Obwodnica poprawi warunki jazdy wokół Poznania

Budowa zachodniej obwodnicy Poznania — autostrady wchodzącej w skład korytarza transeuropejskiego — pozwoli zwiększyć przepustowość ruchu oraz przyczyni się do poprawy warunków jazdy zarówno w ruchu lokalnym, jak i ruchu tranzytowym wokół Poznania.

Inne narzędzia

 

Inwestycja ta zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa i wygody podróży długodystansowych z dużą prędkością. Nowa droga przekierowuje ruch tranzytowy poza Poznań, dzięki czemu mieszkańcy miasta powinni odczuć widoczny spadek zanieczyszczenia powietrza i zagęszczenia ruchu.

Znaczna oszczędność czasu i modernizacja

Oczekiwane skrócenie czasów przejazdu zapewni oszczędności, których wartość w skali roku oszacowano na 69 294 937 EUR w przypadku pojazdów pasażerskich oraz na 4 254 018 EUR w przypadku pojazdów użytkowych. Ogólnie rzecz biorąc, inwestycja ta usprawni system drogowy w Polsce oraz jego połączenia międzyregionalne wzdłuż transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T.

Prace obejmują budowę tzw. dróg ekspresowych S11 i S5 — łączna długość tych odcinków wynosi 25,90 km. Planuje się także budowę liczącego 1,39 km połączenia z drogą krajową nr 11. Trwa również budowa siedmiu węzłów oraz dwóch miejsc obsługi podróżnych. Ponadto przewidziana jest budowa 33 dodatkowych elementów, w tym mostów, wiaduktów, kładek i tunelu. Wzdłuż nowego odcinka drogi budowane są także sieci energetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe i odwadniające.

Kontrole pod kątem ochrony środowiska

Po zakończeniu prac nad obwodnicą planuje się regularne przeprowadzanie kontroli pod kątem bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Mają one umożliwić ocenę i weryfikację wszelkich potencjalnych wpływów inwestycji na leżące w pobliżu obszary chronione. Dopuszczalna prędkość ruchu na nowym odcinku drogi ekspresowej będzie wynosić 100 km/h, a za przejazd nim będą pobierane opłaty.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Budowa zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu dróg ekspresowych S11 i S5” wynosi 288 441 459 EUR, z czego 178 553 399 EUR pochodzi z unijnego Funduszu Spójności. Projekt jest realizowany w ramach priorytetu „Drogowa i lotnicza sieć TEN-T” programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

10/06/2015