Podniesienie standardu podróży kolejowych w Polsce

Inwestycja w wymianę przestarzałego taboru wykorzystywanego w ramach krajowej sieci kolejowej pozwoli zwiększyć liczbę pasażerów i skrócić czas podróży.

Inne narzędzia

 

Projekt obejmuje zakup 20 pociągów, tak zwanych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT). Są to wagony samojezdne, które nie wymagają oddzielnej lokomotywy i są cichsze od pociągów ciągniętych przez lokomotywy. Każdy z nowych EZT może przewozić aż 360 osób, w tym 60 w pierwszej klasie, i osiągać prędkość do 160 km/h.

Jednostki te, popularne z uwagi na swoją prędkość i wolne od zanieczyszczeń funkcjonowanie, będą jeździć w składach spółki Twoje Linie Kolejowe (TLK) w ramach sieci Morze Północne-Bałtyk i Bałtyk-Adriatyk, które wchodzą w skład jednego z korytarzy transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T).

Realizacja projektu powinna zwiększyć wykorzystanie pociągów TLK o 3,6% do roku 2030, a także doprowadzić do skrócenia czasu podróży o 37 minut do 2,5 godziny.

Na drodze do lepszej infrastruktury kolejowej

Inicjatywa ta stanowi dopełnienie innych inwestycji w tabor kolejowy i ma pomóc w podniesieniu standardów kolei na tych trasach, na których mają jeździć nowe pociągi. Do stycznia 2016 r. nowe EZT zastąpią wagony wykorzystywane obecnie w ramach składów TLK, które są już stare i niedługo powinny zostać wycofane z eksploatacji.

Nowy tabor, który będzie mógł być wykorzystywany częściej i bez zakłóceń obsługiwać okolicznych mieszkańców, może przewieźć nawet 7200 pasażerów. Projekt ten zapewni znaczne skrócenie czasów przejazdu w transporcie pasażerskim, co powinno już w pierwszym roku eksploatacji przynieść oszczędności rzędu 4 776 929 EUR.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Zakup taboru kolejowego dla PKP Intercity S.A. do realizacji kolejowych przewozów pasażerskich — zakup 20 EZT” wynosi 285 233 947 EUR, z czego 185 467 401 EUR pochodzi z unijnego Funduszu Spójności. Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej „Transport przyjazny środowisku” programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

23/12/2014