Promowanie trolejbusów jako przyszłości transportu miejskiego

Ogólnoeuropejski projekt podnosi poziom wiedzy o potencjale trolejbusów jako ekologicznej i ekonomicznej formy transportu w miastach i regionach Europy Środkowej.

Inne narzędzia

 
Nowoczesne trolejbusy mogą stanowić inteligentny i ekologiczny transport miejski. Nowoczesne trolejbusy mogą stanowić inteligentny i ekologiczny transport miejski.

Trolejbusy nie zanieczyszczają powietrza, jeżdżą cicho i są ekonomiczne. Mimo że obecnie na całym świecie, w tym w wielu krajach Europy Środkowej, jeździ 40 000 trolejbusów, popularność tego środka transportu spada w ostatnich latach. Trolejbusy nadal jednak dysponują potencjałem, który pozwoli im odegrać kluczową rolą w systemach transportu miejskiego zakładających odejście od paliw kopalnych i korzystanie z pojazdów zasilanych energią elektryczną. Najpierw konieczne jest jednak rozwiązanie problemów technicznych i środowiskowych, a także wypromowanie nowego wizerunku tego wszechstronnego środka transportu oraz zaprezentowanie go władzom miejskim i ogółowi społeczeństwa.

Trzyletni projekt „TROLLEY — Promoting Electric Public Transport” („TROLLEY — Promowanie elektrycznego transportu publicznego”) miał na celu skorzystanie z wiedzy o istniejących w Europie Środkowej systemach trolejbusowych w celu zachęcania do ich modernizacji, a także pokazanie innym europejskim miastom licznych zalet tych pojazdów

Promowanie nowego, ekologicznego wizerunku

W projekcie uczestniczyło dziewięciu partnerów europejskich działających w obszarze elektrycznego transportu publicznego, pochodzących z sześciu krajów (z Austrii, Czech, Niemiec, Węgier, Włoch i Polski).

Przeprowadzono wspólne studia wykonalności w zakresie transportu, których celem było, przykładowo, zwiększenie ekonomiczności trolejbusów lub umożliwienie im szybszego poruszania się na obszarach miejskich. Partnerzy opracowali także pierwszy w Europie hybrydowy trolejbus elektryczno-akumulatorowy. Pojazd ten, wprowadzony do eksploatacji w sierpniu 2012 r. w Eberswalde w Niemczech, może być zasilany z (napowietrznej) sieci trakcyjnej lub z akumulatora litowo-jonowego.

Zrealizowano także szereg inicjatyw promujących zalety systemów trolejbusowych, w tym kampanię informacyjną zatytułowaną „e-bus: inteligentny transport”. Zorganizowano także doroczny Europejski Dzień Trolejbusów. Impreza ta odbywa się w ramach Tygodnia Mobilności i przyciąga tysiące zwiedzających do miast partnerskich, takich jak Salzburg, Brno, Eberswalde, Gdynia, Parma, Lipsk i Szeged.

Wymiana fachowej wiedzy i narzędzi

Głównym rezultatem projektu zakończonego w marcu 2013 r. jest dokumentacja zawierająca fachową wiedzę, którą partnerzy dzielili się podczas trzyletniego okresu trwania projektu. Wśród dokumentów znalazły się trzy moduły e-nauczania (podstawy działania trolejbusów, magazynowanie energii i korzystanie z systemów trolejbusowych), przewodnik na temat wspólnego użytkowania sieci tramwajowej i trolejbusowej oraz instrukcja przebudowy autobusu z silnikiem diesla na trolejbus. Wszystkie te publikacje dostępne są w utworzonym w ramach projektu centrum wiedzy na temat trolejbusów w Europie Środkowej — węźle informacyjnym umożliwiającym kontakt z grupą ekspertów w tym zakresie oraz bibliotece danych na temat systemów trolejbusów.

Projekt skupiał się na wielu pozytywnych cechach trolejbusów, w tym ich ekologiczności, która jest głównym aspektem branym pod uwagę podczas planowania systemów transportu miejskiego przyszłości. Za zanieczyszczenie Salzburga w 40% odpowiada ruch drogowy, Alexandra Weiss z firmy Salzburg AG for Energy, Transportation and Telecommunication, wiodącego partnera projektu, jest zatem przekonana o potrzebie realizacji projektów takich jak TROLLEY, które „stanowią bodziec do zrównoważonego rozwoju polegający na przejściu z transportu uzależnionego od paliw kopalnych na elektryczny transport publiczny”.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „TROLLEY — Promoting Electric Public Transport” wynosi 4 187 746 EUR, z czego 3 274 112 EUR pochodzi z unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w okresie programowania 2007–2013. Projekt realizowany jest w ramach priorytetu 2 „Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej” Programu Współpracy Terytorialnej „Europa Środkowa”.

Data projektu

28/08/2013