Nowe koncepcje klastrów zwiększających konkurencyjność Europy Środkowej

Pracując zespołowo, innowacyjne firmy i instytuty badawcze z państw rozwijających się sprawiają, że klastry w Europie Środkowej są bardziej konkurencyjne.

Inne narzędzia

 

" CluStrat daje niepowtarzalną szansę zyskania nowego spojrzenia na wykorzystywanie kluczowych technologii wspomagających w gałęziach tradycyjnych — w kilku rozwijających się obszarach określonych przez rząd Badenii-Wirtembergii. "

Hermann Koch, zastępca kierownika Wydziału ds. Regionalnej Klastrowej Polityki Gospodarczej, Ministerstwo Finansów i Gospodarki, Badenia-Wirtembergia, Niemcy

Globalne wyzwania, takie jak starzenie się społeczeństwa i zmiana klimatu, tworzą nowe możliwości rynkowe w nowych gałęziach. Środkowoeuropejscy partnerzy z CluStrat połączyli siły, by rozwinąć koncepcje klastrów i instrumenty mające w krajach rozwijających się przeciwdziałać starzeniu się społeczeństwa i wspierać gospodarkę ekologiczną oraz zrównoważoną mobilność.

Partnerzy projektu opracowali wspólną strategię, aby zwiększyć zdolności innowacyjne i konkurencyjność klastrów w regionie. Strategia ta oparta jest na potencjale innowacyjnym gospodarek tradycyjnych i wschodzących, technologii oraz usługach. Wymaga ona międzysektorowego podejścia wykorzystującego kluczowe technologie i stawiania na strategie inteligentnej specjalizacji.

Na pierwszym etapie konsorcjum oszacowało potencjał każdego biorącego udział w projekcie regionu w trzech wschodzących gałęziach wskazanych powyżej. Następnie w ramach strategii nowe koncepcje klastrów są sprawdzane podczas działań pilotażowych. Doświadczenie wyniesione z tych działań pilotażowych zostało wykorzystane do przygotowania propozycji inicjatyw na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Plan wspólnego działania pokazał, jak nowe koncepcje klastrów mogą być realizowane w praktyce.

Stały dialog

Partnerzy projektu rozpoczęli także rozmowy na temat polityki zarówno na szczeblu regionalnym, krajowym, jak i międzynarodowym. To trwający proces, w którym udział biorą decydenci na wszystkich szczeblach. Jego celem jest ocenianie i rozpowszechnianie wyników projektów, a także proponowanie działań i zaleceń.

Ten systematyczny proces ukierunkowany na dialog pogłębia integrację wewnętrzną i pozytywnie wpływa na rozwój polityki. Wspiera on także międzyregionalną współpracę między klastrami i decydentami oraz umacnia tożsamość regionu.

Ponadto strategia łączy technologie i usługi wschodzące z klastrami w sektorze tradycyjnym i sprawia, że istotne kwestie, takie jak zrównoważony rozwój czy zagadnienia dotyczące równości płci, mogą liczyć na zainteresowanie, na jakie zasługują. CluStrat zyskało miano projektu sztandarowego realizowanego w ramach unijnej strategii dla regionu Dunaju.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w projekcie „CluStrat — zwiększanie innowacyjności poprzez nowe koncepcje klastrów ukierunkowanych na rozwiązywanie nowych problemów i kwestii międzysektorowych” wynosi 3 691 259 EUR, z czego 2 945 988 EUR pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego „Europa Środkowa” realizowanego w okresie programowania 2007–2013.


Data projektu

24/06/2015