Większe bezpieczeństwo podróżnych i ograniczenie niekorzystnego wpływu na środowisko w Polsce dzięki modernizacji linii kolejowej nr 1

Szeroko zakrojony projekt rewitalizacji odcinka Koluszki – Częstochowa na linii Warszawa – Katowice zwiększa bezpieczeństwo ruchu kolejowego przy jednoczesnym skróceniu czasu podróży i ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko. Przedsięwzięcie zakłada zastosowanie nowych, bezstykowych szyn oraz ulepszenie odwadniania linii, co ma na celu ograniczenie hałasu oraz awaryjności infrastruktury kolejowej, a także umożliwienie pasażerom i przewoźnikom szybszych podróży na tym 125‑kilometrowym odcinku.

Inne narzędzia

 

Szybszy przejazd

Mieszkańcy Łódzkiego i Śląskiego, jak również podróżni z innych województw na linii nr 1, z pewnością odczują korzyści płynące z modernizacji torów. Projekt jest też zgodny z zasadami dotyczącymi osób o ograniczonej możliwości poruszania się (TSI PRM), dzięki czemu wszyscy mogą cieszyć się bezpiecznym, szybkim i łatwym podróżowaniem na tym odcinku. Na rewitalizacji linii zyskają przewoźnicy i przedsiębiorcy, a osoby podróżujące w celach biznesowych i edukacyjnych skorzystają z szybszej i wydajniejszej usługi.

Projekt przywróci pierwotną maksymalną prędkość i parametry nacisku osi na 125-kilometrowym odcinku linii nr 1. Maksymalna prędkość pociągów pasażerskich na torach głównych znowu będzie wynosić 120 km/h, a towarowych 100 km/h. Maksymalny nacisk osi zostanie przywrócony do 22,5 tony na oś.

Aspekty techniczne

Rewitalizacja linii kolejowej nr 1 obejmuje wiele prac, od oczyszczenia terenu do modernizacji i rozbiórki. Jako przykład można podać demontaż i wymianę struktury torów oraz wzmocnienie podtorzy.

Ulepszone zostaną następujące elementy: przejazdy kolejowe, obiekty inżynierii lądowej w dotychczasowych lokalizacjach, istniejące perony, wyposażenie stacji, systemy kontroli i sterowania oraz oświetlenie na peronach i przejazdach.

Niepotrzebne budynki magazynowe zostaną poddane rozbiórce, a system odwadniania zostanie zrewitalizowany.

Zostaną również zamontowane elektryczne ogrzewanie rozjazdów oraz infrastruktura komunikacyjna do informacji pasażerskiej na peronach i przejazdach.

Szacowane oszczędności w transporcie pasażerskim wynoszą 6 952 659 EUR rocznie, a całkowita suma oszczędności społeczno-ekonomiczny płynących ze zmiany środka transportu z samochodu na pociąg przez podróżnych wynosić będzie 150 980 308 EUR w latach 2013–2042.


Łączna wartość inwestycji i środków finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 1 na odcinku Koluszki – Częstochowa” wynosi 158 987 737 EUR, z czego 94 712 866 EUR pochodzi z unijnego Funduszu Spójności. Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej „Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” w okresie programowania 2007–2013.


Data projektu

10/06/2015