PRESOURCE pomaga firmom efektywniej gospodarować zasobami

Projekt PRESOURCE (Promotion of Resource Efficiency in SMEs in Central Europe — Promowanie Wydajnej Gospodarki Zasobami w Środkowoeuropejskich MŚP) pomaga małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) z Europy Środkowej wydajniej korzystać z dostępnych zasobów, oszczędzać energię, dbać o środowisko naturalne i zwiększać konkurencyjność. Jest to promocja odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych w małych i średnich zakładach produkcyjnych, prowadząca do optymalizacji procesów wytwórczych i projektowania produktów.

Inne narzędzia

 

" Dyskusja podczas warsztatów PRESOURCE kolejny raz potwierdziła znaczenie znormalizowanego podejścia do efektywnego gospodarowania zasobami w MŚP. "

Wilfried Denz, konsultant ds. środowiska naturalnego, prezes Komisji Standaryzacyjnej VDI 4598 — gospodarowanie zasobami w MŚP, Niemcy

Aby zwiększyć efektywność gospodarowania zasobami w MŚP, partnerzy przeanalizowali używane narzędzia i przeprowadzili wspólnie ułożoną ankietę w małych i średnich zakładach produkcyjnych. Na tej podstawie powstała metoda EDIT Value (Eco-innovation Diagnosis and Implementation Tool — ekoinnowacyjne narzędzie diagnostyczno-implementacyjne zwiększające wartość przedsiębiorstwa) do analizy gospodarowania zasobami w całej strukturze zarządzania firmą.

Opracowano i wdrożono program szkoleniowy dla konsultantów ds. gospodarowania zasobami w zakresie stosowania narzędzia EDIT Value. Następnie narzędzie zastosowano w fazie pilotażowej w MŚP w krajach uczestniczących w programie, czego efektem było opracowanie planów gospodarowania zasobami w poszczególnych przedsiębiorstwach.

Pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych

Program PRESOURCE ma też popularyzować wiedzę o finansowaniu ekoinwestycji i podziale związanego z tym ryzyka w MŚP, a także o zachętach i innowacyjnych programach finansowania. Partnerzy przeprowadzili ponad 100 rozmów z publicznymi i prywatnymi inwestorami, zbierając opinie o efektywnym gospodarowaniu zasobami i związanymi z tym inwestycjami w sektorze finansowym. Na tej podstawie opracowano poradnik finansowy dla MŚP ułatwiający zarówno pozyskiwanie środków finansowych na gospodarowanie zasobami, jak i wykonywanie zaawansowanych analiz kosztów oraz korzyści przekładających mechanizmy gospodarowania zasobami na język finansowy, umożliwiając w ten sposób pożyczkodawcom ocenę tych środków.

To pozwoliło stworzyć platformę kompetencji gospodarowania zasobami dla Europy Środkowej — centralną witrynę internetową z informacjami o interesariuszach gospodarowania zasobami i związanych z tym działaniach w krajach uczestniczących w programie. Platforma łączy instytucje, takie jak władze publiczne, firmy konsultacyjne, stowarzyszenia przedsiębiorców i centra badawcze, umożliwiając dialog, poprawę schematów gospodarowania zasobami oraz odpowiedź na inicjatywę przewodnią RE EU2020 i związaną z nią mapę drogową. Zorganizowano również międzynarodowe warsztaty tworzące podstawy tego dialogu.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w projekcie „PRESOURCE” wyniosła 1 825 762 EUR, z czego 1 419 068 EUR pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego „Europa Środkowa” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

16/12/2014