Oczekiwana modernizacja miejskiej sieci wodociągoweji kanalizacyjnej

Największe miasto w północno-wschodniej Polsce planuje modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Realizacja tego projektu przyniesie wymierne korzyści wielu tysiącom mieszkańców Białegostoku oraz mniejszego miasta, położonego na północ, w odległości ośmiu kilometrów.

Inne narzędzia

 

Zakres prac obejmuje usunięcie szeregu problemów związanych z eksploatacją istniejących na tym obszarze systemów wodociągowych i kanalizacyjnych. Wynikiem realizacji projektu będzie budowa lub przebudowa w sumie 112 km rur i przewodów kanalizacyjnych.

Prace na 112 km przewodów i rur

Stolica regionu Podlaskiego, Białystok, zamieszkany jest przez około 295.000 osób. W sierpniu 2009 roku, Polska złożyła wniosek na duży projekt obejmujący modernizację i rozbudowę miejskiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego oraz modernizację kanału ściekowego łączącego ten system z Wasilkowem, małym miastem na północ od Białegostoku.

Współfinansowany ze środków UE projekt pozwoli na usunięcie szeregu problemów występujących w eksploatacji obecnego systemu wodno-kanalizacyjnego. Są to między innymi brak wody i dostępu do sieci kanalizacyjnej w niektórych częściach miasta oraz zły stan istniejącego systemu kanalizacji, powodujące częste awarie, wycieki ścieków i przenikanie wody do przewodów kanalizacyjnych. Dalsze wyzwania obejmują zły stan techniczny i niewystarczającą wydolność systemu kanalizacji ogólnospławnej, zły stan sieci wodociągowej (zbudowanej z nieodpowiednich materiałów i w związku z tym ulegającej częstym awariom) oraz wtórne zanieczyszczanie wody pitnej w sieci wodociągowej.

Największą pod względem długości modernizowanych przewodów i rur częścią tego wieloletniego przedsięwzięcia są prace remontowe na sieci kanalizacyjnej. Zbudowane zostanie (lub zmodernizowane) prawie 70 km rur i przewodów, w tym około 10 km kanałów burzowych. Projekt zakłada również modernizację lub budowę odpowiedniej infrastruktury pomocniczej takiej jak sieć pośrednich przepompowni i separatorów a także urządzeń do wstępnego oczyszczania wody opadowej.

W części wodociągowej, projekt zakłada modernizację lub budowę sieci o łącznej długości 42 km. Plan obejmuje również budowę odpowiedniej infrastruktury, takiej jak przepompownie i i studzienki pomiarowe, przekazujące informację o dostawach i zużyciu wody drogą radiową.

Sieć w standardzie unijnym

Autorzy projektu mają nadzieję, że jego realizacja pozwoli kolejnym 5.400 mieszkańców na korzystanie z systemu kanalizacji miejskiej i umożliwi kolejnym 1.450 osobom podłączenie się do miejskiej sieci wodociągowej. Oznaczałoby to zwiększenie zasięgu miejskiej sieci kanalizacyjnej z 96,3% do 98,1% oraz zasięgu sieci wodociągowej z 99,1% do 99,5%.

Po zrealizowaniu projektu, zmodernizowana infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna zapewni miastu zgodność z najnowszymi standardami UE w tym zakresie. Kolejne oczekiwane korzyści z realizacji projektu to poprawa jakości życia ludzi mieszkających w mieście, poprawa potencjału rozwoju gospodarczego i poprawa skuteczności ochrony środowiska.

Data projektu

22/09/2010