„PROINCOR” bodźcem stymulującym innowacyjność MŚP od Bałtyku po Adriatyk

Projekt „PROINCOR” wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wzdłuż korytarza geograficznego położonego między Bałtykiem a Adriatykiem, tak aby zwiększyć innowacyjność tych przedsiębiorstw. W ramach projektu doradcy odwiedzają MŚP i przeprowadzają bezpłatny audyt w dziedzinie innowacyjności, tak abypokazać przedsiębiorcom, w jaki sposób opracowywać systemy, żeby maksymalnie skorzystać na innowacyjności, badaniach i rozwoju technologicznym.

Inne narzędzia

 
Audyt w dziedzinie innowacyjności przeprowadzany w ramach projektu „PROINCOR”. Audyt w dziedzinie innowacyjności przeprowadzany w ramach projektu „PROINCOR”.

" Łatwo jest mnożyć pomysły, ale bardzo trudno jest zrobić z nich użytek w realnym świecie. Audyt w dziedzinie innowacyjności przeprowadzony przez ekspertów w tym zakresie okazał się niezwykle pomocny dla naszego przedsiębiorstwa i projektu silników do zaawansowanych technologicznie samochodów elektrycznych. "

Gorazd Lampič, CEO, Elaphe d.o.o., Słowenia

Na początku realizacji projektu doradcy ds. innowacyjności przeszli specjalistyczne szkolenie, a także we wszystkich dziesięciu regionach partnerskich opracowano wspólne wytyczne w sprawie usług doradztwa w dziedzinie innowacyjności. Wytyczne te były następnie wykorzystywane do oceny wyników. Procesom audytu przyglądał się zewnętrzny audytor. Analizował on poszczególne przykłady wraz z grupą doradców.

Określenie mocnych stron i utworzenie planów działania

Audyty w dziedzinie innowacyjności jasno uzmysłowiły MŚP, jak w przedsiębiorstwach przedstawia się sytuacja innowacyjnych praktyk i procesów oraz jakie są mocne i słabe strony tych przedsiębiorstw w tym zakresie. Następnie doradcy wraz z kadrą kierowniczą przedsiębiorstw  opracowali plany działania mające na celu poprawę innowacyjności. W przypadku gdy w audycie wykazano, że przedsiębiorstwo wymaga dalszej asysty, proszono partnerów wspierających innowacyjność na szczeblu regionalnym o pomoc przy transferze technologii i badań, przy wprowadzaniu nowych produktów na rynek lub przy projektach dotyczących rozwoju procesów.

W ramach projektu „PROINCOR”  zbadano innowacyjność ok. 6 300 MŚP z sektora usług produkcyjno-przemysłowych i przeprowadzono audyt w ok. 400 MŚP. Łącznie 500 menedżerów i 300 pracowników uczestniczyło w procedurze audytowej, a 100 menedżerów i pracowników zostało bezpośrednio przeszkolonych w dziedzinie innowacyjności. W 160 przedsiębiorstwach ulepszono systemy zarządzania innowacyjnością, a w 80  rozpoczęto realizację projektów rozwoju produktów i procesów. Pomoc objęła takie zagadnienia jak przygotowanie do współpracy inwestycyjnej oraz transnarodowej.

Systemy wsparcia innowacyjności

Grupa doradców ds. innowacyjności ww. projektu łączy systemy wspierające innowacyjność we wszystkich uczestniczących regionach, zapewniając tym samym ciągły przepływ informacji i transfer wiedzy między regionami, a także zrównoważony charakter projektu oraz jego rezultatów. Rezultaty te poddane zostaną analizie, dzięki której opracowane zostaną zalecenia pozwalające ulepszyć politykę w zakresie innowacyjności, zwłaszcza tę dotyczącą wsparcia na rzecz MŚP w korytarzu rozciągającym się od Bałtyku po Adriatyk. Dzięki włączeniu partnerów z całej Europy Środkowej, projekt „PROINCOR” pomaga zmniejszyć dysproporcje gospodarcze pomiędzy regionami Europy Wschodniej i Zachodniej.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w projekcie „PROINCOR” wyniosła 3 064 047,06 EUR, z czego 2 435 128 EUR pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego „Europa Środkowa” w okresie programowania 2007–2013.


Data projektu

10/12/2014