Promowanie wykorzystania odpadów w regionie Morza Bałtyckiego

Partnerzy uczestniczący w projekcie REMOWE wprowadzili innowacyjne sposoby wykorzystywania odpadów miejskich, rolniczych i przemysłowych, aby zmniejszyć emisję dwutlenku węgla i zależność energetyczną w regionie Morza Bałtyckiego.

Inne narzędzia

 

" Projekt REMOWE przyczynił się do upowszechnienia wśród wszystkich partnerów wiedzy na temat koncepcji przekształcania odpadów w energię oraz tworzenia regionalnych modeli innowacyjnych procesów. Wiedzę tę upowszechniono we wszystkich regionach partnerskich, a instytucje rządowe mogły ją wykorzystywać w procesie podejmowania decyzji. "

Eva Thorin, Uniwersytet Mälardalen

W projekcie tym wzięły udział uniwersytety i instytucje rządowe, które podzieliły się swoją specjalistyczną wiedzą na temat energooszczędnych technologii i rozwiązań umożliwiających przekształcanie odpadów w źródło energii. Podejście to okazało się szczególnie przydatne w krajach bałtyckich i w Polsce, gdzie poziom ponownego wykorzystania odpadów był tradycyjnie niski.

Do konkretnych wyników projektu REMOWE, które przyniosą korzyści każdemu z uczestniczących w nim państw, można zaliczyć nowe strategie transferu technologii, przykłady najlepszych praktyk, plany działań wspomagających MŚP, które chcą skorzystać z nowych technologii przekształcania odpadów, oraz tworzenie nowych możliwości biznesowych. Projekt zaowocował także sformułowaniem wytycznych dotyczących specyfikacji danych oraz tworzenia regionalnych modeli przekształcania odpadów w energię.

Projekty pilotażowe

W ramach projektu REMOWE zrealizowano różne projekty pilotażowe. Jeden z nich, uruchomiony w regionie Sawonii Północnej w Finlandii, obejmował analizę regionalnych możliwości produkcji biogazu na tym terenie przez połączenie modelowania komputerowego z lokalnymi informacjami geograficznymi. Do innych innowacyjnych pomysłów można zaliczyć koncepcję biorafinerii oraz potencjalny podwójny system zasilania w paliwo dla firmy autobusowej.

Uruchomiono też kolejny projekt pod nazwą ABOWE skupiony na dwóch technologiach opracowanych w ramach projektu REMOWE: biorafinerii i technologii suchej fermentacji. Stosowne testy zostaną przeprowadzone w mobilnych fabrykach pilotażowych. Powinny one dostarczyć dowodów na skuteczność obu technologii, aby umożliwić ich komercjalizację w dalszej przyszłości.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w projekcie „REMOWE” wyniosła 439 279 EUR, z czego 329 459 EUR pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt był realizowany w ramach programu operacyjnego „Region Morza Bałtyckiego” w okresie programowania 2007–2013.


Data projektu

22/05/2015