Lepsza koordynacja działań logistycznych dzięki chmurze obliczeniowej

W ramach projektu LOGICAL powstaje narzędzie teleinformatyczne, które udoskonali sposób świadczenia usług logistycznych w Europie Środkowej.

Inne narzędzia

 

" Za pomocą aplikacji znajdujących się w chmurze LOGICAL małe i średnie przedsiębiorstwa logistyczne mogą korzystać z oprogramowania w całkiem nowy sposób, aby lepiej obsługiwać swoich klientów i partnerów oraz ściślej współpracować na szczeblu międzynarodowym. "

Jan Daske, dyrektor ds. rozwoju, SALT Solutions GmbH, Saksonia, Niemcy

Głównym celem projektu LOGICAL jest integracja chmury obliczeniowej z rozwiązaniami używanymi na co dzień przez operatorów i dostawców infrastruktury. Wspomniane narzędzie służy do zwiększenia interoperacyjności firm logistycznych różnej wielkości. Ma to wpłynąć na poprawę konkurencyjności środkowoeuropejskich węzłów logistycznych przez zmniejszenie kosztów transakcji, a także służyć propagowaniu zbiorowego korzystania z bardziej zrównoważonych metod transportu.

Interoperacyjność firm logistycznych w Europie Środkowej stymuluje wzrost gospodarczy

Ze względu na swoje położenie między rozwiniętymi rynkami państw członkowskich UE a wschodnimi rynkami wschodzącymi firmy logistyczne z Europy Środkowej mają wyjątkowo duży potencjał w zakresie rozwoju i zatrudnienia. Skorzystanie z tego potencjału wymaga umiejętności przezwyciężenia określonych problemów, takich jak rosnące zapotrzebowanie na dostawy dokładnie na czas oraz zwiększające się koszty środowiskowe transportu towarów. Węzły logistyczne, które chcą pozostać konkurencyjne, muszą być interoperacyjne, a wyniki badań wskazują, że idealnym ku temu rozwiązaniem jest zastosowanie chmury obliczeniowej.

Beneficjentami i użytkownikami wspomnianego transnarodowego narzędzia są małe i średnie przedsiębiorstwa z branży logistycznej, które nie mogą sobie pozwolić na zakup kosztownych licencji na oprogramowanie. Przedsiębiorstwa te mogą być natomiast bardziej konkurencyjne dzięki korzystaniu z oprogramowania do zarządzania działaniami logistycznymi na zasadzie płatności według korzystania (ang. pay-per-use).

Połączone węzły umożliwią ściślejszą współpracę i środkowoeuropejską integrację

Ogólnie rzecz biorąc, opracowane w ramach projektu LOGICAL narzędzie służy lepszej penetracji sektora logistyki. Ponadto przyczynia się do poprawy efektywności dzięki obniżeniu kosztów transakcji i usprawnieniu intermodalnej współpracy w ramach standardowego systemu chmury obliczeniowej. Narzędzie to służy również do propagowania integracji w Europie Środkowej, ponieważ oferuje uniwersalne podejście, z którego mogą korzystać wszystkie węzły logistyczne. W ramach projektu udostępniony ma być także internetowy moduł szkoleniowy, który służy do budowania potencjału pracowników firm logistycznych. Podejmowane będą działania zachęcające do tworzenia biznesplanów oraz zawierania długoterminowych umów zapewniających długotrwałe korzystanie z tego narzędzia.

Projekt jest promowany przez sześciu operatorów infrastruktury, którzy są wspierani przez różne przedsiębiorstwa i stowarzyszenia związane z branżą logistyczną. Wśród partnerów projektu można również znaleźć jeden instytut badawczy i dwa uniwersytety, które mają odpowiednie możliwości przygotowania rozwiązań teleinformatycznych dla sektora logistyki.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji dotyczących projektu „Rozwój międzynarodowej logistyki z użyciem modelu chmury obliczeniowej i innowacyjnych modeli współpracy biznesowej” wyniosła 2 943 876 EUR, z czego 2 363 446 EUR pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego „Europa Środkowa” w okresie programowania 2007–2013.


Data projektu

19/11/2014