Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej i oczyszczania ścieków w Poznaniu

Inwestycja w sieć kanalizacyjną w Poznaniu (Polska) to kontynuacja projektu modernizacji miejskich systemów zarządzania wodą, która obejmie infrastrukturę kanalizacyjną, system odprowadzania wód deszczowych oraz oczyszczalnie ścieków.  

Inne narzędzia

 

Projekt ten ma na celu usprawnienie infrastruktury zarządzania gospodarką wodno-ściekową w Poznaniu. Prace modernizacyjne obejmą cztery lokalizacje położone na obrzeżach miasta: wieś Suchy Las w gminie Suchy Las, wieś Daszewice w gminie Mosina, wieś Kamionki w gminie Kórnik oraz miejscowość Puszczykowo w gminie Puszczykowo. Projekt w sumie przyniesie korzyść ok. 9880 mieszkańcom, którzy zyskają połączenie z siecią kanalizacyjną obejmującą miasto Poznań i jego obrzeża.

Plan prac modernizacyjnych obejmuje: zwiększenie średnich mocy przerobowych oczyszczalni ścieków w Mosinie dzięki modernizacji infrastruktury, dodanie nowej aparatury odpowiedzialnej za utylizację odpadów mechanicznych, biologicznych i osadowych; rezygnację z procesu sedymentacji wstępnej oraz skorzystanie z bioreaktorów, które w dwóch oddzielnych komorach przeprowadzają jednocześnie nitryfikację i denitryfikację ścieków.

Ponadto system kanalizacji sanitarnej we wsi Korniki i poznańskiej aglomeracji zostanie wydłużona o ok. 88,28 km i zostanie utworzonych 20 nowych przepompowni (18 w gminie Kórnik i 2 w Poznaniu.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Zarządzanie gospodarką wodno-ściekową w Poznaniu — faza III” wynosi 59 037 478 EUR, z czego 24 531 223 EUR pochodzi z unijnego Funduszu Spójności. Projekt jest realizowany w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” w okresie programowania 2007–2013. Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej „Gospodarka wodno-ściekowa”.


Data projektu

10/12/2014