Rozbudowa wydziału matematyki, fizyki i informatyki na Uniwersytecie Gdańskim

W nowym laboratorium na wydziale matematyki, fizyki i informatyki na Uniwersytecie Gdańskim prowadzone są badania nad promieniowaniem jonizującym i jego wpływem na rozmaite materiały. Jest to ważny element programu kształcenia nowego pokolenia badaczy.

Inne narzędzia

 
Nowe laboratorium kształci kolejne pokolenia badaczy promieniowania jonizującego. © Aleksander Kubicki Nowe laboratorium kształci kolejne pokolenia badaczy promieniowania jonizującego. © Aleksander Kubicki

" Znacząco zwiększyły się nasze możliwości w zakresie prowadzenia badań i eksperymentów z zakresu fizyki promieniowania "

dr Aleksander Kubicki, profesor nadzwyczajny, dyrektor Instytutu Fizyki Eksperymentalnej

Uniwersytet Gdański jest największą z 28 uczelni w regionie i jedną z największych w kraju. Największym utrudnieniem dla prowadzenia badań na wydziale matematyki, fizyki i informatyki był brak dobrze wyposażonego laboratorium fizycznego. Możliwości prowadzenia badań przez studentów i naukowców były wobec tego ograniczone. 

Wspieranie nowych badań

W odnowionych budynkach i z nowym sprzętem potrzeby kadra naukowa i studenci mogą nareszcie rozwinąć skrzydła. Władze uczelni poprawiają w tej chwili warunki pracy i poszerzają dostępność oraz jakość oferty edukacyjnej, dając początek nowemu kierunkowi badań w fizyce medycznej. 

Projekt zakładał wyremontowanie siedmiu sal wykładowych, pomieszczeń technicznych, a także lobby i atrium, jak również zakup sprzętu badawczego. Obecnie studenci mogą uczęszczać na zajęcia laboratoryjne z zakresu fizyki medycznej. 

Kształcenie w zakresie fizyki medycznej wymaga ćwiczeń w laboratorium oraz doświadczenia w pracy w klinikach radiologii, radioterapii i medycyny nuklearnej. Dzięki przeprowadzonym remontom możliwie było znaczne poszerzenie oferty dla studentów, zwłaszcza w zakresie fizyki promieniowania. 

Lepsze poznanie promieniowania

Laboratorium oferuje studentom najnowocześniejszą bazę sprzętową, umożliwiającą prowadzenie badań nad podstawowymi właściwościami promieniowania jonizacyjnego i jego oddziaływania na różne materiały. Pomoże to w dogłębnym poznaniu promieniowania wykorzystywanego w branżach medycznych i technologii. 

Nowa baza edukacyjno-badawcza odpowiada rosnącym wymaganiom w zakresie badań nad wpływem środowiska na zdrowie ludzi i analiz skażenia radioaktywnego środowiska. Dzięki nowemu sprzętowi studenci mogą prowadzić bardziej zaawansowane eksperymenty. Liczba studentów korzystających z nowego laboratorium wzrosła do 180. Natomiast całość nowej infrastruktury zajmuje powierzchnię 198 m2

Łączna wartość inwestycji i finansowanie ze środków UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Fizyka dla medycyny-przebudowa pomieszczeń i wyposażenie Pracowni zastosowań medycznych fizyki i obrazowania medycznego Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku” wyniosła 566 277 euro, z czego 424 708 euro pochodziło z programu operacyjnego „Pomorskie” EFRR w okresie programowania 2007–2013. 

Data projektu

09/12/2015