Poznawanie dziedzictwa kulturowego w Europie Środkowej na Międzynarodowym Szlaku Kościołów THETRIS

Projekt, w którym bierze udział 11 partnerów z 8 krajów Europy Środkowej, wspiera rozwój obszarów wiejskich poprzez stymulację turystyki kulturalnej i przyczynia się do zrównoważonej ochrony zabytków dziedzictwa religijnego.

Inne narzędzia

 
Kościół Reformowany w Tiszácsecse na Węgrzech. Jeden z lokalnych obiektów Międzynarodowego Szlaku Kościołów. © Zdjęcie László Guti Kościół Reformowany w Tiszácsecse na Węgrzech. Jeden z lokalnych obiektów Międzynarodowego Szlaku Kościołów. © Zdjęcie László Guti

" Nasza mała społeczność wyznaniowa jest dumna z udziału w projekcie Międzynarodowy Szlak Kościołów THETRIS. Nasza wieś przez dziesiątki lat starała się zachować barokowy kościół, a teraz, dzięki międzynarodowemu marketingowi, który zapewnia THETRIS, liczba odwiedzających istotnie wzrosła. "

Zsolt Tiba, pastor Kościoła Reformowanego w Tiszacsécse na Węgrzech

Aby wykorzystać potencjał średniowiecznych kościołów i lokalnych zabytków religijnych, w ramach projektu THETRIS — skrót od THEmatic Transnational church Route development with the Involvement of local Society (Rozwój Międzynarodowego Szlaku Kościołów z Udziałem Społeczności Lokalnych) — przeanalizowano mocne i słabe strony uczestniczących regionów i opracowano strategie konserwacji i promocji kościołów. Lokalne i regionalne akcje pilotażowe następnie połączono w Międzynarodowy Szlak Kościołów, który łączy wszystkich partnerów projektu we wspólnym celu popularyzowania ich działań. Znajduje się na nim 61 kościołów i zabytków religijnych sześciu różnych wyznań.

Międzynarodowa wymiana doświadczeń w akcjach pilotażowych

Analiza potencjału uczestniczących regionów wykazała podobne silne i słabe strony. Atuty (przede wszystkim bogactwo dziedzictwa kulturowego, obecność silnych lokalnych więzi i tradycji oraz piękno krajobrazu) były często osłabiane przez niezbyt dobre strategie marketingowe, niską jakość informacji turystycznej, niedobór funduszy oraz brak świadomości i zaangażowania lokalnych społeczności. Przeprowadzono siedem lokalnych akcji pilotażowych, które na różne sposoby odnoszą się do powyższych słabych stron.

Na przykład Stowarzyszenie Gmin Obszaru Górnej Cisy na Węgrzech skoncentrowało się na nowoczesnych technologiach i opracowało aplikację z przewodnikiem wykorzystującą GPS. Diecezja Graz-Seckau w Austrii również zdecydowała się na technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) — w postaci aplikacji wykorzystującej kody QR zastosowane w niektórych kościołach regionu, zaś prowincja Turyn we Włoszech opracowała pakiet rewitalizacyjny obejmujący środki, których można użyć także w innych regionach Europy Środkowej.

Przekazywanie wiedzy

Możliwość dzielenia sie doświadczeniami stanowi jeden z kluczowych elementów projektu, którego celem jest opracowanie modelu dla różnych regionów. Właśnie dlatego te informacje i najlepsze praktyki przekazywane są na seminariach zachęcających do wykorzystywania potencjału gospodarczego obiektów dziedzictwa kulturowego.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „THETRIS: THEmatic Transnational church Route development with the Involvement of local Society” wynosi 1 509 856 EUR, z czego 1 214 923 EUR pochodzi z unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach programu operacyjnego „Europa Środkowa” w okresie programowania 2007–2013.


Data projektu

19/12/2014