Rewitalizacja beskidzkich lasów w celu zachowania dziedzictwa naturalnego

Współpraca terytorialna na pograniczu polsko-słowackim sprzyja ochronie środowiska naturalnego w Beskidach poprzez regenerację i odbudowę drzewostanu górskich lasów, zmniejszając ich podatność na choroby i szkodniki przy jednoczesnym promowaniu walorów krajobrazowych w celu zwiększania atrakcyjności turystycznej regionu. Na powierzchni ponad 1900 ha zasadzono ponad 15 milionów sadzonek drzew oraz wyznaczono 32 km tras pieszych i ścieżkę edukacyjną.

Inne narzędzia

 
Nowe sadzonki w Beskidach © Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach Nowe sadzonki w Beskidach © Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach

" Projekt ten powinien umożliwić nam wyhodowanie zróżnicowanego gatunkowo lasu, który będzie w sposób bardziej naturalny wpisywał się w dziedzictwo przyrodnicze regionu przy jednoczesnym zwiększeniu odporności drzewostanów na działanie szkodników oraz klęsk żywiołowych. Stabilizacja gleby i spowolnienie spływu wody po zboczach ograniczy ryzyko powodzi na pogórzu. Nowe szlaki piesze zwiększają atrakcyjność turystyczną regionu, a tablice informacyjne wzdłuż tras przyczyniają się do poprawy świadomości ekologicznej. "

Maria Łabno, koordynator projektu i naczelnik Wydziału Zarządzania Ekosystemami Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych

Nowe plantacje drzew pomagają zachować i chronić naturalne dziedzictwo górskich lasów; zasadzono głównie jodły i buki, ponieważ gatunki te stanowiły historyczną podstawę drzewostanu. Plantacje powinny ułatwić zachowanie drzewostanu, ochronę gleby i funkcji klimatycznych lasów po obu stronach granicy, a także wspomagać ochronę przeciwpowodziową.

Beskidzka zielona ścieżka pokrywa się z istniejącymi szlakami turystycznymi i prowadzi przez najstarszy rezerwat przyrody w górach, gdzie można podziwiać najbardziej oryginalne przykłady pierwotnego górskiego lasu. Aby zwrócić uwagę na piękno lasów oraz ich faunę i florę, a także podnieść świadomość ekologiczną i opowiedzieć o projekcie, wzdłuż szlaku umieszczono tablice informacyjne w językach polskim i słowackim.

Efekty zobaczymy w przyszłości

Prawie całe Beskidy zostały objęte programem Natura 2000, a odbudowa lasów na tych terenach ma kluczowe znaczenie dla środowiska. Zalety projektu są oczywiste dla leśników i ekologów, wiele korzyści będzie zauważalnych dla turystów i lokalnych mieszkańców za wiele lat, gdy młode drzewa urosną, ale już dziś sadzonki poprawiają stabilizację gleby na zboczach i spowalniają spływ wody.

Dużym problemem dla beskidzkich lasów w ostatnich latach są ogromne plantacje świerków nieodpornych na szkodniki i choroby. Gwałtowne i — zdaniem ekspertów — nieodwracalne wymieranie lasów świerkowych po obu stronach granicy wymagało podjęcia współpracy międzynarodowej w ramach projektu rewitalizacji. W dłuższej perspektywie urozmaicenie składu gatunkowego drzewostanów powinno wzmocnić i ochronić lasy, tak aby mogły z nich korzystać przyszłe pokolenia.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w projekcie „REW BE LAS” wyniosła 6 416 811 euro, z czego 4 085 720 euro pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego „Polska–Słowacja” w okresie programowania 2007–2013.


Data projektu

14/08/2015