Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i dostaw energii dla Polski — most energetyczny Polska-Litwa

Dzięki utworzeniu wydajnego mostu energetycznego łączącego Polskę i Litwę inwestycja ta wspomaga newralgiczną część sieci energetycznej UE, łącząc trzy kraje bałtyckie, Litwę, Łotwę i Estonię, z siecią energetyczną UE. Projekt zakłada także zwiększenie dostaw energii i bezpieczeństwa energetycznego w północno-wschodniej Polsce.

Inne narzędzia

 

Projekt składa się z dwóch części. Część pierwsza dotyczy ostatnio zmodernizowanej linii elektroenergetycznej Miłosna-Narew (400 kV) i zakłada jej wydłużenie o dodatkowe 70 km linii o dużych możliwościach przesyłowych. Inwestycja ta pozwoli także połączyć linię Polska-Litwa z linią Kozienice-Sielce Ujrzanów. Część druga projektu obejmuje budowę stacji elektroenergetycznej 400 kV Siedlce Ujrzanów.

Korzyści lokalne

Na szczeblu lokalnym głównymi beneficjentami rozbudowy infrastruktury będą indywidualni odbiorcy energii elektrycznej w północno-wschodniej Polsce. Korzyści z efektywniejszych i bardziej niezawodnych dostaw energii odniosą także lokalna gospodarka i lokalne firmy. Przewiduje się, że budowa linii i stacji elektroenergetycznej przyczyni się do powstania niemal 50 miejsc pracy, co oznacza dalsze korzyści dla gospodarki lokalnej jako całości.

Bezpośrednim efektem inwestycji będzie modernizacja krajowej sieci energetycznej w północno-wschodniej Polsce, co umożliwi producentom energii ze źródeł odnawialnych podłączanie do sieci energetycznej nowych jednostek generujących energię. Poprawa dostępu do infrastruktury i zapewnienie tego typu otwarcia sieci energetycznej na nowe, bardziej ekologiczne źródła energii ułatwi Polsce osiągnięcie założonych celów w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Transeuropejskie sieci energetyczne

Most energetyczny Polska-Litwa stanowi element szerzej zakrojonego projektu realizowanego w ramach transeuropejskiej sieci energetycznej. Projekt ten obejmuje 18 inwestycji łączących kraje pierścienia bałtyckiego (Norwegię, Szwecję, Finlandię, Danię, Niemcy, Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię). Celem Komisji jest zakończenie prac nad tą siecią elektroenergetyczną i nad ośmioma innymi do 2020 r., co pozwoli zwiększyć efektywność operacyjną europejskich rynków energii elektrycznej. Dla Polski i krajów bałtyckich najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dostaw energii. Nowa infrastruktura niewątpliwie pomaga zintegrować wymienione kraje w ramach unijnej, szerzej zakrojonej sieci energetycznej i zmniejsza zależność od rosyjskiej sieci elektroenergetycznej.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Budowa linii Miłosna-Siedlce Ujrzanów wraz z budową stacji Siedlce Ujrzanów — jako część projektu dotyczącego budowy mostu energetycznego Polska-Litwa” wynosi 72 967 621 EUR, z czego 32 712 010 EUR pochodzi z unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej „Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii” programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

16/12/2014