Przygotowania do remontu generalnego sieci wodno-kanalizacyjnej

Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w Głuchołazach spowoduje podłączenie dużej liczby mieszkańców do sieci wodociągów i odprowadzania ścieków (odpowiednio 94% i 92%).

Inne narzędzia

 

Nowe zbiorniki i systemy oczyszczania ścieków, a także modernizacja kilometrowych odcinków wodociągów to główne elementy projektu, które zapewnią dostęp do sprawnej, niezawodnej i bezpiecznej dla zdrowia sieci wodno-kanalizacyjnej w regionie.

Tysiące mieszkańców podłączonych do nowej sieci

Głównymi beneficjentami projektu będą dwie aglomeracje – Nysa i Prudnik – w gminie Głuchołazy, w których 5 825 mieszkańców zostanie podłączonych do sieci wodociągowej, a 8 188 do sieci kanalizacyjnej. Oczekuje się, że sektor turystyczny, zwłaszcza we wsiach Jarnołtówek, Pokrzywna i Konradów, także odniesie korzyści z realizacji projektu. Po jego zakończeniu nastąpi wyraźny wzrost liczby mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej; w roku 2006 sieci obejmowały odpowiednio 84% i 64% gospodarstw, natomiast w roku 2012 odsetek ten wzrośnie do 94% i 92%.

Optymalizacja procesów gospodarki wodnej

W związku z ujęciami wodnymi i siecią wodociągową podjęte zostaną następujące kroki: modernizacja ujęć wody powierzchniowej oraz stacji uzdatniania wody Biała Głuchołaska w gminie Głuchołazy, całkowita wymiana instalacji technicznych oraz budowa ujęcia wodnego i stacji oczyszczania ścieków w Sławniowicach, w tym jednej działającej, a drugiej rezerwowej zlokalizowanej w strefie ochronnej – studnie zapewnią kontrolowany dostęp do wody i będą stanowić naziemne zbiorniki dwukomorowe.

Pozostałe działania obejmą budowę zbiornika wody w Skowronkowie (300 m3), sieci wodociągów o długości 48 km, 8 komór redukcyjnych i 6 stacji hydroforowych, a także przebudowę odcinka sieci wodociągowej o długości 25 km. Planowana jest także instalacja systemu monitorowania i kontroli zaopatrzenia w wodę, a także zakup wyposażenia technicznego do istniejącego i przyszłego systemu.

Efektywna gospodarka ściekowa

W kwestii systemu kanalizacji powstaną połączenia kanalizacyjne o długości 98 km (grawitacyjne i ciśnieniowe) oraz 20 pośrednich pompowni. W zakresie łącznego systemu kanalizacyjnego prace obejmą budowę systemu odprowadzania wody deszczowej o długości 0,2 km, odbudowę odcinka kanału Młynówki o długości 350 m, instalację zespołu stacji oczyszczania wstępnego oraz rozbiórkę niewykorzystywanej infrastruktury.

Data projektu

24/03/2011