecenia i przekazano je decydentom. 

Pomaganie osobom starszym w zachowaniu niezależności

Wnioski zebrane w ramach projektu Q-AGEING dowodzą słuszności tezy, że z problem starzenia się społeczeństwa można rozwiązywać o wiele skuteczniej wówczas, gdy dba się o dłuższe pozostawanie osób starszych na rynku pracy oraz o to, aby były zdrowe, aktywne i niezależne również na emeryturze.

Uczestniczący w projekcie Q-AGEING partnerzy pokazali, jak znaczny jest faktyczny i potencjalny wkład, jaki osoby starsze mogą wnieść w życie społeczeństwa. Aby tego dowieść, zrealizowali w różnych krajach i regionach Europy Środkowej osiemnaście testowych projektów pilotażowych.  Wśród nich znalazł się projekt online „SkypeCare” adresowany do osób starszych na Węgrzech, a także projekt centrum opieki dziennej w Słowenii.

Projekt Q-AGEING zaowocował opracowaniem zestawu użytecznych narzędzi, które  mogą stanowić cenną pomoc w tworzeniu przestrzeni publicznych przyjaznych dla osób starszych oraz w zwiększaniu mobilności tych osób przez udostępnianie im parków rekreacyjnych, przestrzeni na świeżym powietrzu, a także dostosowanych środków transportu miejskiego. Z zestawu tego będą mogły korzystać wszystkie państwa członkowskie UE.

W ramach projektu Q-AGEING powołano także międzynarodowe centrum Transnational Ageing Resource Centre, które pełni rolę centrum komunikacji online dla społeczności osób starszych.

W wyniku projektu utworzono również 30 tymczasowych miejsc pracy.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Q-Ageing: wyższa jakość starzenia się w środowisku miejskim” wynosi 2 218 871 EUR, z czego 1 768 345 EUR pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego „Program dla Europy Środkowej” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

12/12/2014