Narzędzia wspierające transfer technologii w Europie Środkowej

W ramach projektu sektorowego wsparcia dla innowacyjności w Europie Środkowej CEBBIS usprawniono komunikację między naukowcami i przedsiębiorcami w celu promocji innowacyjności w MŚP.

Inne narzędzia

 

" W każdym kraju partnerskim możemy już korzystać z doświadczeń innych krajów partnerskich. Systematycznie wymieniamy się wiedzą i doświadczeniami w obszarze innowacyjności. Nowe możliwości współpracy zapewnia również międzynarodowa sieć centrów kompetencji. "

Stephen Taylor, dyrektor wykonawczy ds. transferu technologii w parku naukowym AREA w Trieście we Włoszech

W ramach projektu CEBBIS agencje rozwoju, ośrodki badań naukowych i parki technologiczne z siedmiu krajów Europy Środkowej nawiązały współpracę w celu przełamania barier w komunikacji na linii naukowcy – przedsiębiorcy, aby znaleźć metody usprawnienia transferu technologii do MŚP.

Ten składający się z 11 partnerów zespół zajął się eliminacją barier dla takiego transferu obejmujących m.in. niewystarczającą współpracę instytucji naukowych w Europie Środkowej, niewłaściwy system finansowania tych instytucji oraz nieodpowiednie zarządzanie. W ramach zorganizowanej przez niego serii warsztatów i konferencji umożliwiono ekspertom i zainteresowanym stronom z regionu wymianę doświadczeń i wiedzy w tym zakresie.

Narzędzia ułatwiające transfer technologii

Jednym z przykładów takich narzędzi jest świadczona przez park naukowy AREA we Włoszech usługa strategicznego planowania technologii, dzięki której organizacje z sektora prywatnego i publicznego mogą korzystać z nowych technologii. Usługa to obejmuje 16 różnych instrumentów, w tym narzędzia wspomagające zarządzanie procesem projektowym, szacowanie popytu, tworzenie trójwymiarowych wizualizacji oraz analizę danych biznesowych.

Ponadto partnerzy w projekcie CEBBIS powołali do życia sieć regionalnych centrów kompetencji obejmującą pięć ośrodków w Czechach, Polsce, Słowenii i na Węgrzech. Według Alessandro Deltreppo, koordynatora technicznego ds. projektu CEBBIS, centra te „zatrudniają specjalistów, którzy oferują MŚP niestandardowe i proinnowacyjne usługi oparte na technologiach teleinformatycznych oraz skuteczne metody transferu technologii”.

Na drodze do ściślejszej współpracy

W ramach projektu przeprowadzono badania, których wyniki posłużyły za podstawę czterech sprawozdań/podręczników oraz spowodowały podpisanie umowy o współpracy oraz memorandum w sprawie rozwiązań usprawniających transfer technologii do małych i średnich przedsiębiorstw w Europie Środkowej.

W wynikach badań podkreślono również potrzebę opracowania międzynarodowego modelu transferu i stosowania wiedzy w ramach nowych produktów, procesów biznesowych i usług. Zaproponowane w ramach CEBBIS rozwiązania zostały dostosowane do specyfiki poszczególnych regionów uczestniczących w programie „Europa Środkowa” i przyczyniają się do poprawy konkurencyjności MŚP na rynku światowym.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji dotyczących projektu „CEBBIS – Sektorowe wsparcie dla innowacyjności w Europie Środkowej” wyniosła 2 046 612 EUR, z czego 1 654 712 EUR pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego „EUROPA ŚRODKOWA” w okresie programowania 2007–2013.


Data projektu

19/11/2014