Budowa mostu energetycznego w celu finalizacji procesu tworzenia wspólnego europejskiego rynku energii elektrycznej w Polsce i krajach bałtyckich

Budowa stacji elektroenergetycznych i linii energetycznej między Ełkiem Bis a Łomżą pozwoli całkowicie zintegrować rynki energii elektrycznej w Polsce i trzech państwach bałtyckich — na Litwie i Łotwie oraz w Estonii — a także zwiększy poziom bezpieczeństwa energetycznego tych krajów.

Inne narzędzia

 

Bezpośrednim efektem tych inwestycji zrealizowanych w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim będzie modernizacja krajowej sieci energetycznej w północno-wschodniej Polsce. Modernizacji tej dokonano głównie z myślą o udostępnieniu infrastruktury sieciowej do przesyłu energii elektrycznej pomiędzy Polską a Litwą, co pozwoli usunąć bariery utrudniające skuteczne funkcjonowanie europejskiego rynku energii. Projekt wchodzi w skład planu działań w zakresie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich, którego celem jest doprowadzenie do pełnej integracji rynków energii Polski, Litwy i Estonii z rynkami energii pozostałych państw europejskich.

Nowa infrastruktura energetyczna

Linia o długości 11,6 km będzie przesyłać napięcie 400 kV między dwiema nowymi stacjami. Projekt ten jest trzecim co do wielkości projektem w planie linii energetycznej. Ma zmniejszyć zależność energetyczną mniejszych państw bałtyckich, które mogą wciąż być podłączone do rosyjskiej sieci energetycznej.

Beneficjentami tego projektu są głównie firmy zajmujące się wytwarzaniem i dystrybucją energii, które chcą powiązać nowe elektrownie z siecią energetyczną, aby sprzedawać generowaną przez nie energię elektryczną. Znaczną poprawę dostaw energii odczują też duzi przemysłowi konsumenci energii oraz mieszkańcy większych miasteczek i miast.

Szacuje się, że w trakcie dwóch etapów wdrażania projektu „Most energetyczny Polska-Litwa” powstanie 48 nowych miejsc pracy.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Budowa linii Ełk Bis-Łomża line oraz budowa stacji Łomża i Ełk Bis (etap I i II) w ramach projektu budowy mostu energetycznego Polska-Litwa” wynosi 114 968 665 EUR dla etapu I i 193 722 868 EUR dla etapu II, z czego odpowiednio 51 874 532 EUR i 60 066 122 EUR pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej „Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii” programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

27/05/2015