Wspieranie nowych modeli współpracy na rzecz gospodarki społecznej

RegioStars 2013 FinalistProjekt PASE pozwolił wzmocnić wsparcie władz publicznych dla przedsiębiorstw społecznych oraz wzmocnił ich rolę jako motywatora zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego. Dzięki udziałowi dziewięciu partnerów, w ramach projektu zidentyfikowano 40 modeli oraz doświadczeń przedsiębiorstw społecznych i opracowano kilka publikacji, które mają na celu zwiększenie wsparcia dla przedsiębiorstw społecznych w całej UE i są skierowane do sektora prywatnego i publicznego.

Inne narzędzia

 

Przedsiębiorstwa społeczne są coraz powszechniej cenione za zdolność do radzenia sobie z poważnymi nierównościami gospodarczymi i społecznymi, przy jednoczesnym przynoszeniu ogólnych korzyści dla swoich społeczności lokalnych. Jednakże przedsiębiorczość ta ma wiele postaci, a wdrażanie powiązanych polityk w krajach związanych z projektem jest nierównomierne.

Projekt PASE, kierowany przez włoski region Marche, miał na celu zwiększenie skuteczności regionalnej polityki publicznej w zakresie promowania i wspierania przedsiębiorczości społecznej. Pozostałe cele obejmowały zwiększenie możliwości decydentów i interesariuszy lokalnych w zakresie definiowania polityk promujących przedsiębiorstwa społeczne oraz stworzenie konkretnych narzędzi do promowania przedsiębiorczości społecznej.

Do partnerów projektu należało siedem władz publicznych na szczeblu regionalnym i lokalnym, szkoła administracji publicznej oraz publiczny ośrodek szkoleniowy.

Podkreślanie dobrych praktyk

40 modeli i doświadczeń przedsiębiorstw społecznych zidentyfikowanych dzięki projektowi PASE to przykłady wzmacniania współpracy przez władze regionalne i lokalne z partnerami lokalnymi, przy jednoczesnym zapewnianiu konkretnych pomysłów i metod przenoszenia „dobrych praktyk” z jednej sytuacji na inną. Siedemnaście z nich zgromadzono w „Katalogu dobrych praktyk”.

Raport „Nowe instrumenty publiczne wzmacniające rolę przedsiębiorstw społecznych jako siły przewodniej w zrównoważonym rozwoju regionalnym i lokalnym oraz wytyczne dla ich implementacji w poszczególnych państwach członkowskich UE” prezentuje pomysły dotyczące opracowywania nowych i innowacyjnych instrumentów wspierających powstawanie nowych rodzajów modeli partnerstw społecznych i zamówień na szczeblu lokalnych władz publicznych.

Jednym z tych pomysłów jest doroczna szkoła partnerstwa publiczno-społecznego i zamówień publicznych poświęcona kwestiom nawiązywania kontraktów (networkingu) oraz szkoleń. Kolejny z nich – opracowywanie planu działania – oparty jest na metodologii testowanych projektów i służy do wdrażania wytycznych na danym terytorium.

Kolejna istotna publikacja zatytułowania „Państwo integrujące zasoby: rozwój potencjału a jakość przepisów publicznych” poświęcona jest opisowi sposobu, w jaki władze publiczne wykorzystują potencjał swoich partnerów lokalnych do stymulowania procesów społeczno-gospodarczych. Opis ten obejmuje przepisy uchwalone przez władze publiczne oraz sposoby usuwania barier strukturalnych przez władze publiczne i interesariuszy lokalnych.

Budowanie relacji

Projekt PASE pozwolił przedefiniować relacje pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym dotyczące usług społecznych pod względem polityki regionalnej i strategii świadczenia usług. Podstawową rekomendacją jest zaangażowanie przedsiębiorstw społecznych w planowanie, projektowanie, zarządzanie i ocenę systemu usług społecznych.

Projekt pomógł także udoskonalić polityki regionalne i lokalne dotyczące przedsiębiorstw społecznych, głównie w zakresie usuwania barier strukturalnych, przed jakimi stają władze publiczne i interesariusze lokalni. Na przykład w regionie Marche zmodyfikowano prawo mające zachęcać do wspólnego planowania działań przez sektor publiczny i prywatny. W Arges (RO) rada ostatnio określiła jako swój cel strategiczny promowanie i wspieranie gospodarki społecznej na rzecz grup defaworyzowanych.

Zrównoważony rozwój projektu jest zapewniony dzięki przekazywaniu dobrych praktyk, między innymi skutkujących tym, że partnerzy z Polski i Rumunii opracowali nowe modele polityki w zakresie przedsiębiorczości społecznej. Inne propozycje projektu PASE mające zapewnić zrównoważony rozwój programu na szczeblu krajowym i europejskim obejmują umożliwienie udzielania przez państwa członkowskie większego wsparcia przedsiębiorstwom społecznym i budowanie dedykowanych sieci.

Wyniki projektu PASE prezentowano na międzynarodowych konferencjach i omawiano w trakcie europejskich paneli poświęconych gospodarce społecznej. Uczestnicy projektu byli także czynnie zaangażowani w rozmowy na szczeblu unijnym poświęcone aktowi o jednolitym rynku, prezentując dobre praktyki w trakcie forum tematycznego Komitetu Regionów, które odbyło się w listopadzie 2010 r. Na stronie internetowej projektu uruchomiono wspólnotę praktyków.


Projekt PASE podkreślił znaczenie wymiany i przekazywania dobrych praktyk dotyczących gospodarki społecznej, nie tylko między regionami, ale także pomiędzy instytucjami i interesariuszami.
Mauro Terzoni, szef Departamentu ds. polityk europejskich i organów zarządzających EFRR i EFS, region Marche


Data projektu

25/10/2012