Zwiększenie pojemności magazynu gazu w Polsce

Projekt, którego celem jest zwiększenie pojemności podziemnego magazynu gazu, pomoże Polsce sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na gaz i wzmocni ogólne bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Inne narzędzia

 

Chodzi o zwiększenie pojemności podziemnego magazynu gazu (PMG) w Wierzchowicach z obecnych 575 milionów m3 do 1200 milionów m3. Prace polegać będą na budowie i modernizacji infrastruktury wraz z instalacją urządzeń niezbędnych do obsługi podziemnych obiektów PMG Wierzchowice. Pojawią się nowe urządzenia do odbioru i zatłaczania gazu ziemnego. Dodatkowo przy użyciu sprzętu technicznego oczyszczana będzie osuszana i mierzona ilość gazu umieszczana w magazynie i z niego pobierana.

Strategiczne korzyści

Projekt współgra z zakrojonymi na większą skalę planami zwiększenia pojemności niektórych innych podziemnych magazynów gazu w Polsce. Wzmocnienie rezerw gazu powinno pozwolić Polsce na sprawniejsze zarządzanie rosnącym zapotrzebowaniem na gaz ziemny i gwarantowanie niezakłóconych dostaw niezależnie od kwestii technicznych, pogodowych czy politycznych.

Zapewnienie dodatkowej pojemności magazynowej stworzy ponadto szansę na dywersyfikację dostaw gazu zgodnie z unijną polityką w zakresie transeuropejskiej sieci energetycznej (TEN-E). Program TEN-E ma na celu udoskonalenie infrastruktury energetycznej w Europie, tak aby wzmocnić bezpieczeństwo dostaw i zmniejszyć zależność od importu energii.

Projekt przyniesie korzyści m.in. przedsiębiorstwom działającym na rynku przesyłu i dystrybucji gazu, jak również tym korzystającym z usług magazynowania gazu na zasadzie dostępu stron trzecich, zwłaszcza podmiotom działającym w sektorach wydobycia, sprzedaży i magazynowania gazu. (Zasada dostępu stron trzecich pozwala konkurującym ze sobą przedsiębiorstwom z sektora energetycznego w pewnych okolicznościach korzystać nawzajem ze swoich instalacji i obiektów).


Korzyści odniosą także odbiorcy gazu, w tym gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa i dostawcy energii, zważywszy że większa pojemność magazynowa przyczyni się do zapewnienia rzadszych przerw w dostawach.


Łączna wysokość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wysokość inwestycji w projekcie „Podziemny Magazyn Gazu Wierzchowice” wynosi 256 416 148 EUR, z czego 146 157 204 EUR pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w okresie programowania 2007–2013. Projekt finansowany jest w ramach priorytetu „Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Data projektu

22/05/2013