Zapewnianie mieszkań i opieki domowej dla osób wymagających szczególnego traktowania w miastach Europy Środkowej w ramach projektu HELPS

Projekt rozwoju obszarów miejskich promuje dobre praktyki, aby poprawić jakość życia osób starszych i niepełnosprawnych.

Inne narzędzia

 
Triest (Włochy). Kompleks mieszkaniowy budownictwa publicznego w Montebello. Triest (Włochy). Kompleks mieszkaniowy budownictwa publicznego w Montebello.

" Projekt HELPS ma z założenia pomagać starszym mieszkańcom w przejściu z opieki instytucjonalnej na alternatywną opiekę rodzinną i społecznościową. W ramach projektu analizuje się szczegółowo wszelkie rodzaje zmian, które trzeba wprowadzić w przestrzeniach miejskich, w tym zapewnienie ich większej otwartości i dostępności, zagwarantowanie w nich dostępu do Internetu oraz stosowanie rozwiązań sprzyjających włączeniu społecznemu. "

Matteo Apuzzo, kierownik projektu HELPS

W ramach projektu „Partnerstwo lokalne jako sposób na zapewnianie mieszkań i opieki domowej dla osób starszych w miastach Europy Środkowej” (HELPS) opracowuje się rozwiązania z zakresu gospodarki mieszkaniowej i opieki, zachęcając jednocześnie do innowacyjności na szczeblach polityki, produkcji i usług.

Pierwszą fazę projektu poświęcono na sporządzanie map i działania badawcze w Austrii, Czechach, Niemczech, Polsce, Słowacji, Słowenii, na Węgrzech i we Włoszech. Na podstawie wniosków z tych działań przeprowadzono międzynarodową analizę porównawczą, a także ocenę najlepszych praktyk.

Zespół zorganizował następnie serię działań pilotażowych, których celem było spojrzenie na problem włączenia społecznego z innego punktu widzenia. Każdą akcją pilotażową zarządzały tzw. „lokalne grupy pomocy” składające się z lokalnych publicznych i prywatnych podmiotów zainteresowanych oraz beneficjentów.  Jednym z przykładów tych projektów pilotażowych jest portal „pielęgniarka internetowa" opracowany przez organizację Hungarian Maltese Charity Service, która prowadzi kursy online dla opiekunów i udziela im potrzebnych informacji. Kolejny projekt, zrealizowany w Trieście, we Włoszech, miał na celu zintegrowane zarządzanie zapewnianiem mieszkań i opieki domowej oraz finansowanie tych działań.

Lokalne plany działania

Opracowano już lokalne plany działania, które pomagają w zachęcaniu do podejmowania tego typu działań u podstaw oraz w angażowaniu społeczności lokalnych w stosowanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu gospodarki mieszkaniowej i opieki wobec osób wymagających szczególnego traktowania.

Ponadto opracowano zalecenia i zestaw narzędzi dostosowanych do potrzeb decydentów na szczeblu europejskim, które mają na celu przeniesienie działań realizowanych w ramach tego projektu oraz ich wyników na szczebel międzynarodowy. Główny nacisk położono tutaj na kluczowe aspekty wywierające wpływ na życie osób wymagających szczególnego traktowania, takie jak dostępność, niezależność, kształcenie, opieka ze strony społeczności oraz innowacje technologiczne.

Do 2025 r. ponad 20% Europejczyków będzie mieć 65 lub więcej lat, bardzo szybko będzie też rosnąć liczba osób w wieku powyżej 80 lat. Na obszarach miejskich osoby starsze i wymagające szczególnego traktowania są zagrożone coraz większym ryzykiem wykluczenia społecznego z uwagi na zubożenie rodziny i osłabienie więzi społecznych, a także znaczne ograniczenia stwarzane przez infrastrukturę.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „HELPS — partnerstwo lokalne jako sposób na zapewnianie mieszkań i opieki domowej dla osób starszych w miastach Europy Środkowej” wynosi 2 670 229 EUR, z czego 2 133 975 EUR pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego „Program dla Europy Środkowej” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

12/12/2014