Ku właściwym rozwiązaniom wodno-kanalizacyjnym

Projekt zakłada modernizację i dalsze rozszerzenie systemu kanalizacji wodno-ściekowej oraz deszczowej w Mikołowie w celu podwyższenia wskaźników skanalizowania miasta, poprawy poziomu obsługi i zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko.

Inne narzędzia

 

Projekt przewiduje wybudowanie niewiarygodnej liczby aż 162 km sieci kanalizacji sanitarnej, co przyczyni się do poprawy poziomu usług na rzecz mieszkańców, zakładów przemysłowych, firm prywatnych i instytucji publicznych, a jednocześnie zwiększy konkurencyjność regionu.

Podłączenie większej liczby mieszkańców do sieci

Projekt uruchomiono w reakcji na niewydolny system gospodarki wodnej funkcjonujący obecnie w Mikołowie, mieście położonym w województwie śląskim. Beneficjentem inwestycji jest Zakład Inżynierii Miejskiej, którego 100% udziałów należy do Gminy Mikołów. Na chwilę obecną tylko 61% mieszkańców jest podłączonych do sieci kanalizacyjnej. Po zrealizowaniu projektu poziom skanalizowania miasta ma wynosić 99% równoważnej liczby mieszkańców (RLM), tj. 17 219 RLM.

Projekt przewiduje budowę 162 km sieci kanalizacyjnej i 29 km kanalizacji deszczowej oraz modernizację kolejnych 29 km sieci wodnej. Gmina spodziewa się, że nowa infrastruktura przyczyni się do poprawy wizerunku regionu pod względem atrakcyjności inwestycyjnej, a przez to wpłynie stymulująco na konkurencyjność tego obszaru. Dzięki projektowi powstaną również nowe bezpośrednie miejsca pracy: 22 stanowiska w okresie wykonywania prac oraz 6 stanowisk po uruchomieniu nowej sieci.

Zapobieganie zagrożeniom dla ludzi i środowiska

Skutki projektu będą powszechnie odczuwalne: przyczyni się on przede wszystkim do wyrównania szans poprzez zapewnienie mieszkańcom obszarów wiejskich dostępu do podstawowej infrastruktury. Jednocześnie realizacja projektu ograniczy niebezpieczeństwo zalania niżej położonych dzielnic mieszkalnych dzięki usprawnieniu systemu kanalizacji deszczowej oraz poprawi jakość usług i infrastruktury, co wiąże się z wymianą rur sporządzonych z niewłaściwych materiałów (rur azbestocementowych).

Ochrona środowiska to istotny element w tym projekcie. Modernizacja kanalizacji ściekowej i deszczowej, będących obecnie w bardzo kiepskim stanie technicznym, jest jednym z wielu przyjaznych naturze działań, podobnie jak zlikwidowanie szamb (w chwili obecnej powodujących przesączanie się ścieków do gleby i jej skażenie) oraz lepsze rozdzielenie systemów kanalizacji ściekowej i deszczowej. Działania te mają przyczynić się do znacznego usprawnienia gospodarki wodno-ściekowej. Oprócz tego w przypadku zarządzania znaczenie będzie mieć również nowa, zaawansowana pod względem technicznym, infrastruktura, w szczególności system monitorowania oparty na technologii GSM/GPRS. Sprzęt ten będzie służyć do sporządzania odczytów parametrów i kontrolowania sieci na odległość.

Data projektu

21/02/2011