SHIFT-X: 6 europejskich miast i regionów czerpie korzyści ze swojego przemysłowego dziedzictwa

Ten międzynarodowy projekt skierowany jest do miast i regionów o zniszczonej przemysłowej architekturze. Ma za zadanie pomóc im czerpać korzyści ze swego industrialnego dziedzictwa.

Inne narzędzia

 
Nowa perspektywa — fabryka brykietu w Domsdorf, Niemcy. © Karsten Feucht, excursio Welzow Nowa perspektywa — fabryka brykietu w Domsdorf, Niemcy. © Karsten Feucht, excursio Welzow

Wiele starych regionów przemysłowych, które stanowiły niegdyś centra rozwoju gospodarczego Europy Środkowej, dziś ze względu na globalizację i transformację gospodarczą zmuszonych jest do zmian i przystosowania do nowych uwarunkowań. Sześć europejskich regionów i miast z bogatą industrialną przeszłością oraz dwie instytucje zajmujące się wspieraniem rozwoju regionalnego i ochroną dziedzictwa kulturowego połączyło siły i zainicjowało projekt SHIFT-X. Ich wspólnym celem jest rozwój i promocja najlepszych praktyk w zakresie wykorzystywania kultury przemysłowej do stymulacji rozwoju gospodarczego i zmiany świadomości społecznej.

Opracowanie oraz wdrożenie strategii zarządzania i działań public relations

Działania w ramach projektu SHIFT-X skoncentrowane są na trzech głównych obszarach: poprawie struktur zarządzania kulturą, innowacjach w zakresie produktów opartych na dziedzictwie oraz zmianie sposobu postrzegania obszarów poprzemysłowych. Główne działania skupione są wokół wymiany doświadczeń w celu stworzenia i wdrożenia strategii oraz wypracowania odpowiednich do tego narzędzi. Prowadzone są ponadto liczne kampanie public relations, które mają wpłynąć na zmianę świadomości społecznej.

Dzięki strategiom zarządzania opartym o wymianę najlepszych praktyk regiony partnerskie biorące udział w projekcie SHIFT-X mogą chronić i promować swoje dziedzictwo przemysłowe oraz czerpać z niego wymierne korzyści. Skuteczność tych strategii testowana jest podczas projektów pilotażowych, w ramach których powstają innowacyjne projekty wystaw czy produkty nawiązujące do dziedzictwa przemysłowego. Celem nadrzędnym jest jednak sprawienie, by to dziedzictwo industrialne przyczyniało się do zrównoważonego rozwoju regionów o niekorzystnej strukturze gospodarczej.

Zrównoważony rozwój w przyszłości

Oprócz tworzenia strategii i koncepcji dotyczących dziedzictwa kulturowego i przemysłowego uczestnicy projektu prowadzą liczne kampanie informacyjne na temat industrialnej przeszłości oraz pracują na rzecz wypracowania europejskiej strategii promocji dziedzictwa przemysłowego. W 2014 r. odbędzie się europejska trasa promująca zdobycze dziedzictwa industrialnego.

„Kultura przemysłowa może stanowić antidotum na malejące zainteresowanie kulturą i sztuką wśród młodzieży. Rośnie też jej znaczenie dla funkcjonowania sektora turystyki kulturowej. Członkowie Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Kulturowego (ERIH) doceniają istnienie i funkcjonowanie projektów takich jak SHIFT-X, dzięki którym wzrasta świadomość społeczna na temat dziedzictwa przemysłowego, które jest promowane na wszystkich szczeblach: lokalnym, regionalnym, krajowym i ogólnoeuropejskim”.

Prof. dr Meinrad Maria Grewenig, prezes zarządu i dyrektor generalny huty żelaza w Völklingen, obiektu wpisanego na listę światowego dziedzictwa kulturowego, oraz prezes Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Kulturowego (ERIH)


Łączna wartość inwestycji i środków finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „SHIFT-X — dziedzictwo kulturowe środkiem do gospodarczej i społecznej transformacji byłych regionów przemysłowych” wynosi 1 751 653 EUR, z czego 1 365 375 EUR pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt jest realizowany w ramach programu operacyjnego „EUROPA ŚRODKOWA” w okresie programowania 2007–2013.


Data projektu

26/05/2014