Zachęcanie do nowych inwestycji na terenie województwa pomorskiego

Założeniem projektu było zwiększenie atrakcyjności województwa pomorskiego w oczach inwestorów w celu utworzenia nowych miejsc pracy i pobudzenia wzrostu, aby pomóc w zwiększeniu przychodów podatkowych. W ramach projektu zbadano atrakcyjność województwa jako obszaru lokowania inwestycji, a następnie sporządzono listę sześciu branż priorytetowych atrakcyjnych pod kątem inwestycji oraz określono potrzebę utworzenia scentralizowanego systemu obsługi inwestorów. Działania te doprowadziły do powstania organizacji Invest in Pomerania.

Inne narzędzia

 
Widok z lotu ptaka na Pomorskie Centrum Logistyczne © Gdansk Economic Development Agency Widok z lotu ptaka na Pomorskie Centrum Logistyczne © Gdansk Economic Development Agency

" W naszym województwie odnaleźliśmy odwagę i chęć do wprowadzania zmian. Dzięki współpracy i wysiłkom poczynionym przez wszystkich członków inicjatywy Invest in Pomerania możemy uczcić wielki sukces i pomyśleć o planach na przyszłość. Zrozumieliśmy, że tylko wspólnie możemy być naprawdę konkurencyjni. "

Marcin Piątkowski, Dyrektor, Invest in Pomerania

Analiza zdolności województwa pomorskiego do przyciągania inwestycji skupiła się na dostępnych zasobach, mocnych i słabych stronach regionu oraz przepływach kapitału. Kontrola systemu obsługi inwestorów odbyła się na podstawie badania przeprowadzonego w gminach oraz dyskusji z przedstawicielami inwestorów. Jako branże priorytetowe kontrola wyłoniła: outsourcing, IT, energetykę, motoryzację, chemię lekką i logistykę.

Przy wsparciu ze strony istniejącego centrum obsługi inwestorów stworzono dział centralny świadczący pełny zakres usług na rzecz potencjalnych inwestorów. Wszystkie główne organy obsługi inwestycji współpracują obecnie pod szyldem „Invest in Pomerania”.

Niezadowalający poziom inwestycji przypisywano niedostatecznemu reklamowaniu województwa jako obszaru lokowania inwestycji. Przyczyny takiego stanu rzeczy obejmowały brak priorytetów i długofalowych planów w zakresie promowania inwestycji, a także brak jednego źródła informacji gospodarczych. Kontrola wykazała, że zakres obsługi nie był jasno określony, usługi świadczone na rzecz inwestorów przez 40 podmiotów nie były skoordynowane, a wsparcie, na jakie mogliby liczyć istniejący inwestorzy, było nieznaczne.

Punkt kompleksowej obsługi

Obecnie w ramach inicjatywy Invest in Pomerania inwestorzy mają do dyspozycji punkt kompleksowej obsługi, który udostępnia dane gospodarcze na temat województwa, a także udziela szczegółowych informacji na temat wymagań prawnych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie Polski. W punkcie tym inwestorzy mogą skorzystać z bazy danych, aby uzyskać porady na temat lokalizacji, otrzymać pomoc w zakresie nawiązywania kontaktów biznesowych oraz skorzystać z wizyt i spotkań organizowanych dla inwestorów z udziałem przedsiębiorców i przedstawicieli samorządów lokalnych. Punkt zapewnia także wsparcie w zakresie bardziej złożonych inwestycji. Normy w zakresie jakości usług przyjęte w punkcie kompleksowej obsługi zostały uznane przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych za najlepsze w Polsce.

Na portalu internetowym Invest in Pomerania, na którym umieszczane są ogłoszenia mające pomóc pomorskim przedsiębiorstwom w nawiązaniu kontaktu z firmami lokalnymi i zagranicznymi, dostępna jest także baza danych. Invest in Pomerania pomaga również lokalnym przedsiębiorcom nawiązać kontakt z zagranicznymi i polskimi instytucjami. Promowanie wydarzeń gospodarczych, które przyciągają przedsiębiorstwa pomorskie i inne zainteresowane strony, oraz uczestnictwo w spotkaniach z udziałem pomorskich przedsiębiorców to inne sposoby, jakie wykorzystuje inicjatywa Invest in Pomerania, aby wspierać inwestycje.

Udane projekty i nowe miejsca pracy

Liczba zapytań o inwestycję w województwie pomorskim wzrosła z 35 w 2008 r. do 121 w roku 2015. Wiele spośród nich pochodziło od zainteresowanych firm z krajów nordyckich, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Zjednoczonego Królestwa, Chin oraz krajów Beneluksu, a także z Polski. W latach 2008–2015 organizacja Invest in Pomerania uczestniczyła w 620 projektach, świadcząc usługi w ponad 1400 sytuacjach. To przyczyniło się do pomyślnej realizacji 57 projektów, które — zgodnie z zapewnieniami inwestorów — doprowadzą do utworzenia 8930 miejsc pracy. W samym centrum obsługi Invest in Pomerania powstały cztery nowe miejsca pracy.

W ramach inicjatywy Invest in Pomerania zorganizowano szkolenie dla przedstawicieli samorządów lokalnych, którzy zajmują się obsługą inwestycji, a także udzielono wsparcia działalności edukacyjnej, co pozwoliło społeczności lokalnej zdobyć umiejętności zgodne z wymaganiami rynku pracy. Organizacja stymuluje także współpracę między uniwersytetami, przedsiębiorstwami i administracją publiczną.

Łączna wartość inwestycji i finansowanie ze środków unijnych 

Łączna wartość inwestycji w projekt „System informacji i promocji województwa pomorskiego w latach 2007–2013” wyniosła 2 855 211 EUR, przy czym wkład unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o wartości 2 141 408 EUR został wniesiony za pośrednictwem Programu Operacyjnego „Pomorskie” na okres programowania 2007–2013.

Data projektu

09/09/2016