Farma słoneczna we wschodniej Polsce zwiększa wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Pięć gmin w Dolinie Zielawy w regionie lubelskim w Polsce nawiązało współpracę w celu ograniczenia zanieczyszczeń poprzez zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej. W tym celu zbudowano farmę fotowoltaiczną o mocy 1,4 megawatów wytwarzającą jednorazowo moc na poziomie 1,4 (MW).

Inne narzędzia

 
W ramach finansowanego ze środków EU projektu zbudowano farmę fotowoltaiczną wykorzystującą energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej, która jest przesyłana do sieci. Wszystko © Energia Dolina Zielawy W ramach finansowanego ze środków EU projektu zbudowano farmę fotowoltaiczną wykorzystującą energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej, która jest przesyłana do sieci. Wszystko © Energia Dolina Zielawy

" Dzięki takim inwestycjom moja gmina jest postrzegana jako przodownik rozwoju w regionie. Cieszę się, że stawiamy na innowacyjność i że jesteśmy w stanie skutecznie korzystać z dostępnych zasobów naturalnych. "

Tomasz Gębka, mieszkaniec Wisznic

Farma fotowoltaiczna wykorzystuje energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej, która jest przesyłana do sieci. W sumie zainstalowano 5560 modułów z krzemu polikrystalicznego w celu konwersji światła słonecznego na energię elektryczną.

Na potrzeby prowadzenia badań farmę wyposażono w 104 moduły cienkowarstwowe o łącznej mocy 0,012 MW. Zostały one wykonane z trzech różnych rodzajów materiałów (krzemu amorficznego, tellurku kadmu i diselenku miedzi-indu-galu), aby umożliwić ocenę skuteczności każdego z nich.

Ekologiczne partnerstwo

Ustanowione w 2007 r. partnerstwo Doliny Zielawy obejmuje gminy Wisznice, Sosnówka, Rossosz, Jabłoń oraz Podedwórze, położone w sąsiadujących ze sobą powiatach Biała Podlaska i Parczew. Jego dwa główne cele to ochrona środowiska naturalnego oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców.

Zdając sobie sprawę z konieczności uniezależnienia systemów grzewczych od tradycyjnych źródeł energii, partnerzy wybrali energię słoneczną jako alternatywę i założyli firmę w celu przeprowadzenia prac związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego. Wszystkie udziały w spółce należą do gmin, przy czym udział każdej z nich zależy od jej obszaru i liczby ludności.

Budowa farmy fotowoltaicznej była pierwszym zadaniem spółki, a projekt był jednym z pierwszych tego typu przedsięwzięć w regionie lubelskim. Ponieważ partnerzy mieli niewielkie doświadczenie w tej dziedzinie, naukowcy z Politechniki Lubelskiej doradzali im w zakresie układów i materiałów.

Współpraca jest kontynuowana, a partnerzy monitorują wydajność różnych rodzajów paneli fotowoltaicznych i informują naukowców o swoich ustaleniach. Stworzono stałe miejsce pracy dla elektryka, który ma nadzorować farmę.

Wyciągnięto już pewne wnioski, które mogą zostać wykorzystane na potrzeby przyszłych inwestycji. Wyniki badań zaprezentowano na trzech konferencjach.

Ochrona środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji

W 2015 r. farma wytworzyła około 1520 megawatogodzin energii. Aby uzyskać taką samą ilość energii przy wykorzystaniu konwencjonalnych metod, konieczne byłoby spalenie 684 ton węgla. Prowadziłoby to do emisji ponad 1300 ton CO2.

Poprzez promocję i wspieranie potencjału energii odnawialnej w Dolinie Zielawy uczestniczące gminy chcą przyciągnąć inwestorów i zwiększyć konkurencyjność gospodarczą regionu. Oczekują również, że zmniejszenie zanieczyszczenia zwiększy atrakcyjność Doliny Zielawy i regionu lubelskiego dla turystów. Wyniki mogłyby zachęcić inne samorządy do bardziej aktywnego kształtowania polityki energetycznej i podniesienia świadomości w zakresie ekologicznych rozwiązań w społecznościach lokalnych.
 

Łączna wartość inwestycji i dofinansowania UE

Łączna wartość inwestycji w projekt „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,4 MW w Dolinie Zielawy” wyniosła 1 829 761 EUR, przy czym wkład unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o wartości 619 516 EUR został wniesiony za pośrednictwem Programu Operacyjnego „Lubelskie” na okres programowania 2007–2013.
 

Data projektu

25/01/2017