Na rzecz lepszej jakości wody w Polsce

Nowy projekt realizowany we wschodniej Polsce poprawi jakość wody oraz jej dostępność dla tysięcy osób.

Inne narzędzia

 

Prace nad rozbudową i modernizacją sieci wodociągów i kanalizacji w Lublinie będą realizowane z zastosowaniem najnowocześniejszych technik z zakresu budowy i ochrony środowiska, zwiększając pobór wody, zmniejszając wycieki i podnosząc wydajność energetyczną. Dzięki temu tereny te będą spełniać wymagania unijnych i krajowych przepisów dotyczących oczyszczania ścieków.

Więcej wody, mniej marnotrawstwa

W ramach projektu modernizacji wybudowane zostanie 58,53 km nowej kanalizacji ściekowej. Zwiększy to wskaźnik odbioru ścieków do 97,58 % i pozwoli przyłączyć do systemu kanalizacji dodatkowych 7108 mieszkańców. Jednocześnie, dzięki wybudowaniu 3,86 km nowych wodociągów, pokrycie siecią wodociągową wzrośnie do 98,5 % i przyłączonych zostanie 82 nowych odbiorców.

Dalsza modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej pozwoli wyeliminować przecieki i awarie. W trakcie trwania projektów powstanie prawdopodobnie 16 nowych miejsc pracy, a po zakończeniu projektu przewidywane jest utworzenie dalszych 3 miejsc pracy. Ogólnie celem projektu jest zmniejszenie zużycia energii w Lublinie poprzez zwiększenie wydajności energetycznej.

Czteroetapowy plan

Plan dla Lublina opiera się na czterech centralnych założeniach. Pierwszym jest modernizacja zakładu oczyszczania ścieków Hajdów, obejmująca usprawnienie istniejącej pompowni i stacji oczyszczania osadów ściekowych. Podstawowy proces oczyszczania osadów zostanie usprawniony na wszystkich etapach od fermentacji i przepompowania do zagęszczania. Zwiększone wykorzystanie naturalnego biogazu ze ścieków pozwoli zmniejszyć zużycie paliw kopalnych. Będzie się to wiązało także z modernizacją elektrociepłowni, umożliwiając wydajne wytwarzanie prądu i energii cieplnej z gazu ziemnego zamiast węgla. Zmodernizowane zostaną nawet układy sterowania, sterownia i inne układy pozablokowe.

Druga część projektu polegać będzie na budowie i modernizacji sieci kanalizacyjnych. Całość prac na tym etapie zostanie zaprojektowana tak, by mieć jak najmniejszy skutek dla środowiska. Gdzie to będzie możliwe, preferowane będą techniki nie wymagające kopania. Przewierty i techniki grawitacyjne to jedne z technik, jakie zostaną zastosowane, by zmniejszyć potrzebę stosowania wykopów.

W trzecim etapie projektu odnowione zostaną dwa z czterech istniejących zbiorników wody pitnej stacji wodociągowej Zemborzycka. Zbiorniki i zawory zostaną przeprojektowane lub zamontowane, aby zagwarantować bezpieczną i wydajną pracę we wszystkich warunkach pogodowych.

Czwartym elementem projekty będzie renowacja i wzmocnienie 2,3 km odcinka sieci wodociągowej, ponownie przy zastosowaniu technik o niskim wpływie na środowisko.


Data projektu

23/10/2012