Farma wiatrowa generuje ekologiczną energię i zapewnia nowe miejsca pracy

Budowa turbin wiatrowych w województwie dolnośląskim pozwoliła zwiększyć zdolności produkcji energii elektrycznej i ograniczyć emisję CO2.

Inne narzędzia

 

W ramach projektu w okolicy wsi Łukaszów w gminie Zagrodno zbudowano farmę wiatrową o łącznej mocy 34 megawatów (MW). Farma ta składa się z 17 turbin wiatrowych (każda o mocy znamionowej 2 MW), podstacji, transformatora, linii energetycznych i dróg dojazdowych.

Inwestycja obejmowała także budowę tymczasowych dróg dojazdowych i cokołów, położenie fundamentów i kabli oraz zainstalowanie systemów alarmowych. Projekt zaowocował utworzeniem co najmniej dziesięciu nowych miejsc pracy. W roboty budowlane byli także zaangażowani podwykonawcy.

Wkład w osiągnięcie celów UE dotyczących energii wyznaczonych na rok 2020

Prace nad projektem zakończono w kwietniu 2012 r. Oczekuje się, że inwestycja ta przyczyni się do zwiększenia zdolności produkcyjnych systemu energetycznego w województwie dolnośląskim. Innym kluczowym celem była redukcja emisji gazów cieplarnianych powstających podczas wytwarzania energii elektrycznej w konwencjonalnych elektrowniach.

Inicjatywa ta powinna także pobudzić wzrost inwestycji w sektorze energetycznym, w tym w jednostki generujące energię i w sieć przesyłową. Oczekuje się również, że projekt przyczyni się do osiągnięcia ambitnych celów UE w zakresie klimatu i energii wyznaczonych na rok 2020 — zgodnie z tymi celami gospodarka Europy ma się do końca tej dekady przekształcić w gospodarkę niskoemisyjną.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Farma wiatrowa w Łukaszowie” wyniosła 56 867 945 EUR, z czego 10 020 793 EUR, przeznaczone na pomoc strukturalną, pochodziło z unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt zrealizowano w ramach osi priorytetowej „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i wydajność energetyczna” programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

10/12/2014