Upowszechnienie łączy szerokopasmowych

Budowa sieci szerokopasmowej we wschodniej Polsce przyniesie korzyści tysiącom mieszkańcom. Projekt przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu w rejonach, które dotychczas były pozbawione podstawowej komunikacji szerokopasmowej — sprawi też, że więcej ludzi i firm będzie miało dostęp do superszybkich usług.

Inne narzędzia

 

Celem projektu jest utworzenie światłowodowej sieci szerokopasmowej jako uzupełnienia infrastruktury telekomunikacyjnej należącej do operatorów działających w tym regionie. Z sieci będą mogły na sprawiedliwych zasadach korzystać firmy świadczące usługi hurtowe i dostępu abonenckiego mieszkańcom i miejscowym firmom.

Poprzez nową sieć będą mogły być świadczone nie tylko podstawowe usługi szerokopasmowe, ale także usługi sieci dostępowej nowej generacji (NGA). Sieć NGA odznacza się większymi prędkościami transmisji i wyższą jakością usług w porównaniu z obecnymi standardami szerokopasmowymi.

Realizacja agendy cyfrowej

Przez upowszechnienie dostępu do podstawowych usług szerokopasmowych i usług NGA projekt przyczynia się bezpośrednio do osiągnięcia celów wytyczonych w przyjętej przez UE Agendzie cyfrowej dla Europy. Agenda to realizowany od 2010 r. program wytyczający zestaw celów, które służą lepszemu wykorzystaniu potencjału technologii cyfrowych przez europejskie firmy i obywateli krajów UE.

Głównym elementem technicznym projektu jest ułożenie sieci światłowodowej o długości 2 006 km, która połączy 189 węzłów dystrybucyjnych i 14 szkieletowych. Aby rozkład pojemności i zasięgu był równomierny, prace podzielono na 14 obszarów obsługiwanych przez poszczególne węzły szkieletowe. Rejony działań zostały starannie wyznaczone na podstawie procesu analiz i mapowania, zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej. W pakiecie inwestycji przewidywany jest także element szkoleniowy mający na celu podniesie poziomu świadomości w zakresie usług szerokopasmowych oraz zwiększenie zainteresowania nimi.

Zasięg połączeń

Realizacja projektu powiększy zasięg łączności szerokopasmowej o 122 660 osób. Ponadto 276 tys. osób zyska możliwość dostępu do usług NGA. O ile przed realizacją projektu dostęp do podstawowej infrastruktury szerokopasmowej miało 90,8% mieszkańców regionu, to teraz w jej zasięgu znajdzie się 96,5% mieszkańców, a odsetek ludności mającej dostęp do usług NGA wzrośnie z 60,4% do 74,3%.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej — województwo podkarpackie” wynosi 60 150 233 EUR, z czego 51 127 697 EUR pochodzi z unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w okresie programowania 2007–2013. Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Data projektu

09/04/2014