Na drodze rozwoju

Dzięki pomocy europejskiej, Polska pomału rozbudowuje sieć swoich dróg i autostrad. A to stymuluje jej gospodarkę i pozwala lepiej zintegrować się z Europą 27 państw.

Inne narzędzia

 
Przebudowa drogi Sochaczew-Grójec pozwalająca ominąć Warszawę (Polska). Przebudowa drogi Sochaczew-Grójec pozwalająca ominąć Warszawę (Polska).

Kontekst

Aby integracja z Unią Europejską była jak najlepsza i aby stymulować rozwój ekonomiczny kraju, Polska ustawicznie poprawia swoją infrastrukturę drogową. Unia Europejska przyznaje Polsce znaczne kwoty w celu dostosowania jej kluczowych sektorów gospodarki do standardów europejskich. I tak, kraj ten otrzymał w latach 2004 – 2006 1,320 miliardów Euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z Funduszu Spójności. Jeśli chodzi o sieć drogową, ISPA (Przedakcesyjny Instrument Polityki Strukturalnej) przekazał Polsce ogółem 733 milionów Euro w latach 2000 - 2006 na modernizację sieci dróg krajowych.

Przedakcesyjny Instrument Polityki Strukturalnej jest, podobnie jak programy PHARE i SAPARD, jednym z instrumentów pomocy w celu przystąpienia do Unii Europejskiej. Celem podstawowym jest wzmacnianie spójności gospodarczej i społecznej poprzez finansowanie dużych projektów inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury transportowej. Ponieważ Polska stała się członkiem Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku projekty, które były w trakcie realizacji zostały przejęte przez Fundusz Spójności, który działa na podobnej zasadzie jak Przedakcesyjny Instrument Polityki Strukturalnej.

Autostrada A4, oś życiowa

Wsród wielkich budów w toku, znajduje się budowa autostrady A4. Stanowi ona główną oś drogową łączącą Niemcy z górniczymi i uprzemysłowionymi rejonami Polski południowej. Ma być ona rozbudowana aż do granicy ukraińskiej, co w założeniu ma ułatwić ruch tranzytowy z Europy zachodniej w kierunku Ukrainy i południowej Rosji. Dzięki funduszom europejskim, Ministerstwo Infrastruktury uruchomiło w 2006 roku odcinek między Kleszczowem a Sośnicą, który pozwala odtąd na ominięcie Gliwic. Cały ruch ze wschodu na zachód omija obecnie centrum miasta z jego mostami, wąskimi uliczkami oraz skrzyżowaniami kontrolowanymi światłami sygnalizacyjnymi. Autostrada posiada dwa pasy o długości 19,1 km z możliwością poszerzenia autostrady do trzech pasów ruchu. Budowa objęła również wykonanie obiektów mostowych umożliwiającymi konstrukcje bezkolizyjnych skrzyżowań z drogami lokalnymi, przepustów wodnych oraz dodatkowych dróg dojazdowych w celu zapewnienia właściwej komunikacji lokalnej. Miejsca pod budowę punktów poboru opłat są przewidziane na każdym z węzłów i dodatkowo, autostrada wyposażona ma być w system pobierania opłat w formie elektronicznej w trybie on-line.

Inne budowy

Fundusze europejskie wspierają też inne projekty. I tak, 90- kilometrowy odcinek autostrady między Krzyżową a Wrocławiem został wyremontowany, a budowa autostrady na odcinku Zgorzelec (przy granicy niemieckiej) do Krzyżowej jest w toku. Unia Europejska współfinansowała budowę autostrady A2 z Łodzi do Poznania (Stryków II – Emilia) i uczestniczy w przygotowaniu projektu budowy odcinka Stryków-Konotopa (obok Warszawy).

Ale mamy nie tylko autostrady. Środki z Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej są również przyznawane na budowę i remonty dróg krajowych. I tak, droga nr 50, która jest obwodnicą Warszawy zostanie zmodernizowana, a w rezultacie nastąpi zmniejszenie ruchu w wielu miastach oraz zmniejszenie ruchu tranzytowego ciężarówek przez stolicę. Inne projekty dotyczą drogi nr 4 na odcinku miedzy Krakowem a Tarnowem, drogi nr 7 od Gdańska do Jazowej (która zostanie wzmocniona) i budowy drogi ekspresowej S1 z Cieszyna (granica czeska) do Bielsko-Białej.

Wyniki

Przestarzałość sieci drogowej w Polsce szkodziła do chwili obecnej gospodarce kraju ograniczając wymiany z sąsiednimi krajami jak również powodując nierównomierny rozwój poszczególnych regionów. Dzięki pomocy europejskiej kraj mógł rozpocząć dwanaście wielkich projektów drogowych, z czego dziewięć projektów to projekty inwestycyjne a trzy są projektami pomocy technicznej. Za kilka lat przyczynią się one do tego, że gospodarka polska stanie się konkurencyjna w stosunku do jej sąsiadów.

Data projektu

01/01/2007