Nowy magazyn gazu zwiększy bezpieczeństwo energetyczne

Projekt budowy ogromnego, podziemnego magazynu gazu w Kosakowie w województwie pomorskim umożliwi podniesienie bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz ograniczy zakłócenia dostaw gazu. Powstaną cztery groty (tzw. kawerny), w których będzie gromadzonych ogółem 100 mln m3 gazu.

Inne narzędzia

 

Zapotrzebowanie na gaz w Polsce wzrasta. Mając to na względzie, zaplanowano oddanie do użytku większej liczby magazynów gazu i zagwarantowanie niezakłóconych dostaw niezależnie od warunków atmosferycznych, problemów technicznych i kwestii politycznych.

Kawerny mają być usytuowane pod ziemią na głębokości 1025–1200 m w obrębie złoża soli „Mechelinki”. Zakres prac obejmuje:

  • wykonanie odwiertów w celu zbudowania kawern i obsługi podziemnej części magazynu;
  • zbudowanie systemu wymywania
  • zainstalowanie sprzętu wydobywczego;
  • zbudowanie rurociągu odprowadzającego solankę do Zatoki Puckiej;
  • wymycie soli z czterech kawern;
  • wprowadzenie gazu do kawern.

 

W ramach projektu zostaną zbudowane instalacje i obiekty naziemne, takie jak system filtrów gazu, stacja pomiarów gazu, stacja sprężania gazu, stacje suszenia i oddzielania gazu oraz zakład metanolu.

Główne korzyści

Po zakończeniu projektu przedsiębiorstwa odpowiedzialne za przesył i dystrybucję gazu, a także podmioty korzystające z usług składowania gazu na zasadzie dostępu stron trzecich uzyskają bezpośrednie korzyści. (Zasada dostępu stron trzecich pozwala konkurującym ze sobą przedsiębiorstwom z sektora energetycznego w pewnych okolicznościach korzystać nawzajem ze swoich instalacji i obiektów).

Projekt zapewni też korzyści odbiorcom przemysłowym i indywidualnym oraz polskim zakładom energetycznym, przyczyniając się do zorganizowania efektywniejszej i bezpieczniejszej sieci dostaw gazu.


Łączna wysokość budżetu i środki finansowania z UE

Łączny budżet projektu o nazwie „Podziemny kawernowy magazyn gazu Kosakowo” wynosi 152 456 737 euro, z czego 36 530 867 euro zostanie wyasygnowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w okresie programowania 2007–2013.


Data projektu

23/01/2013