Modernizacja kluczowego północno-południowego odcinka sieci dróg krajowych w Polsce

Dzięki unijnemu wsparciu dla regionów w Polsce trwają prace nad unowocześnieniem dwóch ważnych autostrad. Drogi te, które wchodzą w skład VI transeuropejskiego korytarza transportowego, tworzą w województwie śląskim północno-południowy korytarz i mają zasadnicze znaczenie dla dojazdu do obszaru metropolitalnego tego województwa.

Inne narzędzia

 

Po zakończeniu budowy nowej drogi dwujezdniowej o długości 6,4 km zmniejszy się zagęszczenie ruchu, skróci czas podróży i poprawi bezpieczeństwo na drogach. Ponadto projekt ułatwi dostęp do obszarów przeznaczonych na inwestycje, stymulując działalność gospodarczą w województwie. Najważniejsze jest to, że prace pozwolą ograniczyć negatywne oddziaływanie tej drogi na środowisko, z czym mamy do czynienia obecnie.

Znacząca modernizacja

Prace obejmą w szczególności: wymianę i modernizację nawierzchni istniejących dróg, korektę lokalizacji skrzyżowań, montaż systemów bezpieczeństwa ruchu i nowego oświetlenia, budowę bezpiecznych przejść dla pieszych i instalację ekranów akustycznych. Dodatkowo przewiduje się budowę 7 km wjazdów i zjazdów, 0,55 km dróg dojazdowych oraz dwóch zatoczek parkingowych dla autobusów wraz z przystankami.

Oszczędność czasu, której wartość w ekonomice transportu określa się jako kwotę pieniędzy, którą podróżny jest w stanie zapłacić, aby zaoszczędzić czas, oszacowano na blisko 10,3 mln EUR rocznie w przypadku pasażerów i 3,1 mln EUR rocznie w przypadku pojazdów użytkowych. Podczas realizacji projektu powstanie prawdopodobnie 60 miejsc pracy bezpośrednio z nią związanych.

Kluczowe znaczenie bezpieczeństwa

Zmodernizowana bezpłatna droga publiczna jest w pełni zgodna z europejską dyrektywą w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej (2008/96/WE). Ponadto w momencie rozpoczęcia realizacji projektu planuje się przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kolejne kontrole w tym zakresie będą też prowadzone w regularnych odstępach czasu przez cały okres trwania projektu.


Łączna wysokość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wysokość inwestycji w ramach projektu „Przebudowa dróg krajowych nr 1 i 86 Gdańsk–Cieszyn w granicach miasta Tychy” wynosi 52 757 960 EUR, z czego 43 264 875 EUR pochodzi z unijnego Funduszu Spójności w okresie programowania 2007–2013. Projekt finansowany jest w ramach priorytetu „Drogowa i lotnicza sieć TEN-T” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Data projektu

23/05/2013